ކ. މާލެ
|
18 ނޮވެންބަރ 2023 | ހޮނިހިރު 17:56
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު އިންޑިއާގެ މިނިސްޓރަ އޮފް އަރތް ސައިންސެސް، ހިޒް އެކްސެލެންސީ މިސްޓަރ ކިރެން ރިޖިޖޫ އާއެކު މިއަދު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގައި ބޭއްވެވި ބައްދަލުކު
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު އިންޑިއާގެ މިނިސްޓރަ އޮފް އަރތް ސައިންސެސް، ހިޒް އެކްސެލެންސީ މިސްޓަރ ކިރެން ރިޖިޖޫ އާއެކު މިއަދު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގައި ބޭއްވެވި ބައްދަލުކު
ރައީސް އޮފީސް
އިންޑިޔާ ސިފައިންގެ މައްސަލަ
ރާއްޖޭގައި ތިބި އިންޑިޔާ ސިފައިން އެ ގައުމަށް ގެންގޮސްދެއްވުމަށް ރައީސް މުއިއްޒު އެދިވަޑައިގެންފި
 
ރައީސް މިފަދައިން އެދިވަޑައިގެންނެވީ އިންޑިއާގެ ސައިންސް މިނިސްޓަރާއެކު ބޭއްވެވި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި
 
ދިވެހި ޚާރިޖީ ސިޔާސަތުގެ އެންމެ އިސްކަމެއްދީގެން ކުރާނީވެސް އެކަން ކަމަށް ރައީސް މުއިއްޒު މީގެ ކުރިން ވިދާޅުވެފައިވޭ
 
އިންޑިޔާ ސިފައިން ރާއްޖެއިން ފޮނުވާލެއްވުމަކީ ރައީސް މުއިއްޒުގެ ރިޔާސީ ވައުދުފުޅެއް

ރާއްޖޭގައި ތިބި އިންޑިޔާގެ ސިފައިން އަނބުރައި އެގައުމަށް ގެންގޮސްދެއްވުމަށް އެދި އިންޑިޔާގެ ސަރުކާރުގައި ރަސްމީގޮތުން ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު އެދިވަޑައިގެންފިއެވެ.

ރައީސް މިފަދައިން އެދިވަޑައިގެންނެވީ އިންޑިއާގެ މިނިސްޓަރ އޮފް އާތް ސައިންސެސް ކިރެން ރިޖިޖޫއާއެކު ރައީސް މުއިއްޒު ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވެވި ޚާއްސަ ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައެވެ.

އިންޑިޔާ ސިފައިން ރާއްޖެއިން ފޮނުއްވާލެއްވުމަކީ ރައީސް މުއިއްޒުގެ ރިޔާސީ ވައުދުފުޅެކެވެ. އަދި ދިވެހި ޚާރިޖީ ސިޔާސަތުން އެންމެ އިސްކަމެއްދީގެން ކުރާނީވެސް އެކަން ކަމަށް ރައީސް މުއިއްޒު މީގެ ކުރިން ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

Advertisement

އެގޮތުން ރައީސް މުއިއްޒު އޭރު ވިދާޅުވީ، ރާއްޖެއިން އިންޑިޔާގެ އަސްކަރީ މީހުން ވީހާވެސް އަވަހަކަށް އަނބުރާ ފޮނުވާލުމުގެ ތަފްސީލުތައް ހޯދުމަށްޓަކައި، އިންޑިއާއާއެކު ސީދާ އަދި ތަފްސީލީ ޑިޕްލޮމެޓިކް މަޝްވަރާތައް ބާއްވަވާނެ ކަމަށެވެ.

އަދި ރާއްޖޭގައި ތިބި އިންޑިޔާގެ އަސްކަރީ މީހުންގެ ހަގީގީ އަދަދަށް ފޯކަސް ނުކުރައްވާ ކަމަށާއި، ރާއްޖޭގައި އެއްގޮތަކަށްވެސް، އެއްވެސް މީހަކު ތިބެން ބޭނުންފުޅު ނުވާކަމަށް އެމަނިކުފާނު މީގެ ކުރިން ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
67%
0%
33%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް