ކ. މާލެ
|
21 ނޮވެންބަރ 2023 | އަންގާރަ 15:51
ތިލަފުށީ ފަޅުން ފުރަތަމަ ހިއްކަން ނިންމާފައިވާ ސަރަހައްދު
ތިލަފުށީ ފަޅުން ފުރަތަމަ ހިއްކަން ނިންމާފައިވާ ސަރަހައްދު
އަރބަންކޯ
ތިލަފުށީ ފަޅު ހިއްކުން
ތިލަފުށީ ފަޅުތެރެ ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުމަށްޓަކައި، އެތަނުގައި ހުރި އުޅަނދުތައް ނަގަން އަންގައިފި
 
އުޅަނދުތައް ނަގަން ހަފުތާއެއްގެ މުއްދަތު ވަނީ ދީފައި
 
ތިލަފުށީ ފަޅު ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާނީ އަންނަ މަހުގެ 18ގައި

ތިލަފުށީ ފަޅުތެރެ ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުމަށްޓަކައި، އެތަނުގައި ހުރި އުޅަނދުތައް ނަގަން އަންގައިފިއެވެ.

އާބަންކޯއިން މިއަދު ނެރުނު އިއުލާނެއްގައި ބުނީ ތިލަފުށީގެ މާސްޓަރ ޕްލޭނާ އެއްގޮތަށް ތިލަފުށި ތަރައްގީކުރުމަކީ ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދާ ވަރަށް ބޮޑަށް ގުޅިފައިވާ ކަމެއް ކަމަށެވެ. އެހެންވެ، މާސްޓަރ ޕްލޭނާ އެއްގޮތަށް، ހިއްކަންޖެހޭ ތަންތަން އަވަސް މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ނިންމަން މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަކަމަށް ބުންޏެވެ.

ތިލަފުށީ ފަޅުތެރެއިން ހިއްކަން ހަމަޖެހިފައިވާ އޭރިއާ "އީ"ގެ މަސައްކަތް އަންނަ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ 18ގައި ފަށަން އާބަންކޯއިން ވަނީ ނިންމާފައެވެ. އެ ސަރަހައްދުގައި އެ ކުންފުނިން ކުރިއަށްގެންދިޔަ ސަރވޭގައި، ފަޅުތެރޭގައި އަޑިއަށްގޮސްފައިވާ އުޅަނދުތަކާއި ގިނަ މުއްދަތެއް ވަންދެން ބޭނުންނުކޮށް ހުރި އުޅަނދުތައް އަޅާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައި ވާކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުންޏެވެ.

Advertisement

އާބަންކޯއިން ބުނީ ހިއްކުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ސަރަހައްދުގެ ވަށައިގެން ހުރި ބިންތަކުގައި އުޅަނދުތައް މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތްވެސް ކުރަމުންދާކަމަށެވެ.

އެ ކުންފުނިން ވަނީ ތިލަފުށީ ފަޅުން އެންމެ ފުރަތަމަ ހިއްކާ ސަރަހައްދު ފެންނަ ފޮޓޯއެއް ހިއްސާކޮށްފައެވެ. އެ ސަރަހައްދުގައި ހުރި ހުރިހާ އުޅަނދެއް ހަތް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނެގުމަށް އެ ކުންފުނިން ވަނީ އަންގާފައެވެ.

ދީފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އުޅަނދުތައް ނުނަގައިފިނަމަ އެ ކުންފުނީގެ އުސޫލުގެ ދަށުން އަމަލު ކުރާނެކަމަށް ބުންޏެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް