ކ. މާލެ
|
28 ނޮވެންބަރ 2023 | އަންގާރަ 18:33
މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުމެއް
މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުމެއް
މަނަދޫ ކައުންސިލް
މޭޔަރާއި ކައުންސިލް ބައި އިލެކްޝަން
މާލެ ސިޓީ މޭޔަރާއި ކައުންސިލް ބައި އިލެކްޝަނުގައި ވާދަކުރުމުގެ ފުރުސަތު އެމްޑީޕީން ހުޅުވާލައިފި
 
މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުގައި ހުސްވެެފައިވާ ގޮނޑިތަކަށް މެންބަރުން ހޮވުމަށް ބާއްވާ ބައި އިލެކްޝަން އޮންނާނީ 13 ޖެނުއަރީ 2024 ގައި
 
ފުރުސަތު ހުޅުވާލާފައިވަނީ 1 ޑިސެމްބަރު ވާ ހުކުރު ދުވަހުގެ ހަވީރު 4:00 އާ ހަމައަށް

މާލެ ސިޓީ މޭޔަރުގެ މަގާމާއި ކައުންސިލް ބައި އިލެކްޝަނުގައި ވާދަކުރުމުގެ ފުރުސަތު މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީން) ހުޅުވާލައިފިއެވެ.

އެ ޕާޓީން އަންގާރަ ދުވަހު ކުރި އިއުލާނެއްގައި ބުނީ މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މޭޔަރުގެ މަގާމަށާއި، މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާ، މެދު ހެންވޭރު ދާއިރާ، އަދި ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ ކައުންސިލް މެންބަރުކަމަށް އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ބާއްވާ ބައި-އިލެކްޝަންގައި، އެ ޕާޓީގެ ފަރާތުން ކުރިމަތިލުމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް އެ ފުރުސަތު މިހާރު ހުޅުވިފައިވާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން އެކަމަށް އެދެން ގޫގަލް ފޯމު ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު ހުށަހެޅުމަށް ވަނީ އެދިފައެވެ.

އެމްޑީޕީން މި ފުރުސަތު ހުޅުވާލާފައިވަނީ 1 ޑިސެމްބަރު ވާ ހުކުރު ދުވަހުގެ ހަވީރު 4:00 އާ ހަމައަށެވެ.

Advertisement

މާލޭގެ މޭޔަރުގެ މަގާމު ހުސްވެފައިވަނީ އެ މަގާމުގައި ހުންނެވި ޑރ. މުޙައްމަދު މުއިއްޒު ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރައްވައި ރައީސް ކަމާ ހަވާލުވެވަޑައިގެންނެވުމުންނެވެ. އެހެން ބައެއް ދާއިރާތަކުގެ ގޮނޑިތައް ހުސްވީ ސަރުކާރުގެ އެކި މަގާމުތަކަށް އެ ބޭފުޅުން އައްޔަން ކުރެއްވުމާ ގުޅިގެންނެވެ.

މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުގައި ހުސްވެެފައިވާ ގޮނޑިތަކަށް މެންބަރުން ހޮވުމަށް ބާއްވާ ބައި އިލެކްޝަން 13 ޖެނުއަރީ 2024 ގައި ބޭއްވުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ވަނީ ނިންމާފައެވެ. އެ ގޮނޑިތަކަށް ކުރިމަތިލައްވަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް 13 ޑިސެމްބަރު 2023 ގެ މެންދުރު 2:00 ގެ ކުރިން ފޯމު ހުށަހެޅުމަށް އީސީން ވަނީ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ރައީސް ބިލު ތަސްދީގުކުރައްވާ ހިސާބުން އީސީން އެއަށް އަމަލުކުރަން ފަށާނަން: ހަބީބު
ފައިސާ ޗާޕުކުރުން ހުއްޓާލީ މި ސަރުކާރަކުން ނޫން، މިދިޔަ ސަރުކާރުން: އީސަ
ކަނޑުގެ މައްސަލައިގައި ލަފާދިން ޚަބީރުންނާއި ތައްޔާރުކުރި ލިޔުން ހާމަކުރުމަށް އެމްޑީޕީން ގޮވާލައިފި
އިންތިޚާބާއި ގުޅޭގޮތުން އީސީން އަމަލުކުރާނެ ގޮތް ބެލުމަށް ކޮމެޓީއަށް ހާޒިރުކުރުމާއި މެދު މަޝްވަރާކުރަނީ
ވަޒީރުންނަށް ރުހުންދިން ދުވަހު މަޖިލިސް ކައިރިއަށް ސަރުކާރުގެ އިސް ފަރާތްތަކާއެކު ގޭންގުތަކަށް ނިސްބަތްވާ މީހުންވެސް އެއްވި - ޕޮލިސް
ޗާގޯސް-ރާއްޖެ ކަނޑުގެ މައްސަލައަކީ އިސްތިއުނާފުނުކުރެވޭނެ މައްސަލައެއްކަން ސަރުކާރުން އިއުތިރާފުވެ ހެދީ ދޮގުކަން ހާމަވެއްޖެ - ޖީހާން
އެމްޑީޕީގެ މެޖޯރިޓީ މަޖިލީހުގައި ނެތް ނަމަ، ގެދޮރުވެރިޔާގެ ފްލެޓްތައް ބޭނުން ގޮތަކަށް ބަހައި ނިންމާލާނެ: ރޮޒައިނާ
މަހުން ނަގާ ޑިއުޓީ ކުޑަކުރަން މި ސަރުކާރުން މަސައްކަތެއް ނުކުރޭ، ރާއްޖެއަށް ފައިދާވާނެ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއި ނުކުރޭ - ރައީސް ޞާލިހް