ކ. މާލެ
|
30 ނޮވެންބަރ 2023 | ބުރާސްފަތި 21:28
ޔާސިރުގެ ޢާއިލާއިން އެކަނިވެސް 37 މީހެއްގެ ފުރާނަ ގެއްލިފައިވޭ
ޣައްޒާގެ ހާލަތު
"ހަނދާންތަކެއް ފިޔަވައި މިއަދު މި ދުނިޔޭގައި އަހަރެންގެ އެކައްޗެއްވެސް ބާކީ ނެތް"
 
ޔާސިރުގެ ޢާއިލާއިން އެކަނިވެސް 37 މީހެއްގެ ފުރާނަ ގެއްލިފައި ވާ ކަމަށް އޭނާ ބުނޭ
 
ބިމާ ހަމަވެފައިވާ އަވަށުގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި ޔާސިރު އަތްފުނާ އަޅަމުން ދިޔައީ ކޮންމެވެސް އެއްޗެއް ސަލާމަތް ކުރެވޭތޯ

"ހަނދާންތަކެއް ފިޔަވައި މިއަދު މި ދުނިޔޭގައި އަހަރެންގެ އެކައްޗެއްވެސް ބާކީ ނެތް. ހުރިހާ އެއްޗެއް ގެއްލިއްޖެއް." ޔަހޫދީ އިސްރާއީލުގެ ޤަތުލުޢާންމުގެ ޝިކާރައަކަށް ވެފައި ވާ ޣައްޒާގެ ޚާން ޔޫނިސްގައި އޭނާގެ ޢާއިލާ ދިރިއުޅެމުން ދިޔަ ގޭގެ ބިމާ ހަމަކޮށްލާފައި ވާ ގައުކުނޑިތަކުގެ މަތީގައި އިށީނދެލައިގެން އިން ޔާސިރު އަބޫ ޝަމާލީ ބުންޏެވެ.

ޣައްޒާ ކޮންޓްރޯލް ކުރަމުން ދާ ޙަމާސް ޖަމާޢަތުގެ ވަސް، މި ބިންމަތިން ފޮހެލުމަށް ކަމަށް ބުނެ، އޮކްޓޯބަރ 7 ވަނަ ދުވަހުން ފަށައިގެން ޔަހޫދީން ދެމުން ގެންދިޔަ ޙަމަލާތަކުގައި ބިމާ ހަމަވެފައިވާ އަވަށުގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި ޔާސިރު އަތްފުނާ އަޅަމުން ދިޔައީ ކޮންމެވެސް އެއްޗެއް ސަލާމަތް ކުރެވޭތޯއެވެ. ވައްޓާލާފައި ވާ ޢިމާރާތްތަކުގެ ބައިތަކުގެ ދަށުގައި، އޭނާގެ ދެބެންގެ ދެދަރި ކުއްޖަކު ތާށިވެފައި ނަމަވެސް އޮއްވާ ފެންނާނެ ކަމުގެ އުންމީދުގައެވެ.

އަހަރެން މިތަނަށް މި އައީ 2 ސަބަބަށްޓަކައި. ފުރަތަމަ ކަމަކަށް، އަހަރެންގެ ދެބެންގެ ދެދަރި ކުއްޖަކުވެއްޖެ މިތާ ގައުކުނޑިތަކުގެ ދަށުވެފަ. އެއްވެސް މީހަކަށް އަދި އޭނަ ސަލާމަތް ކުރެވޭ ގޮތެއް ނުވޭ. ދެވަނަ ކަމަކީ، އަހަރެންގެ ހިތަށް ދަތި ކުރުވާ ހަނދާންތައް. ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް އަހަރެން އެބަ އަންނަން މިތަނަށް. މިތާ ހުންނާނެ އަހަރެންގެ ޢާއިލާއިން ދިރިއުޅެމުން ދިޔަ 2 ޢިމާރާތެއް. ކޮންމެ ޢިމާރާތެއްގަ ހުންނާނެ 4 ފަންގިފިލާ. ކޮންމެ ދުވަހަކީވެސް، އެއްބަނޑު އެއްބަފާ ކޮންމެވެސް ކުއްޖެއްގެ ގެއަށް އަހަރެން ދާ ދުވަހެއް. މިއަދު، ހަނދާންތަކެއް ފިޔަވާ، މި ދުނިޔޭގައި އަހަރެންގެ އެކައްޗެއްވެސް ހަމަ ނެތް. ހުރިހާ އެއްޗެއް ގެއްލިއްޖެ. ހުރިހާ ކަމެއް ނިމިއްޖެ. ދިރިއުޅުމުގެ އެއްވެސް މާނައެއް ނެތް. އިންސާނިއްޔަތުކަމެއް ނެތް.
ޔާސިރު އަބޫ ޝަމާލީ؛ ޚާން ޔޫނިސްގެ ރަށްވެއްސެއް

އޮތީ ހަމައެކަނި އުންމީދެކެވެ. ކުރެވޭނެ މާ ބޮޑު ކަމެއް ނެތްކަމުގެ އިޙްސާސް، ޔާސިރުގެ ހިތަށް ދަތި ކުރުވައެވެ.

ގައުކުނޑިތަކުގެ ތެރެއިން އެއްޗެއް ހޯދަން އުޅުމަކީ ހަމަ ބޭކާރު ކަމެއް. މިކަން ކުރަން އަހަރެމެންނަށް އެބަ ބޭނުންވޭ މެޝިނަރީއާއި އެކި ކަހަލަ ޢާލާތްތައް. އަމިއްލައަކަށް އެއްވެސް ކަމެއް ކުރެވޭކަށް ނެތް. އަހަރެމެންގެ އުންމީދު ފަނޑެއް ނުވޭ. އެކަމަކު، އަހަރެމެންނަށް ކުރެވޭނެ ކަމެއްވެސް ނެތް.
ޔާސިރު އަބޫ ޝަމާލީ؛ ޚާން ޔޫނިސްގެ ރަށްވެއްސެއް

އެޔެއް މިޔެއް ބެލުމެއް ނެތި، އެއްގަމާއި ކަނޑާއި ވައިގެ މަގުން އިސްރާއީލުން ދެމުން ދިޔަ ޙަމަލާތަކުގައި، ޔާސިރުގެ ޢާއިލާއިން އެކަނިވެސް 37 މީހެއްގެ ފުރާނަ ގެއްލިފައިވާ ކަމަށް އޭނާ ބުނެއެވެ. އޮކްޓޯބަރ 26 ވަނަ ދުވަހު އިސްރާއީލުން ދިން ވައިގެ ޙަމަލާތަކެއްގައި، އޭނާގެ ޢާއިލާއަށް ނިސްބަތްވާ 2 ޢިމާރާތެއްވެސް އެކީ އެކައްޗަކަށް ބިމާ ހަމަކޮށްފައި ވާ ކަމަށް ޔާސިރު ކިޔައިދިނެވެ.

އަހަރެންގެ މަންމައަކީ ޝަހީދެއް. ފުރަތަމަ ޝަހީދަކީ މަންމަ. ދެން ބައްޕަ. ދެން އަހަރެންގެ 4 އަޚުން. އޭގެ ފަހުން 3 އުޚުތުންނާއި، ބޮޑުބެ ކިޔައި 10 ދަރިން. އެ ހުރިހާ އެންމެން ޝަހީދުކޮށްލައިފި. ނާއިފު މަޙްމޫދު ޙުސައިން އަބޫ ޝަމާލީ ޢާއިލާއިން 20 އަކަށް މީހުން ޝަހީދުކޮށްލައިފި. ދެބެންގެ ދެދަރި ކުދިންނަށް ބަލާއިރު، 15 ނޫނީ 17 ވަރަކަށް ޝަހީދުން އުޅޭނެ.
ޔާސިރު އަބޫ ޝަމާލީ؛ ޚާން ޔޫނިސްގެ ރަށްވެއްސެއް

50 ދުވަހަށް ފަހު ޔަހޫދީން ޤަތުލުޢާންމު މަޑުޖައްސާލީ މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހުއެވެ. ޤަޠަރާއި މިޞްރު މެދުވެރިއެއްގެ ދައުރު އަދާ ކޮށްގެން އެކުލަވާލި ވަގުތީ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުންނެވެ. އެއްބަސްވުން ތަންފީޒު ކުރަން ފެށި އިރު، ޣައްޒާއެއް ވާ ނެތެވެ. މުޅި ސިޓީ ސުންނާފަތިކޮށް ހަފުސްކޮށްފިއެވެ. ކުށެއް ނެތް އެތައް ބަޔަކު މަރައިފިއެވެ. އެވަރުންވެސް ޔަހޫދީންގެ ހިތެއް ހަމައެއް ނުޖެހުނެވެ. ޙަމަލާތައް އަދިވެސް އިތުރު 2 މަހެއްހާ ދުވަހަށް ދަންމާލާނެ ކަމަށް އިޒްރޭލުން ވަނީ އިންޒާރު ކޮށްފައެވެ.

4 ދުވަހަށް ތަންފީޒު ކުރަން ފެށި ޙަމަލާ މަޑުޖައްސާލުމުގެ އެއްބަސްވުމުގެ މުޙުލަތަށް 2 ދުވަސް އިތުރު ކޮށްފައި ވާ އިރު، އެތައް ބައެއްގެ އެދުމަކަށް ވެފައި ވަނީ އެ އެއްބަސްވުމަކީ ދާއިމީ އެއްބަސްވުމަކަށް ވުމެވެ. ފަލަސްޠީނުގެ ބިންތަކަށް ވެރިވެގަނެގެން އުޅޭ ޔަހޫދީންނާއި، ފަލަސްޠީނުގެ ވަޒަންވެރިންނާ ދެމެދު ސިލްސިލާ ގޮތެއްގައި ބަދަލު ކުރަމުންދާ ޙަމަލާތަކާއި، ކުރަމުންދާ ހަނގުރާމަތަކުގެ ޙައްލަކީ، ވަކިވެފައި މިނިވަން 2 ދަޢުލަތެއްގެ ގޮތުގައި އިސްރާއީލާއި ފަލަސްޠީނު އުފެދިގެން އައުން ކަމަށް ވަކާލާތު ކުރާތާ އަހަރުތަކެއް ވަނީ ވެފައެވެ. ނަމަވެސް އޮކްޓޯބަރ 7 ވަނަ ދުވަހު އިސްރާއީލުން ހިންގަން ފެށި ނަސްލު ދޮވެލުމުގެ ޤަތުލުޢާންމާއިއެކު، ފަލަސްޠީނުގެ ބިމުން އިސްރާއީލަށް އެންމެ ވެލިފުކެއްގެ މިންވަރު ދިނުމަށްވެސް ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުން އެތައް ބަޔަކު ދަނީ ދެކޮޅު ހަދަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް