ކ. މާލެ
|
27 ނޮވެންބަރ 2023 | ހޯމަ 14:09
ނ މަނަދޫ
ނ މަނަދޫ
ސޯޝަލް މީޑިއާ
ނައީމާގެ މަރުގެ މައްސަލަ
ނައީމާ މަރާލި މައްސަލައިގައި ތުހުމަތުވާ މީހުންނަށް ދައުވާކުރުމާމެދު މިހަފްތާގައި ގޮތެއް ނިންމަނީ
 
3 މީހެއްގެ މައްސަލަ ފުލުހުން ފޮނުވާފައިވޭ
 
އެމީހުންނަށް ދައުވާކޮށްދިނުން އެދި ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުން ވަނީ ފޮނުވާފައި

ނ. މަނަދޫ ނައީމާ މޫސާ މަރާލި މައްސަލައިގައި ހައްޔަރު ކުރި މީހުންނަށް ދައުވާ ކުރުމާމެދު މި ހަފްތާގެ ތެރޭގައި ގޮތެއް ނިންމާނެކަމަށް ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް (ޕީޖީ) އޮފީހުން ބުނެފިއެވެ.

މި މައްސަލައިގައި ހައްޔަރު ކޮށްފައިވަނީ އަހުޒަމް އަބްދުލްޝަކޫރު (23 އަހަރު) އާއި، ވިނަރެސް، ނ. މަނަދޫ، ހުސައިން ފަވާޒު (21 އަހަރު) އަދި ނ. މަނަދޫ، އަބްދުލްވާހިދު ރިފާސް (21 އަހަރު) އެވެ.

Advertisement

ޕީޖީ އޮފީހުން ބުނީ، އެމީހުންނަށް ދައުވާކޮށްދިނުން އެދި ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުން އެ އޮފީހަށް ފޮނުވާފައިވާ ކަމަށެވެ. ދައުވާ ކުރުމާމެދު އަންނަ ހަފްތާގައި ގޮތެއް ނިންމާނެކަމަށްވެސް ޕީޖީ އޮފީހުން މައުލޫމާތުދެއެވެ.

ނައީމާ މޫސާ މަރާލުމަށް ބޭނުންކުރިކަމަށް ބެލެވޭ ތޫނު 2 ހަތިޔާރާއި ހަމަލާ ދިން ވަގުތު އެކަމުގައި ބައިވެރިވި މީހުން ލައިގެންތިބި އަންނައުނު، ވަޅުގަނޑެއް ކޮނެ އެތަކެތި އަޅައި، އަންދައިލުމަށްފަހު ފަސްއަޅައި ފޮރުވާފައިވާ ތަން ކޮނެ، އެތަކެތި ފުލުހުން ވަނީ ނަގާފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް