ކ. މާލެ
|
29 ނޮވެންބަރ 2023 | ބުދަ 12:05
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން
ރާއްޖެއެމްވީ
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން
މާލޭ މޭޔަރު ކަމަށާއި ހުސްވެފައިވާ ކައުންސިލް ގޮނޑިތަކަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި
 
އިންތިޚާބު ބާއްވަން ނިންމާފައިވަނީ 13 ޖެނުއަރީގައި
 
މާލެ ސިޓީގެ 4 ގޮނޑިއާއި ރަކީދޫ ކައުންސިލަށް މެންބަރުން އައްޔަން ކުރަން ވަނީ ނިންމާފައި

މާލެ ސިޓީ މޭޔަރު ކަމަށާއި މިވަގުތު ހުސްވެފައިވާ ގޮނޑިތަކަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން ހުޅުވާލައިފިއެވެ.

އީސީން މި ފުރުސަތު ހުޅުވާލާފައިވަނީ މިދިޔަ އަންގާރަ ދުވަހުން ފެށިގެން 13 ޑިސެމްބަރު 2023 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ މެންދުރު 2:00 އާ ހަމައަށެވެ. އެގޮތުން، ފަސް ގޮނޑިއަކަށް ވާދަ ކުރުމުގެ ފުރުސަތު އެ އިދާރާއިން މިހާރު ވަނީ ހުޅުވާލައިފައެވެ.

މިވަގުތު ކައުންސިލްތަކުގައި ހުސްވެފައިވާ ދާއިރާތަކުގެ ތެރޭގައި މާލޭގެ މޭޔަރާއި މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މާފަންނު ދެކުރު ދާއިރާ އާއި މެދުހެންވޭރު ދާއިރާ އާއި އަންހެނުންނަށް ހާއްސަކޮށްފައިވާ ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާ އަދި ވ. ރަކީދޫ ކައުންސިލުގެ އަންހެން މެންބަރު ހިމެނެއެވެ.

Advertisement

މި ކައުންސިލަރުން އައްޔަން ކުރުމަށް ބާއްވާ ބައި އިލެކްޝަން 13 ޖެނުއަރީ 2024 ގައި ބޭއްވުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ވަނީ ތާވަލު ކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން، އެ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 8:00 ން ހަވީރު 4:00 އަށް ވޯޓުލުން ކުރިއަށްދާއިރު އިންތިޚާބުގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ 15 ޖެނުއަރީގައި އިއުލާން ކުރާނެ ކަމަށް އީސީން ބުނެއެވެ.

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ ޤާނޫނުގެ 12 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށް އެ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލާ މީހެއްގައި ކިބައިގައި ފުރިހަމަވާން ޖެހޭ ޝަރުތުތަކެއް ހިމެނެއެވެ. މީގެ ތެރޭގައި:

 1. ދިވެހި ރައްޔިތަކަށްވުން.
 2. ބޭރު ޤައުމެއްގެ ރައްޔިތަކަށް ނުވުން.
 3. ބޭރު ޤައުމެއްގެ ރައްޔިތަކު ދިވެހި ރައްޔިތަކަށް ވެފައިވާނަމަ އެމީހަކު ދިވެހި ރައްޔިތަކަށްވުމަށްފަހު 5 (ފަހެއް) އަހަރު ފާއިތުވެފައިވުން.
 4. މުސްލިމަކު ކަމުގައިވުމާއި، ސުންނަތް ޖަމާޢަތުގެ މީހަކަށްވުން.
 5. ޢުމުރުން 18 (އަށާރަ) އަހަރު ފުރިފައިވާ މީހަކު ކަމުގައިވުން.
 6. ބުއްދި ހަމައަށް ހުރި މީހަކު ކަމުގައިވުން.
 7. އަދާކުރާންޖެހޭ ސާބިތު ދަރަންޏެއް އޮތް މީހަކުނަމަ، ޙުކުމާ އެއްގޮތަށް އެ ދަރަނި އަދާކުރަމުންދާ މީހަކު ކަމުގައިވުން.
 8. އެއްވެސް ޖިނާއީ ކުށެއް ކުރިކަން ޝަރީއަތަށް ސާބިތުވެ، ޙުކުމެއް ތަންފީޒުކުރަމުންދާ މީހަކު ކަމުގައި ނުވުން.
 9. ކުޑަކުއްޖަކާމެދު ބަދުއަހުލާގީ އަމަލެއް ހިންގިކަން ނުވަތަ މީހެއްގެ އިއްފަތްތެރިކަން ފޭރިގަތްކަން ޝަރީއަތަށް ސާބިތުވެފައިވާ މީހަކު ކަމުގައިނުވުން.
 10. މަސްތުވާތަކެތީގެ ވިޔަފާރިކުރުމުގެ ކުށެއް ކުރިކަން ޝަރީއަތަށް ސާބިތުވެ، އެމީހެއްގެ މައްޗަށް ހުކުމެއް ކޮށްފައިވާނަމަ، އެ ހުކުމެއް ތަންފީޒުކޮށް ނިމުނުތާ 7 (ހަތެއް) އަހަރު ފާއިތުވެފައިވުން ނުވަތަ އެ ހުކުމުން ކަނޑައެޅުނު އަދަބު މައާފުކޮށްދެވުނުތާ 7 (ހަތެއް) އަހަރު ފާއިތުވެފައިވުން.
 11. އެހެން ޖިނާއީ ކުށެއް ކުރިކަން ޝަރީއަތަށް ސާބިތުވެ، އެމީހެއްގެ މައްޗަށް 12 (ބާރަ) މަސްދުވަހަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތެއްގެ ހުކުމެއް ކޮށްފައިވާނަމަ، އެ ހުކުމެއް ތަންފީޒުކޮށް ނިމުނުތާ 3 (ތިނެއް) އަހަރު ފާއިތުވެފައިވުން ނުވަތަ އެ ހުކުމުން ކަނޑައެޅުނު އަދަބު މައާފުކޮށްދެވުނުތާ 3 (ތިނެއް) އަހަރު ފާއިތުވެފައިވުން.

އީސީން ބުނީ ކައުސިލަރުންނަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅަން ޖެހޭ ދަރަނީގެ ރެކޯޑާއި، ކުށުގެ ރެކޯޑަކީ 27 ނޮވެންބަރު 2023 ގެ ފަހުން ސާފުކޮށްފައިވާ ރެކޯޑަކަށް ވާންޖެހޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި އަންހެނުންނަށް ހާއްސަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑިއަށް ކުރިމަތިލެވޭނީ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް އަންހެނުންނަށް އެކަނި ކަމަށް ވެސް އެ އިދާރާއިން ބުނެއެވެ.

ޖެނުއަރީ 13ގައި ބާއްވާ ބައި އިލެކްޝަނުގައި އެންމެ ބޮޑު ވާދަވެރިކަމެއް ފެންނަނީ މާލޭގެ މޭޔަރު ކަމަށެވެ. ބައެއް ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުވަނީ އެ ގޮނޑިއަށް އެ ޕާޓީތަކުގެ ޓިކެޓުގައި ވާދަކުރާނެ ކެންޑިޑޭޓުން ވެސް ކަނޑައަޅައިފައެވެ. އެހެން ބައެއް ޕާޓީތަކުން ވަނީ ޓިކެޓަށް ވާދަކުރުމުގެ ފުރުސަތު މިހާރު ހުޅުވާލައިފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
އިންތިޚާބާއި ގުޅޭގޮތުން އީސީން އަމަލުކުރާނެ ގޮތް ބެލުމަށް ކޮމެޓީއަށް ހާޒިރުކުރުމާއި މެދު މަޝްވަރާކުރަނީ
ރޯދަ މަހުގައި އިންތިހާބު ބާއްވަން ބޭނުންވާތީ ބިލު ތަސްދީގުނުކޮށް އަނބުރާ މަޖިލީހަށް ފޮނުވައިފި
ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާއަށް އަމިއްލަ ގޮތުން ކުރިމަތިލި އިޔާޒުގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި މައްސަލަ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބަލާނެ ތަނެއް ނެތް
މާލެސިޓީގެ މަގުތަކުގައި ބަހައްޓާފައިހުރި ބޭނުންނުކުރާ އުޅަނދުތައް ނެގުމުގެ މަސައްކަތުގެ ދަށުން މިހާތަނަށް 100ށް ވުރެ ގިނަ އުޅަނދު ނަގައިފި
ރޯދައިގެ ފަހުން އިންތިހާބު ބާއްވާ އިސްލާހު ތަސްދީގުނުކުރާނެ ކަމުގެ އިޝާރާތެއް ރައީސް ދެއްވައިފި
ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބުންނަށް ވުމަށް އެދި ފޯމު ހުށަހެޅުމުގެ ސުންގަޑި މިއަދު ހަމަވާނެ
ރޯދައިގެ ފަހަށް މަޖިލިސް އިންތިހާބު ބާއްވަން ގެނައި އިސްލާހު ތަސްދީގުނުކުރާތީ ކުއްލި މައްސަލައެއް
ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާއަށް އަމިއްލަ ގޮތުން ކުރިމަތިލި ފަރާތަކުން ހުށަހެޅި އިންތިހާބީ ޝަކުވާގެ މައްސަލަ ހައިކޯޓުން ބަލައެއް ނުގަތް