ކ. މާލެ
|
28 ނޮވެންބަރ 2023 | އަންގާރަ 14:28
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދާންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޔައުޤޫބް އަބްދުﷲ
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދާންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޔައުޤޫބް އަބްދުﷲ
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް
ޔައުޤޫބުގެ ތުހުމަތުތަކެއް ރައީސާއި ސަރުކާރަށް
ރައީސް މުއިއްޒުގެ ކޮއްކޯފުޅަކު ޔާމީންގެ ޙުކުމަށް ނުފޫޒު ފޯރުވަން މަސައްކަތްކުރައްވާފައިވޭ - މެންބަރު ޔައުޤޫބް
 
ރައީސްގެ ކޮއްކޯފުޅަކު ކޯޓަށް ނުފޫޒު ފޯރުވާ ކަމަށް މެންބަރު ޔައުޤޫބް ވިދާޅުވި
 
އޭސީސީއިން މަސައްކަތް ކުރަނީ ސަރުކާރާއި ގުޅިގެން މަޖިލިސް އިންތިޚާބު ސަރުކާރަށް ހޯދައި ދިނުމަށްކަމަށް ވިދާޅުވި
 
ފްލެޓް އަތުލުމުގެ މަަސައްކަތް ސަރުކާރުން ކުރަނީ އޭސީސީގެ ބޮލުގައި އަޅުވައިގެން ކަމަށް ވިދާޅުވި

ހައިކޯޓުގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ އާރަށު ޚިޔާނާތުގެ މައްސަލައިގައި ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންއާ ދެކޮޅަށް ޙުކުމް ކުރުމަށް ބާރުއެޅުމަށް ދެ ފަހަރެއްގެ މަތީން ރައީސް ޑރ.މުހައްމަދު މުއިއްޒުގެ ކޮއްކޯފުޅަކު މަސައްކަތް ކުރައްވާފައިވާ ކަަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދާންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޔައުޤޫބް އަބްދުﷲ ތުހުމަތުކުރައްވައިފިއެވެ.

މެންބަރު ޔައުޤޫބް މިފަދައިން ވިދާޅުވީ އަންގާރަ ދުވަހު މަޖިލީހުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ. ޔައުޤޫބް ވަނީ މިނިވަން މުއައްސަސާތައް މަސައްކަތް ކުރަމުން ދަނީ ސަރުކާރުގެ ސެކްޝަންތަކުގެ ގޮތުގައިކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި ނިމިދިޔަ ހަފްތާގައި ދެ ފަހަރެއް މަތިން ރައީސް މުޢިއްޒުގެ ކޮއްކޯފުޅަކު، ރައީސް އޮފީހުގެ ވަޒީރަކު މެދުވެރިކުރައްވައިގެން ކޯޓުތަކަށް ނުފޫޒު ފޯރުވަން މަސައްކަތް ކުރައްވާފައިވާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. ޔައުޤޫބް އެއްވެސް ބޭފުޅެއްގެ ނަންފުޅު ހާމައެއް ނުކުރައްވައެވެ. އަދި މިފަދަ ތުހުމަތުތަކެއް މެންބަރު ޔައުޤޫބް ކުރައްވާފައިވާއިރު، ވަޒީރުންގެ ފެންވަރުގައި ރައީސްގެ ތިމާގެ ބޭފުޅުން އެބަތިއްބެވިއެވެ.

މެންބަރު ޔައުޤޫބުގެ މި ވާހަކަފުޅާ ގުޅޭ އިތުރު ތަފްސީލް ހޯދުމަށް އޭނާއަށް ގުޅުމަށް ރާއްޖެއެމްވީއިން ކުރި މަސައްކަތް ވަނީ ކާމިޔާބުވާގޮތް ނުވެފައެވެ.

Advertisement

ދާންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޔައުޤޫބްގެ ވާހަކަފުޅުގައި އޭސީސީއިން މަސައްކަތް ކުރަނީ ސަރުކާރާ ގުޅިގެން، ކުރިއަށް އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު ސަރުކާރަށް ހޯދައިދިނުމަށްކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވިއެވެ. ޔައުޤޫބް ވިދާޅުވީ ކުރީ ސަރުކާރުން ދީފައިވާ ފްލެޓުތައް ނުދީ ވަނީ އެ ތަންތަން ބޭނުން ބަޔަކަށް ދިނުމަށް މަގުފަހިކުރުމަށް ކަމަށެވެ. އަދި އެކަން ބޭނުން ކުރާނީ މި ސަރުކާރުގެ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް އިންތިޚާބު ކާމިޔާބުކޮށްދިނުމަށް ކަމަށް ވެސް އޭނާ ތުހުމަތުކުރެއްވިއެވެ. އަދި ސަރުކާރުން މަސައްކަތް ކުރަމުން ދަނީ އޭސީސީއާ ގުޅިގެން ގޯތިތަކާއި ފްލެޓުތައް އަތުލީ ސަރުކާރުން ނޫން ކަމަށް އާއްމުންނަށް ދައްކަން ކަަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. އެ މަަސައްކަތް ކުރަނީ އޭސީސީގެ ބޮލުގައި އަޅުވައިގެން ކަމަށް ޔައުޤޫބް ވިދާޅުވިއެވެ.

މި ސަރުކާރުގެ ހައުސިންގ މިނިސްޓަރު ޑރ. އަލީ ހައިދަރު އަހުމަދު ނޫސްވެރިންނަށް މައުލޫމާތުދެއްވަމުން ނިމިިދޔަ ސަރުކާރުން ދިން ގޯތިތަކާއި ފްލެޓުތައް އެގޮތަށް ނުދެވޭނެ ކަމަށް ވިދާޅުވި ކަމަށާއި އޭގެ ފަހުން މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީގައި ވާހަކަފުޅުދެއްކެވީ ތަފާތުކޮށް ކަމަށް ޔައުޤޫބް ވިދާޅުވިއެވެ. އެކި ފަހަރު އެކިގޮތަށް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވާކަމާއި މިނިސްޓަރު އިތުރުފުޅުހައްދަވާކަން މިހާރު ހާމަވެފައިވާ ކަމަށް ވެސް ޔައުޤޫބް ވިދާޅުވިއެވެ. އެހެންކަމުން އޭނާ އަށް އެމްޑީޕީގެ މެންބަރުން އިތުބާރު ކުރަން ޖެހޭ ސަބަބެއް ނެތް ކަމަށް މެންބަރު ޔައުޤޫބް ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެއިތުރުން ޔައުޤޫބް ވަނީ ހައުސިންގ މިނިސްޓަރަށް އޮތް އިތުބާރު ދެ ފަހަރެއްގެ މަތިން އާއްމުންނަށް ގެއްލިފައިވާ ކަމަށާއި އޭނާ އަށް ރުހުންދޭން ދަތިކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އޭގެ ތެރެއިން ފުރަތަމަ ފަހަރަކީ މިނިސްޓަރު ބޭއްވެވި ފުރަތަމަ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުން ކަމަށާއި ދެވަނަ ފަހަރަކީ މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީގައި އޭނާ ވާހަކަދެއްކެވި ގޮތް ކަމަށް ވެސް ޔައުޤޫބް ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓުން ވާދަނުކުރާ ދާއިރާތަކުގެ އަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް އެމްޑީޕީން ތާއީދުކުރަނީ
މަރޗް 1ން ފެށިގެން އެއަރ އެމްބިއުލާންސްގެ ޚިދުމަތް ދޭނެކަމުގެ ޔަގީންކަން ރައީސް ދެއްވައިފި
އިންތިހާބާ ގުޅޭ ބިލު ތަސްދީގު ނުކުރައްވައިފި ނަމަ، ރައީސް ގާނޫނާ ޚިލާފުވެވަޑައިގެންނެވީ: ހިސާން
މެންބަރުން އަޅުންގެ ގޮތުގައި ސިފަކުރެއްވި ނަމަވެސް ދައުލަތް ގަޑުބަޑު ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ނުލިބޭނެ: މެންބަރު ހުސައިން ޝަހީމް
ދިގުވެލިދޫގައި ވެސް އެއާޕޯޓެއް ތަރައްގީ ކޮށްދޭނަން: ރައީސް މުއިއްޒު
ރައީސްގެ ނުސީދާ ރައްދެއް: މަޖިލީހުގައި ތިބީ އަޅުންތަކެއް، އިންތިހާބު އޮންނާނީ 17 މާރިޗުގައި
ސަރުކާރުގެ ފުރަތަމަ 100 ދުވަހުގެ ވައުދުތައް ފުއްދައި، ގައުމުގެ މިސްރާބު ހަމަމަގަށް އަޅުވަން ސަރުކާރަށް ގޮވާލައި ކުއްލި މައްސަލައެއް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައިފި
އިންތިޚާބާއި ގުޅޭގޮތުން އީސީން އަމަލުކުރާނެ ގޮތް ބެލުމަށް ކޮމެޓީއަށް ހާޒިރުކުރުމާއި މެދު މަޝްވަރާކުރަނީ