ކ. މާލެ
|
16 ނޮވެންބަރ 2023 | ބުރާސްފަތި 19:05
ސިފައިން
ސިފައިން
އެމްއެންޑީއެފް
ސިފައިންނާ ފުލުހުން
ސިފައިންނާ ފުލުހުންގެ މުސާރަ ބޮޑުކުރާ އޮނިގަނޑު އެކުލަވާލައިފި
 
ރައީސް އެފަދައިން ވައުދުވެ ވަޑައިގަންނަވައިފައި ވަނީ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ "އުފާވެރި އަމާންރާއްޖެ" ކެމްޕޭނަށް ބ. ތުޅާދޫއަށް ވަޑައިގެން ބޭއްވި ކެމްޕެއިން ޖަލްސާގައި
 
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ވައުދުފުޅާ އެއްގޮތަށް، އަންނަ ޖެނުއަރީ މަހުން ފެށިގެން ފުލުހުންނާ ސިފައިންގެ މުސާރަ ބޮޑުކުރުމަށް، ޕޭ ކޮމިޝަނުން މުސާރައިގެ އޮނިގަނޑު އެކުލަވާލައިފައިވޭ
 
ރައީސްގެ ވައުދުފުޅާ އެއްގޮތަށް، ތައުލީމީ ދާއިރާ އާއި ސިއްހީ ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައަށް މީގެ ކުރިން ވަނީ ބަދަލު ގެނެސްފައި

އަންނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހުން ފެށިގެން ސިފައިންނާ ފުލުހުންގެ މުސާރަ ބޮޑުކުރުމަށް، މުސާރައިގެ އޮނިގަނޑު އެކުލަވާލައި އެ އިދާރާ ތަކަށް ފޮނުވައިފި އެވެ.

އެކަން ފާހަގަ ކުރައްވަމުން ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާނު، މިއުވާނު މުހައްމަދު "އެކްސް"ގައި ކުރެއްވި ޕޯސްޓެއްގައި ވިދާޅުވީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ވައުދުފުޅާ އެއްގޮތަށް، އަންނަ ޖެނުއަރީ މަހުން ފެށިގެން ފުލުހުންނާ ސިފައިންގެ މުސާރަ ބޮޑުކުރުމަށް، ޕޭ ކޮމިޝަނުން މުސާރައިގެ އޮނިގަނޑު އެކުލަވާލައި އެ އިދާރާތަކަށް މިހާރު ވަނީ ފޮނުވާފައިވާ ކަމަށެވެ.

ރައީސް އެފަދައިން ވައުދުވެ ވަޑައިގަންނަވައިފައި ވަނީ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ "އުފާވެރި އަމާންރާއްޖެ" ކެމްޕޭނަށް ބ. ތުޅާދޫއަށް ވަޑައިގެން ބޭއްވި ކެމްޕެއިން ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުންނެވެ.

Advertisement

އެގޮތުން ރައީސް އެދުވަހު ވިދާޅުވީ ޕޭހާމަނައިޒޭޝަންގެ ދަށުން ދައުލަތުގައި މަސައްކަތް ހުރިހާ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައަށް ހެޔޮ ބަދަލެއް ގެންނަވާނެ ކަމަށާއި، އޭގެ ތެރޭގައި ދެން ކުރަން ނިންމާފައި ހުރި ދާއިރާތަކަކީ ސިފައިންނާއި ފުލުހުންނާއި، ޖުޑިޝަރީއާއި، ކަސްޓަމްސް، އިމިގްރޭޝަން، ކަރެކްޝަންސް އަދި ސިވިލްސަރވިސްގައި ހިމެނޭ އެހެނިހެން މުވައްޒަފުންނާއި، އިމާމުންނާއި މުދިމުން، ކައުންސިލްގައި މަސައްކަތް ކުރާ ސިވިލްސަރވަންޓުން ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން 2024 ވަނަ އަހަރަށް ފާސްކުރާ ބަޖެޓުގައި ޖަނަވަރީމަހުން ފެށިގެން އެ ހުރިހާ ދާއިރާއެއްގެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައަށް ބަދަލު ގެންނަވާނެ ކަމަށް ރައީސް އެދުވަހު ވިދާޅުވި އެވެ.

އޭގެ ތެރޭގައި ސިފައިންނާއި، ފުލުހުންނާއި، ކަސްޓަމްސްއާއި އިމިގްރޭޝަނާއި، ކަރެކްޝަންސްއާއި ސިވިލް ސަރވިސްގައި މަސައްކަތް ކުރާ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނާއި، ޖުޑިޝަރީ ދާއިރާގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނާއި، ކައުންސިލްގައި މަސައްކަތް ކުރާ ސިވިލްސަރވިސްގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައަށް ހެޔޮ ރަނގަޅު ބޮޑު ބަދަލެއް އަންނަ ޖެނުއަރީން ފެށިގެން ފެނިގެންދާނެ. މިގެނެވޭ ބަދަލާއެކީގައި ބޮޑުތަނުން ބައެއް ދާއިރާތައް ބޮޑުވެގެންދާނެ.
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހް

ފުލުހުންނާ ސިފައިންނަށް އިޝާރަތްކުރައްވައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ރައީސް އެދުވަހު ވިދާޅުވީ ފުލުހުންގެ ކޮންސްޓަބަލްގެ މިހާރު މުސާރައަކީ 11،000 ރުފިޔާ ކަމަށާއި، ގެނެވޭ ބަދަލާއެކު 15،400 ރުފިޔާއަށް ބޮޑުވެގެންދާނެ ކަމަށާއި، އެވްރެޖްކޮށް ކޮންމެ މީހެއްގެ މުސާރަ 40 އިންސައްތައިގެ އިތުރުވުމެއް އަންނާނެ ކަމަށެވެ.

އަދި ސިފައިންގެ ޕްރައިވެޓަކަށް މިހާރު ލިބެނީ 11،000 ރުފިޔާ ކަމަށާއި، ބޮޑުވުމާއެކީގައި 16،100 ރުފިޔާއަށް ބަދަލުވެގެންދާނެކަމަށް ރައީސް އެދުވަހު ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސްގެ ވައުދުފުޅާ އެއްގޮތަށް، ތައުލީމީ ދާއިރާ އާއި ސިއްހީ ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައަށް މީގެ ކުރިން ވަނީ ބަދަލު ގެނެސްފަ އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް