ކ. މާލެ
|
28 ނޮވެންބަރ 2023 | އަންގާރަ 18:59
އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ އާއި އައިޔޫއެމާ ދެމެދު އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރުމުގެ ތެރެއިން
އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ އާއި އައިޔޫއެމާ ދެމެދު އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރުމުގެ ތެރެއިން
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީ
އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ
އުނގޫފާރު އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި އައިޔޫއެމްގެ ކެމްޕަސް ހިންގަން ހަވާލުކޮށްފި
 
ތިނަދޫގެ އިސްލާމީ މަރުކަޒުވެސް ވަނީ އައިޔޫއެމް ކެމްޕަސް ހިންގަން ހަވާލުކޮށްފައި
 
އައިޔޫއެމްގެ ކޯސްތައް ރާއްޖޭގެ އެކިކަންކޮޅުތަކުގައި ކިޔެވުމުގެ ފުރުސަތު ފެތުރިގެން ދިއުމަކީ ރާއްޖެއާއި ރާއްޖޭގެ މުޖުތަމައަށް ލިބޭނެ ވަރަށް ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް ކަމަށް މިނިސްޓާރު ފާހަގަކުރެއްވި

އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީ(އައިޔޫއެމް)ގެ ކެމްޕަސް ހިންގުމަށް ރ. އުނގޫފާރުގައި ހުރި އިސްލާމީ މަރުކަޒު ހަވާލުކޮށްފިއެވެ.

އަންގާރަ ދުވަހު އައިޔޫއެމްގައި ބޭއްވި ހާއްސަ ރަސްމިއްޔާތެއްގައި މި އެއްބަސްވުމުގައި ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ސޮއި ކުރެއްވީ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު ޝަހީމް އަލީ ސައީދުއެވެ. އަދި އައިޔޫއެމްގެ ފަރާތުން ސޮއި ކުރެއްވީ އެ ޔުނިވަރސިޓީގެ ވައިސް ޗާންސެލަރު ޑރ. އަލީ ޒާހިރުއެވެ.

މިރަސްމިއްޔާތުގައި އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު ޝަހީމް އަލީ ސަޢީދު ވިދާޅުވީ ޑރ. އަފްރާޝީމް އަލީގެ ނަމުން ނަންދެވިފައިވާ އެ މަރުކަޒުގައި އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ކޯސްތައް ފެށިގެން ދިއުމަކީ އޭނާގެ ހަނދާނުގައި ކުރެވޭނެ މަތިވެރި ޚިދުމަތެއްކަމަށެވެ. އަދި އައިޔޫއެމްގެ ކޯސްތަކަކީ ރާއްޖޭގެ އެންމެ އިލްމުވެރި އަދި ބައިނަލްއަގުވާމީ ފެންވަރުގެ ތަޖުރިބާކާރުން ހިމެނޭހެން ތަރުތީބުކުރެވި އެކަށައެޅިފައިވާ ކޯސްތަކެއް ކަމަށާއި އެ ކޯސްތައް ރާއްޖޭގެ އެކިކަންކޮޅުތަކުގައި ކިޔެވުމުގެ ފުރުސަތު ފެތުރިގެން ދިއުމަކީ ރާއްޖެއާއި ރާއްޖޭގެ މުޖުތަމައަށް ލިބޭނެ ވަރަށް ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

އައިޔޫއެމްގެ ވައިސް ޗާންސެލަރ ޑރ. އަލީ ޒާހިރު ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ހިސާބުތަކަށް އެ ޔުނިވަރސިޓީގެ ކޯސްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއްކަމަށެވެ. ރ. އަތޮޅަކީ އާބާދީގެ ނިސްބަތުން ބޮޑު އަތޮޅަކަށް ވުމާއެކު އެ ސަރަހަައްދުގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ދަރިވަރުންނަށް އައު ކެމްޕަހުގެ ސަބަބުން މަތީ ތައުލީމް ހާސިލް ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ތަނަވަސްވެގެންދާނެ ކަމަށާއި މިއީ އުތުރުގެ އެހެން ރަށްތަކުގެ ދަރިވަރުންނަށް އައިޔޫއެމުން ތައުލީމު ހާސިލްކުރުމަށް ލިބިގެންދާ ފަހި ފުރުސަތެއްކަން ވެސް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ސަރުކާރުން ވަނީ އައިޔޫއެމްގެ ކެމްޕަސް ހިންގުމަށް ގދ. ތިނަދޫގައި ހުންނަ އިސްލާމީ މަރުކަޒުވެސް ވަނީ އެ ޔުނިވަރސިޓީއާއި ހަވާލުކޮށްފައެވެ. މިއީ ރާއްޖޭގެ އުތުރާއި ދެކުނުގައި އެ ޔުނިވަރސިޓީގެ ތައުލީމު ފުޅާ ކުރުމަށް ސަރުކާރުން ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތެކެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް