ކ. މާލެ
|
26 ނޮވެންބަރ 2023 | އާދީއްތަ 07:16
ޕޮލިސް ބޯޑުގެ ބައެއް މަޤާމްތަކަށް ބޭފުޅުން ހަމަޖެއްސެވުން
ޕޮލިސް ބޯޑުގެ ބައެއް މަޤާމްތަކަށް ބޭފުޅުން ހަމަޖެއްސެވުން
ޕޮލިސް ބޯޑު
ޕޮލިސް ބޯޑުގެ ބައެއް މަޤާމްތަކަށް ބޭފުޅުން ހަމަޖައްސަވައިފި
 
ޕޮލިސް ބޯޑު އެކުލެވިގެން ވަނީ 7 މެންބަރުންގެ މައްޗަށް

ޕޮލިސް ބޯޑުގެ ބައެއް މަޤާމްތަކަށް ބޭފުޅުން ހަމަޖައްސަވައިފިއެވެ.

ޕޮލިސް ބޯޑުގެ ބައްދަލުވުމުގައި ނިންމަވާފައި ވަނީ ޗެއާޕާސަނަކަށް އަޙްމަދު ޝަރީފް އަދި ނާއިބަކަށް ޢާއިޝަތު ނޫރާ މުޙައްމަދު ހަމަޖެއްސެވުމަށެވެ. އެ ނިންމުން ނިންމެވީ ބޯޑުގެ މެންބަރުންގެ އިއްތިފާގުންނެވެ.

ޕޮލިސް ބޯޑުގައި ތިއްބެވި ބައެއް މެންބަރުން ވަކިކުރައްވައި އެ މަގާމުތަކަށް އައު މެންބަރުންތަކެއް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުޙައްމަދު މުއިއްޒު ވަނީ ނިމިދިޔަ ހަފްތާގެ ތެރޭގައި އައްޔަންކުރައްވާފައެވެ. ޕޮލިސް ބޯޑުގެ ބައްދަލުވުން ބޭއްވީ އެ މެންބަރުންނާއި ވެސް އެކުގައެވެ.

ޕޮލިސް ބޯޑު އެކުލެވިގެން ވަނީ 7 މެންބަރުންގެ މައްޗަށެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢައްޔަނުކުރައްވާ 2 މެންބަރުންނާއި، ފަންނީ ދާއިރާއަކުން ތަޢުލީމާއި ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ 3 މެންބަރުންގެ އިތުރުން ޢާންމުކޮށް ހުޅުވާލައިގެން ޢާންމު ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން ކުރިމަތިލާ 2 މެންބަރުންނެވެ.

މި ބޯޑުގައި މިހާރު ތިއްބަވާ މެންބަރުންނަކީ:

އަޙްމަދު ޝަރީފް (ގުލްފާމްގެ، ތ.ހިރިލަންދޫ) - ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢައްޔަންކުރައްވާ މެންބަރު

Advertisement

ޢާއިޝަތު ނޫރާ މުޙައްމަދު (ހ.ނޫމުތީ) - ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢައްޔަންކުރައްވާ މެންބަރު

އަލްއުސްތާޛު ޢަލީ ނަޞީރު ޤާސިމް (ދަފްތަރު. ނަމްބަރ ރސ 535)- ފަންނީ ދާއިރާއަކުން ތަޢުލީމާއި ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ މެންބަރު

އަޙްމަދު އަޒީމް (ބަގީޗާގެ، ސ.މަރަދޫފޭދޫ) - ފަންނީ ދާއިރާއަކުން ތަޢުލީމާއި ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ މެންބަރު

އަޙްމަދު ސަޢުދީ (އަލިމަސްގެ، ހއ.ހޯރަފުށި) - ފަންނީ ދާއިރާއަކުން ތަޢުލީމާއި ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ މެންބަރު

ޙާމިދު ޢަބްދުލްޣަފޫރު (ހ.ޝޭޑީކޯނަރ) - ޢާންމުކޮށް ހުޅުވާލައިގެން ޢާންމު ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން، ކުރިމަތިލާ މެންބަރު

އަލްއުސްތާޛާ ޞަފާ ޝަރީފް (ދެތަނޑިމާގެ / ސ.ހުޅުދޫ) - ޢާންމުކޮށް ހުޅުވާލައިގެން ޢާންމު ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން، ކުރިމަތިލާ މެންބަރު އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް