ކ. މާލެ
|
25 ނޮވެންބަރ 2023 | ހޮނިހިރު 22:36
އެމްޑީޕީ ޕީޖީ ގްރޫޕުން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގެ ތެރެއިން
އެމްޑީޕީ ޕީޖީ ގްރޫޕުން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގެ ތެރެއިން
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް
އެމްޑީޕީ ޕީޖީ
ވަޒީރުންނަށް ރުހުންދިނުމާ ގުޅޭގޮތުން އެމްޑީޕީ ޕީޖީން މަޝްވަރާކޮށްފި
 
22 ވަޒީރަކަށް ރުހުން ހޯއްދެއްވުމަށް ރައީސް ވަނީ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވާފައި
 
ވަޒީރުންނާ ގުޅިގެން ހުރި ކަންބޮޑުވުންތައް މެންބަރުން ފާޅު ކުރެއްވި
 
ކޮންމެ ވަޒީރަކަށް ވަކިން ރުހުން ދިނުމަށް ވޯޓަށް އެހުމަށް ގިނަ މެންބަރުން ތާއީދު ކުރެއްވި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުޙައްމަދު މުއިއްޒުގެ ކެބިނެޓަށް އައްޔަން ކުރައްވާފައިވާ ވަޒީރުންނަށް ރުހުން ދިނުމާ ގުޅޭ ގޮތުން އެމްޑީޕީ ޕާލަމަންޓްރީ ގްރޫޕް (ޕީޖީ)ގައި މަޝްވަރާ ކޮށްފިއެވެ.

"ރާއްޖެ ޓީވީ" އަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި އެމްޑީޕީގެ ޕީޖީގެ މެމްބަރުން ވަނީ ވަރަށް ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި މިކަމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާ ކޮށްފައެވެ. މި މަޝްވަރާތަކުގައި ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހަށް ރައީސް މުއިއްޒު އައްޔަން ކުރައްވާފައިވާ ވަޒީރުންނާ ގުޅިގެން ހުރި ކަންބޮޑުވުންތައް މެންބަރުން ވަނީ ފާޅު ކުރައްވައިފައެވެ.

އެމްޑީޕީ ޕީޖީގެ ގިނަ މެންބަރުން ވަނީ މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުގައި ކޮންމެ ވަޒީރަކަށް ވަކިން ރުހުން ދިނުމަށް ވޯޓަށް އެހުމަށް ތާއީދު ކުރައްވާފައެވެ.

Advertisement

އައު ސަރުކާރުގެ ހައުސިންގ މިނިސްޓަރު ކަމަށް އައްޔަން ކުރައްވާފައިވާ ޑރ. ޢަލީ ހައިދަރަށް ރުހުން ދޭން ވޯޓު ނުދެއްވާނެ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު މީކާއީލް އަޙްމަދު ނަސީމް ވަނީ 21 ނޮވެމްބަރުގައި ބޭއްވި މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި ވިދާޅުވެފައެވެ. މީކާއިލް ވަނީ ހައިދަރަށް ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާ އާއި މާލޭގެ ރުހުން ނެތް ކަން ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.

ވަޒީރުންގެ ތެރޭގައި ރުހުން ނުދޭން އެމްޑީޕީގެ ޕީޖީ ގްރޫޕަށް އެއްބަސްވެވޭނެ ބަޔަކު ތިބޭނެކަން މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުހައްމަދު ރާއީ ވެސް ވަނީ އެމްޑީޕީން އުކުޅަހުގައި ބޭއްވި ޤައުމީ މަޖިލީހުގައި ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ. އެގޮތުން، ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގައި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި މެންބަރުންގެ ގޮތުގައި ކުރިން ތިއްބެވި 4 ބޭފުޅުން ހިމެނޭކަން ކަމަށާއި އެ ބޭފުޅުންނަކީ މެންބަރުކަމުގައި ތިއްބެވިއިރު ވެސް ޤާނޫނީ ހުވައެއް ކުރައްވައިގެން ތިއްބަވައި ދޮގު ވާހަކަތައް ދެއްކެވިކަން ރައްޔިތުންނަށް މިހާރު ސާފުވަމުންދާ ބައެއް ކަމަށް މެންބަރު ރާއި ވިދާޅުވިއެވެ. އެހެންވެ އަނެއްކާވެސް އިތުރު ދޮގު ހުވައެއް ކުރަން އެ ބޭފުޅުންނަށް ފުރުސަތު ދޭންވީތޯ އޭނާ ސުވާލު އުފެއްދެވިއެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑޮކްޓަރު މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު، ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ގޮތުގައި ޢައްޔަންކުރައްވާފައިވާ 22 ބޭފުޅުންގެ ނަންފުޅު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރުހުން ހޯދުމަށްޓަކައި މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވެވީ 20 ނޮވެމްބަރުގައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ފަރެސްމާތޮޑާ ކައުންސިލުން ބޭނުންވާ ކަންކަމުގެ ދިގު ލިސްޓެއް ރައީސާއި ހިއްސާކޮށްފި
އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީތަކުން އެދެމުންދާ އެލަވަންސްތައް ހޯދައިދިނުމަށް ޤާނޫނަށް އިސްލާޙު ހުށަހަޅަނީ
ގެމްބިޔާގެ މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި އެޤައުމުގެ ރައީސަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަހުނިޔާ ފޮނުއްވައިފި
ކޮސޯވޯގެ މިނިވަންދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި، އެ ޤައުމުގެ ރައީސަށާއި ބޮޑުވަޒީރަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަހުނިޔާ ފޮނުއްވައިފި
ލިތުއޭނިޔާގެ 'ޑޭ އޮފް ރެސްޓޯރޭޝަން' ދުވަހުގެ ތަހުނިޔާ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، އެޤައުމުގެ ރައީސްއަށާއި ބޮޑުވަޒީރަށް ފޮނުއްވައިފި
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ސަރބިއާގެ ޤައުމީދުވަހުގެ ތަހުނިޔާ އެޤައުމުގެ ރައީސްއަށާއި ބޮޑުވަޒީރަށް ފޮނުއްވައިފި
ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން މި ދައުރުގައި މަޖިލީހަށް 24 ބިލެއް ހުށަހަޅާނެ
ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ރައީސް ޔޫއޭއީ އަށް ފުރާވަޑައިގަންނަވައިފި