ކ. މާލެ
|
24 ނޮވެންބަރ 2023 | ހުކުރު 08:50
ވީއައިއޭގައި ގާއިމްކުރަމުންދާ އޮޓޯ ބެގޭޖް ހޭންޑްލިން އަދި ސްކީރިނިން ސިސްޓަމް
ވީއައިއޭގައި ގާއިމްކުރަމުންދާ އޮޓޯ ބެގޭޖް ހޭންޑްލިން އަދި ސްކީރިނިން ސިސްޓަމް
އެމްއޭސީއެލް
އޮޓޯ ބެގޭޖް ހެންޑްލިން ގާއިމްކުރުން
ވީއައިއޭގައި ގާއިމްކުރާ އޮޓޯ ބެގޭޖް ހޭންޑްލިން އަދި ސްކީރިނިން ސިސްޓަމް އަންނަމަހު ބޭނުންކުރަން ފަށަނީ
 
އަވަސް ފަސޭހަ ޚިދުމަތްތަކެއް އާއްމުންނަށް ލިބޭނެ
 
ބެގޭޖް ސިސްޓަމާއެކު އިންޓަނޭޝަނަލް ޑިޕާޗާ ގޭޓު ކުރިމަތީގައި ގިނައިރު ކިއު ހަދައިގެން ތިބެން ނުޖެހޭނެ

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް (ވީއައިއޭ)ގައި ގާއިމްކުރާ އޮޓޯ ބެގޭޖް ހޭންޑްލިން އަދި ސްކީރިނިން ސިސްޓަމް އަންނަމަހު ބޭނުންކުރަން ފަށާނެ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް (އެމްއޭސީއެލް) އިން ބުނެފިއެވެ.

އެމްއޭސީއެލުން ބުނީ ވީއައިއޭގެ އިންޓަނޭޝަނަލް ޑިޕާޗާ ޓާމިނަލްގައި އިން-ލައިން ބެގޭޖް ހެންޑްލިންގ އެންޑް ސްކްރީނިންގ ސިސްޓަމެއް އިންސްޓޯލް ކުރަމުންދާ ކަމަށާއި، ސިސްޓަމް އެއްކޮށް އިންސްޓޯލްކޮށް ބޭނުންކުރަން ފެށޭނީ އަންނަ މަހު ކަމަށެވެ. މި މަޝްރޫއާއެކު ސެކިއުރިޓީ ސްކްރީނިން އޮޕްޓިމައިޒްކޮށް، ރައްކާތެރި، އަދި ފަސޭހަ ދަތުރުތައް ކަށަވަރުކުރެވޭނެ ކަމަށް އެމްއޭސީއެލުން ބުނެއެވެ.

އެމްއޭސީއެލުން ބުނީ މި ބެގޭޖް ސިސްޓަމާއެކު އިންޓަނޭޝަނަލް ޑިޕާޗާ ގޭޓު ކުރިމަތީގައި ގިނައިރު ކިއު ހަދައިގެން ތިބެން ނުޖެހޭނެ ކަމަށާއި، އަވަސް ފަސޭހަ ޚިދުމަތްތަކެއް އާއްމުންނަށް ލިބޭނެ ކަމަށެވެ.

Advertisement

މި ސިސްޓަމުން ޓިކެޓް ކައުންޓަރުގައި ބެގޭޖް ޗެކްއިން ކުރުމުން އޮޓޮމެޓިކުން ބެގޭޖް ސްކްރީނިން އޭރިއާއަށް ގެންދާނެ އެވެ. އަދި ސްކްރީނިން ޕްރޮސެސްގައި އެކްސްރޭ ސްކޭނަރާއި އެހެނިހެން ޑިޓެކްޝަން ޓެކްނޮލޮޖީތައް ވެސް މި ސިސްޓަމުން ބޭނުންކުރާނެ އެވެ.

ވީއައިއޭގައި އެމްއޭސީއެލް އިން ގާއިމުކުރާ އިންލައިން ބެގޭޖް ހޭންޑްލިން އަދި ސްކްރީނިން ސިސްޓަމަކީ ދުނިޔޭގެ ބޮޑެތި އެއާޕޯޓުތަކުގައި ވެސް ބޭނުންކުރާ ޒަމާނީ ސިސްޓަމެކެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ރާއްޖޭގެ ކޮންމެ ދިމާލަކުންވެސް އިވެނީ ގޯހެއް ހެދިއްޖެ ކަމަށާއި، މިސްރާބު ހަމަމަގަށް އަޅުވަންވެއްޖެކަމުގެ އަޑުތައް - ޝާހިދު
ކައުންސިލްތަކަށް ބިރު ދައްކާތީ، އެޓޯލްސް މިނިސްޓްރީ އުވާލުމަށް އެމްޑީޕީން ގޮވާލައިފި
މިހާރު އޮތް ވެރިކަމާއެކު މިއަދުގެ ހާލަތަކީ ބިރުން ފިތްކަނޑައިގެންދާ ހާލަތެއް - އާޒިމް
ފައިސާ ޗާޕުކުރުން ހުއްޓާލީ މި ސަރުކާރަކުން ނޫން، މިދިޔަ ސަރުކާރުން: އީސަ
ކަނޑުގެ މައްސަލައިގައި ލަފާދިން ޚަބީރުންނާއި ތައްޔާރުކުރި ލިޔުން ހާމަކުރުމަށް އެމްޑީޕީން ގޮވާލައިފި
ދިގުވެލިދޫގައި ވެސް އެއާޕޯޓެއް ތަރައްގީ ކޮށްދޭނަން: ރައީސް މުއިއްޒު
ވަޒީރުންނަށް ރުހުންދިން ދުވަހު މަޖިލިސް ކައިރިއަށް ސަރުކާރުގެ އިސް ފަރާތްތަކާއެކު ގޭންގުތަކަށް ނިސްބަތްވާ މީހުންވެސް އެއްވި - ޕޮލިސް
ޗާގޯސް-ރާއްޖެ ކަނޑުގެ މައްސަލައަކީ އިސްތިއުނާފުނުކުރެވޭނެ މައްސަލައެއްކަން ސަރުކާރުން އިއުތިރާފުވެ ހެދީ ދޮގުކަން ހާމަވެއްޖެ - ޖީހާން