ކ. މާލެ
|
28 ނޮވެންބަރ 2023 | އަންގާރަ 08:37
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއްގެ ތެރެއިން
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއްގެ ތެރެއިން
ރާއްޖެއެމްވީ
މަޖިލީހުގެ ދައުރު
އަންނަ މަހުގެ 7 ވަނަ ދުވަހުގެ ފަހުން ވެސް މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރަން ޖެހިދާނެ - އިކްރާމް
 
އެމްޑީޕީގެ ޕީޖީން ދަނީ ދައުރު ދިގު ދައްމާލުމާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރަމުން
 
މެޖޯރިޓީ ބޭނުންވަނީ މަސައްކަތްތައް ނިންމާފައި ރިސެސްއަށް ދިއުމަށް

މަޖިލީހުގެ ހިނގަމުންދާ ދައުރުގެ މަސައްކަތް އަންނަ މަހުގެ 7 ވަނަ ދުވަހުގެ ފަހުން ވެސް ދިގުދައްމާލަން ޖެހިދާނެކަމަށް ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިކްރާމް ހަސަން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރާއްޖެ ޓީވީގެ ފަލަސުރުޚީ ޕްރޮގްރާމުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން އިކްރާމް ވިދާޅުވީ މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތްތައް މިހާރު ވަރަށް ބާރަށް ކުރިއަށްދާ ކަމަށާއި، މަޖިލީހުގެ ރައީސަކީ މެޖޯރިޓީގެ ތާއިދާއެކު އިންނެވި ރައީސެއްކަމުން، ރައީސްގެ އެއްބާރުލުމާއެކު މަސައްކަތްތައް ބާރަށް ކުރިއަށްދާ ކަމަށެވެ.

Advertisement

އިކްރާމް ވިދާޅުވީ މަޖިލީހުގެ ދައުރު ދިގުދައްމާލަން ޖެހުނު އެންމެ ބޮޑު އެއް ސަބަބަކީ ލަސްވެފައި ހުރި މަސައްކަތް ނިންމުމަށްފަހު ރިސެސްއަށްދާން ބޭނުންވާތީ ކަމަށެވެ. އަދި މެޖޯރިޓީ ވެސް ބޭނުންވަނީ އެގޮތަށް ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. އިކްރާމް ވިދާޅުވީ އަންނަ މަހުގެ 7 ވަނަ ދުވަހާ ހަމައަށް މަޖިލީހުގެ ދައުރު ދިގުދައްމާލާފައިވީނަމަވެސް، އެއަށްވުރެ ވެސް ދިގުލައިގެން ހިނގައިދާނެ ކަމަށެވެ.

އެއީ ބަޖެޓުގެ މަސައްކަތް އެބަޖެހޭ ކުރަން. ދެން ބަޖެޓުގެ މަސައްކަތާއި ދެން ހުރި މަސައްކަތް ނިންމާލުމަށްފަހުގައި އަދި ގަވާއިދަށް ވަރަށް މުހިންމު އިސްލާހުތަކެއްވެސް ވަނީ ގެނެސްފައި. މިވަގުތު މާލޭ އޭރިއާއަށް ދިމާވެފައިވާ އެންމެ ބޮޑު މައްސަލައަކީ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މައްސަލަތައް. މި މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް ކުރީ ސަރުކާރުން ގިނަ މަސައްކަތް ކޮށްފައިވޭ. ނިޒާމެއްގެ ތެރެއިން ގިނަ މަސައްކަތް ކޮށްފައިވަނިކޮށް ވެރިކަން ބަދަލުވީ. ޕީޖީ ގްރޫއްޕުގެ ބައްދަލުވުގައި 7ށް ތާރީހު ކަނޑައެޅިފައިވީނަމަވެސް ޕީޖީ ގްރޫއްޕުން މަޝްވަރާކޮށްގެން ތާރީހެއް ކަނޑައެޅުން އެކަށީގެންވޭ. މަސައްކަތް ނިންމާފައި ނޫނީ ރިސެސްއަށްދާން ބޭނުން ނުވޭ.
ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިކްރާމް ހަސަން

ހޯމަ ދުވަހުގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ ފައްޓަވަމުން މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު އަސްލަމް ވަނީ އަންނަ މަހުގެ 7 އާ ހަމައަށް މި ދައުރުގެ ޖަލްސާތައް ކުރިޔަށް ގެންދަވަން ނިންމަވާކަން އިއުލާނުކުރައްވާފައެވެ. މަޖިލީހުގެ މި ދައުރު ދިގުދަންމާލަން ނިންމާފައި ވަނީ 2024ގެ ބަޖެޓު ފާސްކުރުމާއި އަދި އެ ނޫންވެސް މުހިންމު މަސައްކަތްތައް ނުނިމި ހުރުމުން މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތްތަކަށް ފުރުސަތު ދިނުމުގެ ގޮތުންނެވެ.

ހޯމަ ދުވަހު ނެގި ވޯޓުގައި މަޖިލީހުގެ ދައުރު ދިގުދައްމާލަން ނިންމާފައި ވަނީ ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތް 51 މެންބަރުންގެ ވޯޓާއި އެކުގައެވެ. ދައުރު ދިގުދަންމާލުމާއި މެދު ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ 6 މެންބަރަކު ތިއްބެވިއެވެ. އަދި ނުފެންނަ ކަމަށް އެއް މެންބަރަކު ވޯޓު ދެއްވިއެވެ.

މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ އިތުބާރު ނެތް މައްސަލަ ކުރިޔަށް ނުގެންދެވި މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތްތައް ނުކުރެވި ދައުރުގެ ބޮޑުބައެއް ހޭދަކުރަން ޖެހުނެވެ. އެކަމުގެ ސަބަބުން މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާއި ސަފީރުންނަށް މީހުން އައްޔަން ކުރުން ފަދަ މުހިންމު މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ނުގޮސް ހުއްޓެވެ. އަލުން މަޖިލިސް ހިނގައިގަތީ މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ ރައީސް ނަޝީދުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމަށް ފާސްކޮށް، މަޖިލީހުގެ ރައީސްކަމަށް ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމް އައްޔަން ކުރި ހިސާބުންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓުން ވާދަނުކުރާ ދާއިރާތަކުގެ އަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް އެމްޑީޕީން ތާއީދުކުރަނީ
ފައިސާ ޗާޕުކުރުން ހުއްޓާލީ މި ސަރުކާރަކުން ނޫން، މިދިޔަ ސަރުކާރުން: އީސަ
ކަނޑުގެ މައްސަލައިގައި ލަފާދިން ޚަބީރުންނާއި ތައްޔާރުކުރި ލިޔުން ހާމަކުރުމަށް އެމްޑީޕީން ގޮވާލައިފި
އިންތިހާބާ ގުޅޭ ބިލު ތަސްދީގު ނުކުރައްވައިފި ނަމަ، ރައީސް ގާނޫނާ ޚިލާފުވެވަޑައިގެންނެވީ: ހިސާން
ރައީސްގެ ނުސީދާ ރައްދެއް: މަޖިލީހުގައި ތިބީ އަޅުންތަކެއް، އިންތިހާބު އޮންނާނީ 17 މާރިޗުގައި
ސަރުކާރުގެ ފުރަތަމަ 100 ދުވަހުގެ ވައުދުތައް ފުއްދައި، ގައުމުގެ މިސްރާބު ހަމަމަގަށް އަޅުވަން ސަރުކާރަށް ގޮވާލައި ކުއްލި މައްސަލައެއް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައިފި
އިންތިޚާބާއި ގުޅޭގޮތުން އީސީން އަމަލުކުރާނެ ގޮތް ބެލުމަށް ކޮމެޓީއަށް ހާޒިރުކުރުމާއި މެދު މަޝްވަރާކުރަނީ
އިންތިޙާބުތައް ރޯދަ މަހު ނުބޭއްވޭ ގޮތަށް ގާނޫނަށް ގެނައި އިސްލާހް ފާސްކޮށްފި