ކ. މާލެ
|
14 ނޮވެންބަރ 2023 | އަންގާރަ 11:12
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއްގެ ތެރެއިން - ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްގެންދާނެ ގޮތް ވަނީ ފާސްކޮށްފައި
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއްގެ ތެރެއިން - ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްގެންދާނެ ގޮތް ވަނީ ފާސްކޮށްފައި
މަޖިލިސް
ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓް
ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓުގެ މަސައްކަތް މާދަމާ ފަށާ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވަން ފާސްކޮށްފި
 
ކޮންމެ މެންބަރަކަށް 5 މިނެޓް ބަހުސްކުރަން ލިބޭނެ
 
ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓުގެ މަސައްކަތަށް ކޮމިޓީގައި ހޭދަކުރާނީ 2 ދުވަސް

ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓުގެ މަސައްކަތް ބުދަ ދުވަހު ފަށާ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވަން ފާސްކޮށްފިއެވެ.

މިއަހަރަށް އިތުރަށް 6.509 ބިލިއަން ރުފިޔާ ބޭނުންވާނެ ކަމަށް ފިނޭންސުން ލަފާކޮށް މަޖިލީހަށް ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓް ހުށަހެޅީ އޮކްޓޯބަރު 18 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. ސަޕްލިމަންޓްރީ ބަޖެޓުގައި މައިގަނޑުގޮތެއްގައި ޚަރަދުކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވަނީ، ޕީއެސްއައިޕީއާއި އާސަންދަ އަދި ސަބްސިޑީއަށް ކުރާ ޚަރަދުތަކާއި ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުނިތަކަށް ދޫކުރާ ކެޕިޓަލް ކޮންޓްރިބިއުޝަނަށެވެ.

އެގޮތުން، ސަބްސިޑީއަށް 1.85 ބިލިއަން ރުފިޔާ އިތުރަށް ހޭދަވާނެ ކަމަށް ލަފާކޮށްފައިވާއިރު އާސަންދައަށް 1.26 ބިލިއަން ރުފިޔާ އަދި ޕީއެސްއައިޕީ މަޝްރޫއުތަކަށް 1.78 ބިލިއަން ރުފިޔާ އިތުރަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ވަނީ ލަފާކޮށްފައެވެ.

ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ބުނީ މިއަހަރު ޕީއެސްއައިޕީ މަޝްރޫއުތައް ހިންގުން ހަލުވިވެ، ބަޖެޓުކުރި މިންވަރަށްވުރެ ބޮޑަށް އެނޫން ޚަރަދުތައްވެސް ހިނގައި، ބަޖެޓު ފާސްކުރިއިރު ޚަރަދު ކުޑަކުރުމަށް ރާވާފައިވާ ގިނަ ފިޔަވަޅުތައް ރާވާފައިވާ ގޮތަށް ތަންފީޒުވެފައި ނުވާކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން، އެކަންކަމުން ލިބޭނެ ކަމަށް އަންދާޒާކުރާ ސޭވިންގް މިހާރު ދަށްވެފައިވާކަމަށް ވެސް އެ މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ.

Advertisement

ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓުގެ މަސައްކަތް ބުދަ ދުވަހު ކުރިއަށް ގެންގޮސް، އެދިވަޑައިގަންނަވާ ކޮންމެ މެންބަރަކަށް 5 މިނެޓް އަދި ރިޕޯޓަށް 2 މިނެޓް ދެއްވުމަށްފަހުގައި، ކޮމިޓީގެ 2 ދުވަހުގެ މަސައްކަތް ހިންގުމަށްފަހުގައި ކޮމިޓީ ރިޕޯޓުގެ މަރުހަލާ ނިންމާ ބަޖެޓް ފާސްކުރުމަށް ހުށަހެޅީ ބާރަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުހައްމަދު އަބްދުﷲއެވެ. މި ހުށަހެޅުމަށް ތާއިދު ކޮށްފައިވަނީ ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ހުސައިން ޝަހީމެވެ.

ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓަށް ބަހުސްކުރުން އެއްދުވަހަށް ކުރިއަށް ގެންގޮސް އެ ބަހުސްގައި އެދިވަޑައިގަންނަވާ ކޮންމެ މެންބަރަކަށް 5 މިނެޓުގެ ފުރުސަތެއް ދީ، ބަހުސައްފަހު ބަޖެޓް ދިރާސާކުރާ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވާ، ކޮމިޓީގައި ދެދުވަހުގެ މަސައްކަތް ހިނގުމަށްފަހުގައި ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓަށް ބަހުސް ކުރަން އެދިވަޑައިގަންނަވާ ކޮންމެ މެންބަރަކަށް 2 މިނެޓުގެ ފުރުސަތެއް ދިނުމަށް ބާރަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހުމަދު އަބްދުﷲ ހުށަހަޅުއްވާ، ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ހުސައިން ޝަހީމް ތާއިދުކުރެއްވި ހުށަހެޅުމާއި ގުޅޭގޮތުން ނެގުނު ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ އަގުލަބިއްޔަތުން ވަނީ އެގޮތަށް ފާސްކޮށްފައެވެ.

މި ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވީ 38 މެންބަރުންނެވެ. އެހެންކަމުން ބުދަ ދުވަހުގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާގައި މި މަސައްކަތް ހިމަނާ ސަޕްލިމެޓްރީ ބަޖެޓުގެ ބަހުސް ފެށުމަށް ވަނީ ހިމަނާފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގެ ނަމުގައި ކުރެއްވި ކެމްޕޭން ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލައްވާ ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި
މަޖިލިސް އިންތިޚާބުގައި އަލުން ރީރަޖިސްޓްރީވުމުގެ ފުރުސަތު މިމަހުގެ 14ގައި ހުޅުވާލަނީ
އިންތިހާބު ބާއްވާ ދުވަސް ބަންދުކުރައްވާނެ ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވެއްޖެ
އެމްޑީޕީއަށް މެޖޯރިޓީ ލިބުން ރައީސް މުއިއްޒަށްވެސް މުހިންމު - މެންބަރު ހަލީމް
ރައީސް މުއިއްޒު ވެރިކަމަށް ވަޑައިގަތުމާއެކީ ފެއްޓެވީ، ޑިމޮކްރެޓިކް ނިޒާމު ހަލާކުކޮށްލައި، ޚުދުމުހްތާރު ވެރިކަމެއް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް: ރައީސް ޞާލިޙް
މަޖިލިސް އިންތިހާބާއި ގުޅިގެން ނިމިފައި ހުރި ކަމަކަށް ބަދަލެއް ނާންނާނެ، ރީ-ރަޖިސްޓްރޭޝަނަށް އިތުރު 3 ދުވަސްވަރު ދޭނެ - އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން
މަޖިލިސް އިންތިޚާބު ފަސްކޮށްފި، ދެން އިންތިޚާބު އޮންނާނީ އެޕްރިލް 21ގައި
އިންތިޚާބު ލަސްކުރާ ގޮތަށް އިންތިޚާބުތަކާއި ބެހޭ ޤާނޫނަށް ގެނައި އިސްލާހު ރައީސް ތަސްދީގުކުރައްވައިފި