ކ. މާލެ
|
20 ނޮވެންބަރ 2023 | ހޯމަ 08:08
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ އަންޑަރ ސެކްރެޓެރީ ފޮރ ޕަބްލިކް ޕޮލިސީ އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ފިރުޒުލް ޢަބްދުﷲ ޚަލީލް
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ އަންޑަރ ސެކްރެޓެރީ ފޮރ ޕަބްލިކް ޕޮލިސީ އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ފިރުޒުލް ޢަބްދުﷲ ޚަލީލް
އިންޑިއާ ސިފައިން ރާއްޖޭގައި ތިބުން
އިންޑިއާ ސިފައިން އަނބުރާ ގެންދިއުމަށް އިންޑިއާގެ އެއްބާރުލުން ލިބޭނެ، މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދާނީ އޮމާންކޮށް- ފިރުޒުލް
 
އިންޑިއާ ސިފައިން ފޮނުވާލަން އެދިވަޑައިގެންނެވީ އިންޑިއާގެ މިނިސްޓަރ އޮފް އާތް ސައިންސެސް ކިރެން ރިޖިޖޫއާއެކު ބޭއްވެވި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި
 
ރާއްޖޭގައި އިންޑިއާގެ 77 ސިފައިން ގާއިމްވެ އެބަތިބި ކަމަށް ސަރުކާރުން ބުނޭ
 
އިންޑިޔާގެ ސަރުކާރުގައި ރަސްމީގޮތުން ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު އެދިވަޑައިގެންފައި ވަނީ ހޮނިހިރު ދުވަހު

އިންޑިއާ ސިފައިން އަނބުރާ ގެންދިއުމުގައި އިންޑިއާގެ ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުން ލިބޭނެކަމަށް އެ ޤައުމުން ބުނެފައިވާ ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ އަންޑަރ ސެކްރެޓެރީ ފޮރ ޕަބްލިކް ޕޮލިސީ އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ފިރުޒުލް ޢަބްދުﷲ ޚަލީލް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އާދިއްތަ ދުވަހު ފިރުޒުލް ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގައި ތިބި އިންޑިއާ ސިފައިން އަނބުރާ ފޮނުވާލަން ރަސްމީ ސިފައެއްގައި އެހީއަށް އެދުމުން އެކަމަށް އިންޑިއާ ސަރުކާރުން މަރުޙަބާ ކިޔާފައިވާ ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން އިންޑިއާ ސިފައިން އަނބުރާ ފޮނުވާލެއްވުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކާމިޔާބުކަމާއި އޮމާންކަމާ އެކު ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެކަމުގެ އުންމީދު އެބައޮތްކަމަށް ފިރުޒުލް ވިދާޅުވިއެވެ. ރާއްޖޭގައި އިންޑިއާގެ 77 ސިފައިން ގާއިމްވެ އެބަތިބި ކަމަށާއި، ބައިލެޓްރަލް 100ށްވުރެ ގިނަ އެއްބަސްވުން ހަދާފައިވާކަމަށް ވެސް ފިރުޒުލް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި އިންޑިއާ ސިފައިން އަނބުރާ ފޮނުވާލެވޭނެ ތާރީހެއް އެނގޭނީ އެއްބަސްވުންތައް ދިރާސާކޮށް ނިމުމުން ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި އެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދަވާނީ ޑިޕްލޮމެޓިކް އުސޫލުތަކުގެ ތެރެއިން މަޝްވަރާގެ މަތިން ކަމަށް ވެސް ފިރުޒުލް ވިދާޅުވިއެވެ.

ރާއްޖޭގައި ތިބި އިންޑިޔާގެ ސިފައިން އަނބުރައި އެގައުމަށް ގެންގޮސްދެއްވުމަށް އިންޑިޔާގެ ސަރުކާރުގައި ރަސްމީގޮތުން ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު އެދިވަޑައިގެންފައި ވަނީ ހޮނިހިރު ދުވަހުއެވެ. ރައީސް މިފަދައިން އެދިވަޑައިގެންނެވީ އިންޑިއާގެ މިނިސްޓަރ އޮފް އާތް ސައިންސެސް ކިރެން ރިޖިޖޫއާއެކު ރައީސް މުއިއްޒު ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވެވި ޚާއްސަ ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް