ކ. މާލެ
|
24 ނޮވެންބަރ 2023 | ހުކުރު 17:00
ރައީސް މުއިއްޒު އާއި ނައިބު ރައީސް އަދި ރައީސްގެ އެޑްވައިޒަރު އަބްދުއްރަހީމް
ރައީސް މުއިއްޒު އާއި ނައިބު ރައީސް އަދި ރައީސްގެ އެޑްވައިޒަރު އަބްދުއްރަހީމް
ރައީސް އޮފީސް
ރައީސް މުއިއްޒުގެ ވެރިކަން
ވެރިކަމަށް ހަފުތާއެއް، އިސްތިއުފާއަށް ގޮވަން ފެށީ އަމިއްލަ ކޯލިޝަނުން!
 
ޔާމީނަށް ތާއީދު ކުރާ ފަރާތްތަކުން ވަނީ މުއިއްޒުގެ އިސްތިއުފާއަށް ގޮވާލައިފައި
 
ޔާމީނާއި މުއިއްޒުގެ ކޯޅުމުގެ ތެރެއިން ޔާމީން ވަނީ ޕީޕީއެމާ ވަކިވެވަޑައިގެންފައި
 
ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަޝްރަހުގައި އާއްމުކޮށް ވެރިކަމާ ހަވާލުވާ ދުވަސްވަރު އެ ވެރިކަމަކާ މެދު ހިތްހަމަނުޖެހިގެން ވާހަކަދައްކަނީ އެއިރެއްގައި އިދިކޮޅުގައި ތިބޭ ބައެއް

ޕީޕީއެމް އާއި ޕީއެންސީއަކީ އެކައްޗެއް ކަމަށް ދައްކައިގެން މާކަގިނަ ދުވަހަކު އުޅޭކަށް ބޭނުމެއް ނުވިއެވެ. ބާރު ލިބުނުގޮތަށް ކުލަވަރު ދައްކަން ފަށައިފިއެވެ. އިންތިޚާބުގެ ތެރޭގައްޔާއި އިންތިޚާބަށްފަހު އެ ދެ ޕާޓީގެ ގުޅުމުގައި ރެނދުލާން ފަށައިފިއޭ އެތައް ބަޔަކު ބުނުމުން ވެސް ރައްޔިތުންނަށް އޮޅުވާލުމަށް ބުނަމުންދިޔައީ ހުރިހާ ކަމެއް ވެސް ރަނގަޅު ކަމަށެވެ. އޭރު އަދި ހުވާނުކުރެއްވޭތީ ކަމަށް ވެސް ވެދާނެއެވެ. ރަސްމީކޮށް ވެރިކަމުގެ ބާރު ލިބުމާއެކު ދެ ޕާޓީގެ ގުޅުން މިވަނީ ފުނޑުފުނޑުވެފައެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުޙައްމަދު މުއިއްޒު ވެރިކަމަށް ވަޑައިގަތީ ކުރީގެ ރައީސް އަދި ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީގެ ލީޑަރު ކަމަށް ބުނަމުންދިޔަ އަބްދުﷲ ޔާމީން ވިއްކައިގެން ކަމާމެދު ދެކޮޅު ހަދާނެ މީހަކު ނުހުންނާނެއެވެ. ހުރިހާ ޕޯސްޓަރެއްގެ ކުރީގައި އެމަނިކުފާނުގެ ފޮޓޯއެވެ. ރައްޔިތުންނާ މުޚާތަބު ކުރެއްވި ކޮންމެ ފަހަރަކު އެމަނިކުފާނު މިނިވަންކުރައްވާނެ ކަމަށް ވައުދުވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ. ނަމަވެސް މިއީ އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރުމަށް ރައްޔިތުންގެ ލޮލުގައި އެޅުވި އަނދުނެއް ކަމަށް އެމަނިކުފާނަށް އިންތިޚާބުގައި ތާއީދު ކުރި ފަރާތްތައް ވެސް ހިމެނޭހެން އެތައް ބަޔަކު މިއަދު ދަނީ ބުނަމުންނެވެ.

ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަޝްރަހުގައި އާއްމުކޮށް ވެރިކަމާ ހަވާލުވާ ދުވަސްވަރު އެ ވެރިކަމަކާ މެދު ހިތްހަމަނުޖެހިގެން ވާހަކަދައްކަނީ އެއިރެއްގައި އިދިކޮޅުގައި އޮންނަ ޕާޓީއެއް ނުވަތަ އިދިކޮޅުގެ ސަޕޯޓަރުންނެވެ. މިއަދު އިިދިކޮޅު ފަރާތްތަކަށްވުރެ ކުރިން ވެރިކަމާ މެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހުން ފާޅުކުރަން ފެށީ ވެރިކަން ގެނައުމަށް މަސައްކަތް ކުރި ފަރާތްތަކުންނެވެ. އެންމެފަހުން އަމިއްލަ ކޯލިޝަނުގައި ހިމެނޭ މެމްބަރުން މިވަނީ މުއިއްޒު ވެރިކަމަށް ވަޑައިގަތީ އޮޅުވާލައިގެން ކަމަށްބުނެ އެމަނިކުފާނުގެ އިސްތިއުފާއަށް ގޮވަން ފަށައިފައެވެ. ވެރިކަމަށް ވަޑައިގެން ޔާމީން މިނިވަން ކުރައްވާނެ ކަމަށް ރައީސް މުއިއްޒު ވިދާޅުވި ނަމަވެސް ޔާމީނުގެ ގާނޫނީ ވަކީލު އަދި ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް ޑރ. މުޙައްމަދު ޖަމީލް ވިދާޅުވީ ވެރިކަމަށް ހޮވިވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މުއިއްޒު ޔާމީންގެ ފޯނަށް ޖަވާބުނުދެއްވާ ކަމަށެވެ.

ބާރު ހޯދަން ދެ ރައީސުންގެ ޖެހުނު މައްސަލަތަކާއެކު ޔާމީން މިވަނީ ޕީޕީއެމާ ވަކިވެވަޑައިގެން އައު ޕާޓީއެއް އުފައްދަން ނިންމަވާފައެވެ. އެ ކަންކަމުގައި އެންމެ އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވާ ކުރީގެ ޓެކޮނޮލޮޖީ މިނިސްޓަރު މުޙައްމަދު މަލީހު ޖަމާލު ވިދާޅުވާ ގޮތުގައި މި ސަރުކާރުގައި އެޅި "ވައިރަހަކީ" ރައީސް މުއިއްޒުގެ ސްޕެޝަލް އެޑްވައިޒަރ އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން، މުޅި ސަރުކާރު ހައިޖެކްކުރައްވައި އޭނާ ނުރުހޭ އެއްވެސް މީހަކަށް ވަޒީފާ ނުދީ މެމްބަރުން އެކަހެރިކޮށް، އަމިއްލަ އާއިލީ މީހުންނަށް މަގާމުދޭ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. މި ސަރުކާރުގައި އަބްދުއްރަހީމުގެ އާއިލީ ބޭފުޅުން އެކި މަގާމުތަކުގައި ގިނަކަން ފާހަގަކޮށް ފާއިތުވި ހަފުތާ ތެރޭގައި ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ގިނަ ބަޔަކު ވަނީ ފާޑުވެސް ކިޔައިފައެވެ.

Advertisement

މުއިއްޒު ހޮވުމަށް ޕީޕީއެމްގައި ތިބެގެން މަސައްކަތް ކުރި ބައެއް މެމްބަރުން ވެސް ބުނަނީ ވެރިކަން ލިބިވަޑައިގަތުމުން އެމަނިކުފާނު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުތައް ހަނދުމަފުޅު ނެތިއްޖެ ކަމަށެވެ. ޔާމީން މިނިވަންކުރުމަކީ އެމަނިކުފާނު ވެރިކަމަށް ގެނައުމުގެ ބޮޑު ސަބަބަކަށްވާއިރު އެކަން ކުރެއްވުމުގެ ބަދަލުގައި ޕީޕީއެމް އާއި ޕީއެންސީއަށް ވެސް އަތްގަދަކުރައްވައި ޔާމީން އެކަހެރިކުރުމަކީ އެމަނިކުފާނުގެ ވެރިކަމަށް އޮތް އިތުބާރު ގެއްލުނު ކަމެއް ކަމަށް އެ މެމްބަރުން ދަނީ ބުނަމުންނެވެ. އެހެންވެ އިސްތިއުފާ ދިނުމަށް ވަނީ ގޮވާލައިފައެވެ.

ރައީސް މުއިއްޒުއަކީ ތަޖުރިބާ ކުރެވިފައިވާ ބޭފުޅެއް ކަމަށާއި އެމަނިކުފާނަށް ކޯލިޝަނަކާއެކު ވެރިކަން ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް މިހާރު އިދިކޮޅުގައި ތިބި ފަރާތްތަކުން އޭރު ދިޔައީ ބުނަމުންނެވެ. އެ މަންޒަރު ފެންނަން މާގިނަ ދުވަހެއް ނުނެގިއެވެ. ކޯލިޝަން ރޫޅުނީއެވެ.

ރައީސް މުއިއްޒު ވެރިކަމުގެ ހުވާ ކުރައްވައި އަދި ސަރުކާރު ވެސް ރަނގަޅަށް އެކުލަވައިނުލެވެއެވެ. އެމަނިކުފާނު ހޮވުމަށް އިންތިޚާބުގައި މަސައްކަތްކޮށް ވޯޓުލި މީހުން މިއަދު އެމަނިކުފާނުގެ އިސްތިއުފާއަށް ގޮވާލާއިރު މިވެރިކަމުގައި ކުރިއަށް އޮތް ދުވަސްތަކުގައި ފެނިގެންދާނީ ކޮންކޮން މަންޒަރުތަކެއް ކަމާމެދު މިހާރު ސުވާލު އުފެދެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް