ކ. މާލެ
|
23 ނޮވެންބަރ 2023 | ބުރާސްފަތި 08:13
އެމްއެންޑީއެފުން ކުރިއަށްގެންދިޔަ ބޭސިކް ފަޔަރ އެވެއަރނަސް ކްލާސްތަކުގެ ބައިވެރިން
އެމްއެންޑީއެފުން ކުރިއަށްގެންދިޔަ ބޭސިކް ފަޔަރ އެވެއަރނަސް ކްލާސްތަކުގެ ބައިވެރިން
އެމްއެންޑީއެފް
ބޭސިކް ފަޔަރ އެވެއަރނަސް ކްލާސް
ޕެންޝަން އޮފީހުގެ މުވައްޒަފުންނާއި ނިލަންދޫ ސްކޫލުގެ ސްކައުޓުންނާއި ޓީޗަރުންނަށް ބޭސިކް ފަޔަރ އެވެއަރނަސް ކްލާސްތަކެއް
 
އަލިފާން ނިއްވާނެ ގޮތުގެ އަސާސީ މަޢުލޫމާތާއި، ފަޔަރ އެކްސްޓިންގުއިޝަރ ބޭނުން ކުރާނެ ގޮތް ވަނީ ކިޔާދީފައި
 
ފަޔަރ އެކްސްޓިންގުއިޝަރ އަދި ފަޔަރ ބްލޭންކެޓް ބޭނުންކޮށްގެން އަލިފާން ނިއްވުމުގެ ހުނަރުތައް ވަނީ ކިޔައިދީފައި

ޕެންޝަން އޮފީހުގެ މުވައްޒަފުންނާއި ނިލަންދޫ ސްކޫލުގެ ސްކައުޓުންނާއި ޓީޗަރުންނަށް ބޭސިކް ފަޔަރ އެވެއަރނަސް ކްލާސްތަކެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ.

އެމްއެންޑީއެފް ފަޔަރ އެންޑް ރެސްކިޔު ޓްރޭނިންގ ސްކޫލުގައި ނޮވެންބަރު 22 ވަނަ ދުވަހު ކުރިއަށްގެންދިޔަ މި ކުލާހުގައި ޕެންޝަން އޮފީހުގެ 20 މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވިއެވެ. އެމްއެންޑީއެފް ފަޔަރ އެންޑް ރެސްކިޔު ޓްރެއިނިންގ ސްކޫލުގެ މުދައްރިބުން ކިޔަވައިދިން މި ކުލާސްތަކުގައި އަލިފާން ނިއްވާނެ ގޮތުގެ އަސާސީ މަޢުލޫމާތާއި، ފަޔަރ އެކްސްޓިންގުއިޝަރ އަދި ފަޔަރ ބްލޭންކެޓް ބޭނުންކޮށްގެން އަލިފާން ނިއްވުމުގެ ހުނަރުތައް ވަނީ ކިޔައިދީ، ފަރިތަކުރުވާފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން ނޮވެންބަރު 22 ވަނަ ދުވަހު ނިލަންދޫ ސްކޫލުގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ ކުލާސްތަކުގައި، އެ ސްކޫލުގެ 30 ސްކައުޓުންގެ އިތުރުން ތިން ޓީޗަރުން ބައިވެރިވިއެވެ. 

Advertisement

އެމްއެންޑީއެފް ސެންޓްރަލް އޭރިއާ ކޮމާންޑް، ފ. ނިލަންދޫ ފަޔަރ ސްޓޭޝަންގެ ފަޔަރ ފައިޓަރުން މުދައްރިބުންގެ ގޮތުގައި ހަރަކާތްތެރިވި މި ކުލާސްތަކުގައި ކިޔަވައިދިން ބައިތަކުގެ ތެރޭގައި އަލިފާން ރޯވާން މެދުވެރިވާ ސަބަބުތަކާއި، އަލިފާން ފެތުރޭ ގޮތާއި، އަލިފާނުގެ ބައިތަކާއި، އަލިފާން ނިއްވާނެ ގޮތުގެ އަސާސީ މަޢުލޫމާތާއި، ފަޔަރ އެކްސްޓިންގުއިޝަރ ބޭނުން ކުރާނެ ގޮތް ހިމެނެއެވެ.

އަދި، މި ކުލާސްތަކުގައި ބައިވެރިން ވަނީ ފަޔަރ އެކްސްޓިންގުއިޝަރ ބޭނުންކޮށްގެން އަލިފާން ނިއްވަން ފަރިތަކުރުމުގެ އިތުރުން ފަޔަރ ބްލޭންކެޓް ބޭނުންކޮށްގެން އަލިފާން ނިއްވަން ފަރިތަކޮށްފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް