ކ. މާލެ
|
23 ނޮވެންބަރ 2023 | ބުރާސްފަތި 13:08
ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ހުސައިން ޝަމީމް
ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ހުސައިން ޝަމީމް
ޕީޖީ އޮފީސް
ފޭދޫ ކޯޓުން ޕީޖީ އޮފީސް ޖޫރިމަނާކުރުން
ފޭދޫ ކޯޓުން ޕީޖީ އޮފީސް ޖޫރިމަނާކުރުމަށް ނިންމި ނިންމުމުގެ އިސްތިއުނާފު ހައިކޯޓުން ބަލައިގެންފައިނުވާތީ، އަލުން މުރާޖައާކޮށްދޭން އެދިއްޖެ
 
ފޭދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުން އެދިފައިވަނީ ޕީޖީ އޮފީހަށް ލިބިފައިވާ މައުލޫމާތެއް ނޫން
 
ހައިކޯޓުގެ ރަޖިސްޓްރަރ ގެ ނިންމެވުމަކުން މައްސަލަ އެ ކޯޓަށް ބަލައިނުގަތުމަށް ވަނީ ނިންމާފައި

އައްޑުއަތޮޅު ފޭދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގައި ހިނގަމުންދިޔަ މައްސަލައަކާއި ގުޅިގެން ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީސް ޖޫރިމަނާކުރުމަށް ނިންމެވި ނިންމެވުން އިސްތިއުނާފު ކުރުމުގެ މައްސަލަ ހައިކޯޓުން ބަލައިގެންފައިނުވާތީ އެ ނިންމުން މުރާޖައާކޮށްދެއްވުން އެދި ޕީޖީ އޮފީހުން ހުށަހަޅައިފިއެވެ.

މި މައްސަލައިގައި ކަން ހިނގާފައިވާ ގޮތަށް ބަލާއިރު، އައްޑުއަތޮޅު ފޭދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގައި ހިނގަމުންދިޔަ މައްސަލައެއްގައި މެޖިސްޓްރޭޓް ހޯއްދަވަން އަމުރު ކުރެއްވި މަޢުލޫމާތު، އެކޯޓުން އެދިވަޑައިގެންނެވި ދުވަހަށް ފޮނުވިފައި ނުވާކަމަށް ބުނެ އެ ކޯޓުން ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީސް ޖޫރިމަނާކުރުމަށް ނިންމެވި މައްސަލަ ދައުލަތުން ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފު ކުރިއެވެ. އެއީ 14 ނޮވެންބަރު 2023 ގައެވެ.

Advertisement

އެހެންނަމަވެސް، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ރަޖިސްޓްރަރގެ ނިންމެވުމަކުން މައްސަލަ އެ ކޯޓަށް ބަލައިނުގަތުމަށް 15 ނޮވެންބަރު 2023 ގައި ނިންމެވުމާ ގުޅިގެން، އެ ނިންމެވުން މުރާޖަޢާ ކޮށްދެއްވުން އެދި 19 ނޮވެންބަރު 2023 ގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ މަޖިލީހަށް ޕީޖީ އޮފީހުން ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ.

ޕީޖީ އޮފީހުން މައުލޫމާތު ދޭ ގޮތުގައި ކޯޓުން އެދުނު މަޢުލޫމާތު ފޮނުވިފައިނުވަނީ، އެ މަޢުލޫމާތަކީ އެ އޮފީހަށް މައްސަލައިގައި ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތަކަށްނުވާތީއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް