ކ. މާލެ
|
28 ނޮވެންބަރ 2023 | އަންގާރަ 17:07
ޗިލީގައި އުކާލާފައި ހުރި ޓަޔަރުތައް
ޓަޔަރުން ފައިދާ ހޯދުން
އުކާލާ ޓަޔަރުން ވަށާޖެހޭ އިޤްތިޞާދަކަށް!
 
ޓީ-ފައިޓްގެ އީޖާދީ އުފެއްދުން މެކުހަށް ޖަހައި، ސިނާޢީ ފެންވަރުގައި މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގެ ޝަޢުޤުވެރިކަން ފާޅުކޮށްފައިވާ އިންވެސްޓަރުން މިހާރުވެސް އެބަތިބި
 
ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ގާތްގަނޑަކަށް 29 މިލިއަން ޓަނުގެ ޓަޔަރު އުކާލާ

އީޖާދީ ޚިޔާލުތަކަކީ ގިނަ ފަހަރަށް ހީވެސް ނުކުރާ ފަދަ ގޮތް ގޮތަށް އަންނަ ޚިޔާލުތަކެކެވެ. އެ ޚިޔާލުތަކަށް ޢަމަލީ ސިފައެއް ގެނައުމަށް ގަދައަޅާ މަސައްކަތް ކޮށްފި ނަމަ، ކޮންމެ ހުވަފެނެއްގައިވެސް ޙަޤީޤީ ކުލަޖެއްސިދާނެ ކަން ސާބިތުކޮށްދެމުން ދާ އެއް ކުންފުންޏަކީ ޗިލީގެ ޒުވާން ކުންފުންޏެކެވެ. އަމިއްލަ ފަރާތަކުން ފަންޑުކޮށްގެން ހިންގާ ސަސްޓްރެންޑް ލެބޯޓްރީގެ ބައެއް ކަމަށް ވާ ޓީ-ފައިޓްގެ މަސައްކަތަކީ ބާވެގެން އުކާލާ ކާރު ޓަޔަރުން، ޒަމާނީ އިލެކްޓްރިކް ކާރުތަކަށް ބެޓެރި އުފެއްދުމެވެ.

ބޭނުން ނުކުރެވޭ ވަރު ވެގެން އުކާލާ ޓަޔަރުތައް ބޭނުންކޮށްގެން އިލެކްޓްރިކް ކާރުތަކަށް ބެޓެރި އުފެއްދޭ ގޮތް ވުމަކީ، ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ކުނީގެ ގޮތުގައި އުކާލާ ބިލިއަނަކަށް ވުރެ ގިނަ ޓަޔަރުގެ މައްސަލައަށް ހޯދުނު އިންޤިލާބީ ޙައްލެކެވެ. މިއީ އެއް ދޮނުގަ ދެބުޅި ޖެހުން ކަހަލަ ކަމެކޭވެސް ބުނެވިދާނެއެވެ. އުކާލާ ކާރު ޓަޔަރުތަކުން ވެއްޓަށް ލިބޭ ގެއްލުން ކުޑަ ކުރެވިގެން ދާ އިރު، ލިތިއަމް-އަޔަން ބެޓެރި އުފެއްދުމުގެ ކަންކަން ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ކުރިއަށް ގެންދަންވެސް އެހީއަކަށް ވެއެވެ.

ޓީ-ފައިޓްގެ ސީއީއޯ އަދި ކޯ-ފައުންޑަރެއް ކަމަށް ވާ ބެރްނަދީތާ ދިއާޒް ވަނީ، އަދުގެ ދުނިޔޭގެ ބާޒާރުގައި އެއްވެސް އަގެއް ނެތް އެއްޗެއް، އިންތިހާއަށް ފައިދާ ކުރަނިވި އުފެއްދުމަކަށް ބަދަލު ކޮށްލި ގޮތް މީޑިޔާއާ ހިއްސާކޮށްފައެވެ.

ޗިލީގަޔާއި އަދި ދުނިޔޭގެ އެހެން ތަންތަނުގަވެސް އެބަހުރި ޓަޔަރުތައް ރީސައިކަލް ކުރާނެ ގިނަ ޓެކްނޮލޮޖީތައް ޤާއިމުކޮށްފަ. އެކަމަކު، ޕައިރޯލައިސިސް ތަފާތު. ޕައިރޯލައިސިސްގެ ތެރެއިން 3 އުފެއްދުމެއް އެބަ ނެރެވޭ. އެކައްޗަކީ ޕައިރޯލައިޓިކް ތެޔޮ. އަނެކައްޗަކީ އެކަތަ، ދެން 3 ވަނަ އެއްޗަކީ ކާބަން ބްލެކް. މި ބުނި ކާބަން ބްލެކްއަކަށް ނެތް މާކެޓެއް. އަހަރެމެން ދެން ހެދި ގޮތެއް އެނގޭތަ؟ ޓަޔަރުތަކުން މި ނެގި ކުނި، ބަދަލުކޮށްލީ އިލެކްޓްރިކް ކާރުތަކުގެ ބެޓެރި ހަދަން ބޭނުން ކުރެވޭ ފެންވަރުގެ އެއްޗަކަށް.
ބެރްނަދީތާ ދިއާޒް؛ ޓީ-ފައިޓްގެ ސީއީއޯ އަދި ކޯފައުންޑަރެއް

ޓީ-ފައިޓްގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދާ ގޮތަށް ޚުލާސާ ގޮތެއްގައި ބަލާއިރު، އުކާލާ ޓަޔަރުތަކުން ނަގާ ކާބަން ބްލެކް ސާފުކޮށް، ބެޓެރީ އުފައްދަން ބޭނުން ކުރެވޭ ފެންވަރުގެ ކާބަން، ނުވަތަ ހަރޑް ކާބަންއަށް ބަދަލު ކުރުން ހިމެނެއެވެ. މިއީ ލިތިއަމް-އަޔަން ބެޓެރި އުފެއްދުމުގެ މަރުޙަލާގައި މުހިންމު ދައުރެއް އަދާ ކުރާ އެއްޗެކެވެ.

ދިއާޒް ބުނާ ގޮތުން ވިއްޔާ މުޅި ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުން ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ގާތްގަނޑަކަށް 29 މިލިއަން ޓަނުގެ ޓަޔަރު އުކާލައެވެ. އެއީ އެއްތަނަކަށް ޖަމާކޮށްފިނަމަ، އެމެރިކާގެ ވޮޝިންގްޓަން ޑީސީ ފޮރުވާލެވޭހާ ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ޓަޔަރެވެ.

އަހަރެމެންގެ މި މަސައްކަތަކީ ބިނާކުރަނިވި މަސައްކަތަކަށް ވަނީ، މައިގަނޑު 2 މައްސަލައަކަށް ޙައްލު ހޯދައިދޭތީ. ފުރަތަމަ ކަމަކީ، އުކާލާ ޓަޔަރުތަކުގެ މައްސަލަ. ދެވަނަ ކަމަކީ، އިލެކްޓްރިކް އުޅަނދުފަހަރު އުފައްދަން ބޭނުންވާ ވަޞީލަތްތަކަށް އޮންނަ ޑިމާންޑް. ކުނީގެ ގޮތުގަ އުކާލާ ސާމާނުން އެހެން ވަޞީލަތްތަކެއް އުފެއްދޭ ކަމަށް ވަންޏާ އެ ބިނާ ކުރެވެނީ ވަށާޖެހޭ އިޤްތިޞާދެއް. ފެށުނީއްސުރެ އަހަރެމެންގެ މަސައްކަތްތައް ފަރުމާކޮށްފަ ވާނީ، ލިތިއަމް-އަޔަން ބެޓެރީތަކާއި ސޯޑިއަމް ބެޓެރީތަކާއި މެޓަލް ކެޕޭސިޓަރުތަކުގައި ބޭނުންކުރެވޭ ބެޓެރީ ނުވަތަ ކާބަން އަކީ ދެމެހެއްޓެނިވި އަދި ތިމާވެއްޓާ ރައްޓެހި ރޫޙެއް އޮތް އެއްޗެއްކަން ވިސްނައިދިނެވި ގޮތަކަށް.
ބެރްނަދީތާ ދިއާޒް؛ ޓީ-ފައިޓްގެ ސީއީއޯ އަދި ކޯފައުންޑަރެއް

ވެއްޓަށް ގެއްލުން ދެނިވި ތެލުގެ ބާވަތްތަކުން ހަކަތަ ދޭ ކާރުތައް ދޫކޮށް، އިލެކްޓްރިކް ކާރުތަކާ ދިމާއަށް އަދުގެ ދުނިޔެ މިޞްރާބު ޖަހާފައި ވާ އިރު، މި ކަމަކީވެސް ޓަޔަރުތައް އުކާލަން ޖެހޭ މިންވަރު އިތުރު ވާނެ ކަމެއް ކަން ފާހަގަ ކުރަން ޖެހެއެވެ. އެހެނީ، ޓަޔަރުތަކުގެ ގޭނުމާއި ހަލާކުވެ ދިއުން ގުޅިފައި އޮންނަ އެންމެ ބޮޑު ހިއްސާދާރަކީ ބެޓެރީގެ ބަރުދަން ކަމުގައި ވުމެވެ.

ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްޤީގެ ރޭހުގައި ކުރިއަރާ ދިއުމަށް ދުނިޔެ ގަދަ އަޅާ މަސައްކަތް ކުރަމުން ދާ އިރު، ކުނީގެ ގޮތުގައި އުކާލާ ތަކެތި އަލުން ބޭނުން ކުރުމަށްޓަކައި ކުރަން ޖެހޭ ހޭދައިގެ މިންވަރުވެސް ދަނީ އުފެލެމުންނެވެ. ވަރލްޑް ބިޒްނަސް ކައުންސިލް ފޮރ ސަސްޓެއިނަބަލް ޑިވަލޮޕްމަންޓްއިން ބުނާ ގޮތުގައި، ބޭނުން ނުކުރެވޭ ވަރަށް ހަލާކުވެގެން ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް އުކާލާ އެތައް ސަތޭކަ މިލިއަން ޓަޔަރެއް ފުނިޖެހެމުން ދަނީ ކުނިގޮނޑުތަކަށެވެ.

ޓީ-ފައިޓްގެ އީޖާދީ އުފެއްދުން މެކުހަށް ޖަހައި، ސިނާޢީ ފެންވަރުގައި މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގެ ޝަޢުޤުވެރިކަން ފާޅުކޮށްފައިވާ އިންވެސްޓަރުން މިހާރުވެސް އެބަތިބި ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް