ކ. މާލެ
|
20 ނޮވެންބަރ 2023 | ހޯމަ 08:20
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ އަންޑަރ ސެކްރެޓެރީ ފޮރ ޕަބްލިކް ޕޮލިސީ އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ފިރުޒުލް ޢަބްދުﷲ ޚަލީލް
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ އަންޑަރ ސެކްރެޓެރީ ފޮރ ޕަބްލިކް ޕޮލިސީ އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ފިރުޒުލް ޢަބްދުﷲ ޚަލީލް
ސަރުކާރަށް މަޖިލީހުގެ އެއްބާރުލުން ދިނުން
ސަރުކާރަށް ބޭނުންވާ އެއްބާރުލުން މަޖިލީހުން ލިބޭނެކަމުގެ އިތުބާރު އެބައޮތް، މިތިބީ ޕޮޒިޓިވްކޮށް - ފިރުޒުލް
 
މަޖިލީހުގައި ތިބީ ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީގެ 5 މެންބަރުން
 
ސަރުކާރަށް އެއްބާރުލުން ދޭން މަޖިލިސް އޮތީ ތައްޔާރަށް
 
ބަޖެޓަށް ވެސް ގެންނަން ޖެހޭ ބަދަލުތައް ގެނައުމަށް ވެސް މަޖިލީހާ އެކު މަސައްކަތް ކުރާނެ

ސަރުކާރަށް ބޭނުންވާ އެއްބާރުލުން މަޖިލީހުން ލިބޭނެ ކަމުގެ އިތުބާރު އެބަ އޮތް ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ އަންޑަރ ސެކްރެޓެރީ ފޮރ ޕަބްލިކް ޕޮލިސީ އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ފިރުޒުލް ޢަބްދުﷲ ޚަލީލް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރައީސް ޑރ.މުހައްމަދު މުއިއްޒުގެ ސަރުކާރުގެ ކެބިނެޓަށް ރުހުން ހޯދުމަށް ފޮނުއްވާނެ ސީދާ ތާރީހެއް ކަނޑައެޅިފައި އަދި ނެތް ކަަމަށް ފިރުޒުލް ވިދާޅުވިއެވެ. ވަޒީރުންނަށް ރުހުން ހޯދުމާއި ބަޖެޓް ފާސްކުރުމުގެ އިތުރުން ވުޒާރާތަކަށް ކަނޑައަޅާ މެންޑޭޓް ފާސްކުރުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އެއްބާރުލުން ބޭނުންވާނެއެވެ. އެހެންކަމަށް ވާއިރު ސަރުކާރަށް މަޖިލީހުން އެއްބާރުލުން ލިބޭނެ ކަމުގެ އިތުބާރު އެބަ އޮތް ކަމަށް ފިރުޒުލް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ސަރުކާރު ހިންގާ މައި ދެ ޕާޓީ ޕީޕިއެމް އާއި ޕީއެންސީގެ މެންބަރުން މަޖިލީހުގައި މަދުވި ނަމަވެސް އެއީ ކަންބޮޑުވުމެއް ނޫންކަމަށް ފިރުޒުލް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އަދި އެހެން ޕާޓީއަކާއި ވާހަކަދައްކައިގެން ޕީއެންސީ އަދި ޕީޕީއެމް އިން މަސައްކަތް ކުރާތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ ނޫސްވެރިއަކު ސުވާލެއް ދެންނެވުމުން އެފަދަ މަޝްވަރާ އެއް ކުރަމުންދާކަމަށް ފިރުޒުލް ވިދާޅުވެފައެއް ނުވެއެވެ.

މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު އަސްލަމް ވެސް ވަނީ މި ސަރުކާރަށް މަޖިލީހުގެ އެއްބާރުލުން ދެއްވާނެ ކަމުގެ ޔަޤީންކަން ދެއްވާފައިކަން ފިރުޒުލް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. ފިރުޒުލް ވަނީ 2024ގެ ބަޖެޓަށް ވެސް ގެންނަން ޖެހޭ ބަދަލުތައް ގެނައުމަށް ވެސް މަޖިލީހާ އެކު މަސައްކަތް ކުރައްވާނެކަން ހާމަކުރައްވާފައެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު އެކުލަވާލާ ސަރުކާރުގެ މަގާމުތަކާ ހަވާލުވެވަޑައިގަތުމަށް މަޖިލީހުގެ ހަ މެންބަރަކު މެންބަރު ކަމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވުމާއި ގުޅިގެން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި މިހާރު ތިއްބަވާނީ ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީއަށް ނިސްބަތްވާ ފަސް މެންބަރުންނެވެ. އެ ފަސް މެންބަރުންނަކީ ޕީޕީއެމްގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު އަދި އޭދަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހުމަދު ސަލީމް (ރެޑްވޭވް ސަލީމް) އާއި، ފެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހިމް ފަޒުލް ރަޝީދާއި, މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހްމަދު ތޯރިގުގެ އިތުރުން ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ނަސީމް، އަދި ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
- ގުޅުންހުރި
މިއީ ބާރުތައް ކޮންޓްރޯލްކޮށް، ވާދަވެރިންނަށް ފުރުސަތު ހަނިކުރާ ސަރުކާރެއް، މިހާރު ވެސް މަޖިލީހުން ފެންނަނީ އެމަންޒަރު: ބިގޭ
ނާޒިލް ޕީއެންސީ މެންބަރުންނަށް "އިޒްރޭލު ޕާސްޕޯޓާއި ގުޅިގެން ތެދުވެ ވާހަކަދައްކަވާކަށް ނުކުރޭނެ، މިއަދު ފޮށާ ގެއްލިއްޖެ"
ހެޔޮނިޔަތުގައި އިޒްރޭލު ޕާސްޕޯޓު މަނާކުރަން ބޭނުންކަމުގައި ވާނަމަ ރައީސްގެ ގަރާރަކުން ވެސް ނިންމާލެވިދާނެ، ކުރީ ސަރުކާރުން ނުކުރީކަމަށް ބުނެ ފުއްދާލެވެން ނެތް - މައުރޫފް
ރުހުން ނުލިބުނު ތިން ވަޒީރުންނަށް އައު މަޖިލީހުން ރުހުންދީފި
ޔަހޫދީންނަކީ ﷲ ބާވާލެއްވި ދީނެއްގައި ރަސޫލުންނަށް އީމާން ވެފައިތިބި ބައެއް، ޕާސްޕޯޓް މަނާކުރުމުގައި ފުންކޮށް ވިސްނަންޖެހޭ - ގާސިމް
އިޒްރޭލު ޕާސްޕޯޓް މަނާކުރާ ބިލު 241 ކޮމެޓީއަށް
ކުރިން ރުހުން ނުލިބޭ ތިން ވަޒީރުންނަށް ރުހުން ދިނުމުގެ މައްސަލަ ހޯމަ ދުވަހުގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ އަށް ތާވަލްކޮށްފި
އިނގިރޭސި ޕާލިމެންޓާއި ރާއްޖޭގެ ޕާލިމެންޓާއި ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރުމާއި މެދު މަޝްވަރާކޮށްފި