ކ. މާލެ
|
14 ނޮވެންބަރ 2023 | އަންގާރަ 09:05
ނޫސްވެރިން
ނޫސްވެރިން
ރައީސް އޮފީސް
މީޑިއާތައް ހިންގުން
މީޑިއާތަކަށް ޚާއްޞަ ވިލެޖަކާއި މީޑިއާ ކްލަބެއް މާލެ ސަރަހައްދުގައި ތަރައްޤީކުރަނީ
 
މީޑިއާތަކަށް ގިނަ ޚަރަދުތަކެއް ހިނގާ
 
"ނޫސްވެރިންގެ ގުލްޒާރު" ބޭއްވީ ހޯމަ ދުވަހުގެ ރޭ
 
މީޑިއާއަށް އޮތް މާލީ ދަތިކަން ހައްލު ކޮށްދެއްވުމުގެ ގޮތުން މީޑިއާތަކަށް ބަޖެޓެއް ކަނޑައަޅުއްވާނެ ކަަމަށް ވެސް ވަނީ ވިދާޅުވެފަ

މީޑިއާ ހިންގަން ޚާއްޞަ ވިލެޖަކާއި މީޑިއާ ކްލަބެއް މާލެ ސަރަހައްދުގައި ތަރައްޤީކުރައްވަން ނިންމަވާފައިވާ ކަމަށް އިންތިޚާބީ ރައީސް ޑރ.މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މުއިއްޒު އެކަން ހާމަަކުރެއްވީހޯމަ ދުވަހުގެ ރޭ ނޫސްވެރިންނަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ސެންޓަރުގައި ބޭއްވި"ނޫސްވެރިންގެ ގުލްޒާރު" ހަފްލާގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ. އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވީ ޚާއްސަ މީޑިއާ ކްލަބެއްވެސް ޤާއިމްކޮށްދެއްވާނެ ކަމަށެވެ. މީޑިއާތައް ހިންގުމަށް ބޮޑު ހޭދައެއް ކުރަންޖެހޭކަން ފާހަގަކުރައްވާ މުއިއްޒު ވަނީ އެކަމަށް ވެސް ހައްލު ހޯއްދަވާދެއްވާނެ ކަަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

މީގެއިތުރުން މީޑީއާތަކަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ސަރަހައްދުން އެކަށީގެންވާ ފެސިލިޓީއެއް ގާއިމްކޮށްދެއްވާނެ ކަމަށް އެ މަނިކުފާނު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. މީޑިއާތަކުން މިހާރު މަސައްކަތް ކުރަމުން ދަނީ ތަންތަން ކުއްޔަށް ހިފައިގެންކަން ފާހަގަކުރައްވާ މުއިއްޒު ވިދާޅުވީ އެއީ ވަގުތުން ވަގުތަށް ހައްލުކުރެވޭނެ ކަމެއްނޫން ކަަމަށެވެ.

އިތުރަށް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން މުއިއްޒު ވަނީ ނޫސްވެރިންގެ ހުނަރާއި ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުމަށް މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްދެއްވާނެކަން ވިދާޅުވެފައެވެ.

ނޫސްވެރިންނަށް ޚާއްސަކޮށްގެން އެ ދާއިރާގެ ކޯސްތަކުގައި ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ވަކި އަދަދަކަށް ހިލޭ ސްކޮލަޝިޕްތަކެއް ދެއްވާނެ ކަމަށް ވެސް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ހަމައެހެންމެ މީޑިއާއަށް އޮތް މާލީ ދަތިކަން ހައްލު ކޮށްދެއްވުމުގެ ގޮތުން މީޑިއާތަކަށް ބަޖެޓެއް ކަނޑައަޅުއްވާނެ ކަަމަށް ވެސް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް