ކ. މާލެ
|
14 ނޮވެންބަރ 2023 | އަންގާރަ 11:24
ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އިބްރާހީމް އަމީރު މަޖިލީހަށް ބަޖެޓް ހުށަހަޅުއްވަނީ
ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އިބްރާހީމް އަމީރު މަޖިލީހަށް ބަޖެޓް ހުށަހަޅުއްވަނީ
މަޖިލިސް
ރާއްޖޭގެ އިޤްތިސާދު
ކޮވިޑް-19ގެ ކުރީގެ އިޤްތިސާދުގެ މިންވަރަށް އަނބުރާ ރުޖޫއަވެއްޖެ - އަމީރު
 
2024 ވަނަ އަހަރު ރާއްޖޭގެ އިޤްތިސާދީ ކުރިއެރުން ހުންނާނެކަމަށް ބެލެވެނީ 5.5 އިންސައްތައިގައި
 
މި އަހަރު ރާއްޖޭގެ އިޤްތިސާދު ކުރިއަރާނެކަމަށް މިހާރު ލަފާކުރެވެނީ 8.7 އިންސައްތައިން

ރާއްޖޭގެ އިޤްތިސާދު، ކޮވިޑް-19ގެ ކުރީގެ އިޤްތިސާދުގެ މިންވަރަށް އަނބުރާ ރުޖޫޢަވެފައިވާ ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އިބްރާހީމް އަމީރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުއްވަމުން ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އަމީރު ވިދާޅުވި ރާއްޖޭގެ އިޤްތިސާދަށް ކުރިމަތިވި ބޮޑެތި ގޮންޖެހުންތަކުގެ އަސަރު ރައްޔިތުންނަށް އިޙްސާސްވާ މިންވަރު ކުޑަކުރެވި، އެ ގޮންޖެހުންތަކުން އަރައިގަނެވުނު ކަމަށެވެ. އަދި ރައްޔިތުންގެ ދިރިއުޅުމުގެ ފެންވަރު އިހުނަށްވުރެ މަތިކުރެވި ރައްޔިތުންނަށް ފާގަތި ދިރިއުޅުމެއް ހޯދައިދެވުނު ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ މިއީ ހަރުދަނާ ސިޔާސަތުތަކެއްގެ މަތީގައި، އުނދަގޫ ފިޔަވަޅުތައް ވެސް އަޅަންޖެހުނު ވަގުތު އެ ފިޔަވަޅުތައް އަޅައިގެން، ހިކުމަތްތެރިކަމާއެކު ކުރިއަށް ދިއުމުގެ ނަތީޖާ ކަމަށެވެ. ޤައުމެއްގެ އިޤްތިސާދީ އަދި ފިސްކަލް ސިޔާސަތުތައް ބިނާވަނީ އެ ވަގުތެއްގެ އިޤްތިސާދީ ހާލަތާއި ކުރިމަގުގެ އަންދާޒާގެ މައްޗަށް ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

ރާއްޖޭގެ އިޤްތިސާދު މިއަދު މިވަނީ، ކޮވިޑް-19ގެ ކުރީގެ އިޤްތިސާދުގެ މިންވަރަށް އަނބުރާ ރުޖޫއަވެފައި ކަމަށާއި، ކޮވިޑް-19ގެ އިޤްތިސާދީ ތަދުމަޑުކަމުން އަރައިގަނެވިއްޖެކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި މި އަހަރު ރާއްޖޭގެ އިޤްތިސާދު ކުރިއަރާނެކަމަށް މިހާރު ލަފާކުރެވެނީ 8.7 އިންސައްތައިން ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

މިއީ ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގެ ބަޔާނުގައި އަޅުގަނޑު އިއުލާންކުރި އިޤްތިސާދީ ކުރިއެރުމުގެ އަންދާޒާއަށްވުރެ މަތީ އަދަދެއް. އެހެންކަމުން، އޭރާ އަޅައިބަލާއިރު އިޤްތިސާދީ ހަރަކާތްތައް އިތުރުވެ، ކުރިމަގު އިތުރަށް ސާފުވެ، އުޖާލާވެފައިވާކަން ފާހަގަކުރަން. އަދި ހަމައެއާއެކު، ރާއްޖޭގެ އިޤްތިސާދީ ކުރިއެރުން ދިގުމުއްދަތުގެ އެވްރެޖް މިންގަނޑަށް ރުޖޫޢަވެ، 2024 ވަނަ އަހަރު ރާއްޖޭގެ އިޤްތިސާދީ ކުރިއެރުން ހުންނާނެކަމަށް ބެލެވެނީ 5.5 އިންސައްތައިގައި
ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އިބްރާހީމް އަމީރު

މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ މި ކުރިއެރުމުގެ މައިގަނޑު ސަބަބަކީ ރާއްޖެއަށް ފަތުރުވެރިން އަންނަ މިންވަރު އިތުރުވެފައިވުމެވެ. މި އަހަރުގެ ތެރޭގައި ޗައިނާގެ ބޯޑަރު ހުޅުވުމާއެކު، އެ ގައުމުގެ ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެއަށް އަންނަން ފެށުމުގެ ސަބަބުން، ފަތުރުވެރިކަމަށް އިތުރު ކުރިއެރުމެއް ލިބިފައިވާ ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ. އެހެންނަމަވެސް، އަހަރުގެ 2 ވަނަ ކުއާޓަރުން ފެށިގެން ވިލާތުން އަންނަ ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު، 2022 އާ އަޅައިބަލާއިރު، މަދުވަމުން އަންނަކަން ފާހަގަކުރެވޭ ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

މިއީ ކޮވިޑް-19 އަށްފަހުގައި ބޯޑަރުތައް ހުޅުވުމާއެކު، އޭރު އޮތް ޕެންޓް-އަޕް ޑިމާންޑް މިހާރު ނެތުމާއި، ހުރިހާ ޤައުމެއްގެ ބޯޑަރުތައް މިހާރު ހުޅުވާފައިވުމާއެކު ފަތުރުވެރިކަމުގެ މާކެޓުގެ ވާދަވެރިކަން އިތުރުވުމުގެ ސަބަބުން ދިމާވެފައިވާ ހާލަތެއް ކަމުގައި ބެލެވޭ. ކަންމިހެންހުރިނަމަވެސް، ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު ބަޖެޓުގެ ބަޔާނުގައި އަންދާޒާކުރި މިންވަރަށް ފަތުރުވެރިން އަންނާނެކަމަށް ބެލެވޭ. މި އަހަރު އަންނާނެކަމަށް މިހާރު ލަފާކުރެވެނީ، ރެކޯޑް އަދަދެއް ކަމަށްވާ 1.87 މިލިއަން ފަތުރުވެރިން
ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އިބްރާހީމް އަމީރު

މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ ފަތުރުވެރިކަމުގެ އިތުރުން، ރާއްޖޭގެ އިޤްތިސާދުގައި މުހިއްމު ސިނާއަތްތައް ކަމަށްވާ އިމާރާތްކުރުމާއި، މުވާސަލާތާއި، ހޯލްސޭލް އަދި ރީޓެއިލް ވިޔަފާރީގެ ދާއިރާތައް މިއަހަރާއި މިއަންނަ އަހަރު ވެސް ކުރިއަރާނެ ކަމަށެވެ.

މި އިޤްތިސާދީ ކުރިއެރުމުގެ އެހީގައި ރާއްޖޭގައި އުފެދޭ ވަޒީފާގެ އަދަދު އިތުރުވާނެ ކަމަށާއި، ކޮވިޑް-19 އަށްފަހުގައި 2021 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ޕެންޝަން އޮފީހުގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު އަހަރުން އަހަރަށް ބަލާއިރު އެވްރެޖްކޮށް 8.4 އިންސައްތަ އިތުރުވަމުންދާ ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ މިއީ ރާއްޖޭގެ މަސައްކަތު އާބާދީ އާއި އިޤްތިސާދަށް ހުރި ފަހި ފުރުސަތުތައް ދައްކައިދޭ އަލާމާތެއް ކަމަށެވެ. އަދި އަންނަ އަހަރުވެސް ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާ ހިމެނޭހެން، ރާއްޖޭގެ ވަޒީފާގެ ބާޒާރުގަ ވަޒީފާތައް އުފެދި އިތުރުވާނެކަމަށް ބެލެވޭ ކަމަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގެ ނަމުގައި ކުރެއްވި ކެމްޕޭން ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލައްވާ ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި
މަޖިލިސް އިންތިޚާބުގައި އަލުން ރީރަޖިސްޓްރީވުމުގެ ފުރުސަތު މިމަހުގެ 14ގައި ހުޅުވާލަނީ
އިންތިހާބު ބާއްވާ ދުވަސް ބަންދުކުރައްވާނެ ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވެއްޖެ
އެމްޑީޕީއަށް މެޖޯރިޓީ ލިބުން ރައީސް މުއިއްޒަށްވެސް މުހިންމު - މެންބަރު ހަލީމް
ރައީސް މުއިއްޒު ވެރިކަމަށް ވަޑައިގަތުމާއެކީ ފެއްޓެވީ، ޑިމޮކްރެޓިކް ނިޒާމު ހަލާކުކޮށްލައި، ޚުދުމުހްތާރު ވެރިކަމެއް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް: ރައީސް ޞާލިޙް
މަޖިލިސް އިންތިހާބާއި ގުޅިގެން ނިމިފައި ހުރި ކަމަކަށް ބަދަލެއް ނާންނާނެ، ރީ-ރަޖިސްޓްރޭޝަނަށް އިތުރު 3 ދުވަސްވަރު ދޭނެ - އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން
މަޖިލިސް އިންތިޚާބު ފަސްކޮށްފި، ދެން އިންތިޚާބު އޮންނާނީ އެޕްރިލް 21ގައި
އިންތިޚާބު ލަސްކުރާ ގޮތަށް އިންތިޚާބުތަކާއި ބެހޭ ޤާނޫނަށް ގެނައި އިސްލާހު ރައީސް ތަސްދީގުކުރައްވައިފި