ކ. މާލެ
|
12 ނޮވެންބަރ 2023 | އާދީއްތަ 15:59
މި އަހަރުގެ ޙައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާކުރުމަށްފަހު ރާއްޖެ އައި ޙައްޖާޖީންގެ ފަހު ގްރޫޕަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު މަރުޙަބާ ވިދާޅުވަނީ
މި އަހަރުގެ ޙައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާކުރުމަށްފަހު ރާއްޖެ އައި ޙައްޖާޖީންގެ ފަހު ގްރޫޕަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު މަރުޙަބާ ވިދާޅުވަނީ
ރައީސް އޮފީސް
ހައްޖުގެ އަޅުކަން
ފުރާނައަށް ނުރައްކާވާފަދަ ބޮޑެތި ބަލިތަކަށް ފަރުވާ ހޯދަމުންދާ ފަރާތްތަކަށް ޚާއްސަ ޙައްޖު ޖާގައަށް އެދި ހުށަހެޅުމަށް ހުޅުވާލައިފި
 
މި މަހުގެ 9 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ލިސްޓުގައި ޖެހިފައިވާ މީހުންނަށް މި ފުރުސަތަށް އެދެވޭނެ

ފުރާނައަށް ނުރައްކާވާފަދަ ބޮޑެތި ބަލިތަކަށް ފަރުވާ ހޯދަމުންދާ ފަރާތްތަކަށް ޚާއްސަ ޙައްޖު ޖާގައަށް އެދި ހުށަހެޅުމަށް ހުޅުވާލައިފިއެވެ.

މޯލްޑިވްސް ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަނުން ބުނީ އެކުންފުންޏަށް 1445 ވަނަ އަހަރުގެ ޙައްޖަށް ގެންދަން ލިބޭ ކޯޓާގެ ތެރެއިން 5 އިންސައްތަ، އެކުންފުނި މެދުވެރިކޮށް ޙައްޖަށް ދިއުމަށް ފައިސާ ދައްކާ، ޙައްޖު ޖާގަ ލިސްޓަށް އަރާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން، ފުރާނައަށް ނުރައްކާވާފަދަ ބޮޑެތި ބަލިތައް ތަޙައްމަލުކުރަމުންދާ، ފަރުޟު ޙައްޖު އަދާކޮށްފައިނުވާ ފަރާތްތަކަށް ޚާއްސަކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން 09 ނޮވެމްބަރ 2023 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް އެކުންފުނީގެ ޙައްޖު ޖާގަ ލިސްޓްގައި ހިމެނިފައިވާ، ފުރާނައަށް ނުރައްކާވާފަދަ ބޮޑެތި ބަލިތައް ތަޙައްމަލް ކުރަމުންދާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން، ފަރުޟު ޙައްޖު އަދާކޮށްފައިނުވާ ފަރާތްތަކުން މިގޮތުގެ މަތިން ޚާއްސަ ކުރެވޭ ޖާގައަށް އެދި ހުށަހެޅުމަށް ހުޅުވާލާ ކަމަށް ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަނުން ބުނެއެވެ.

އަދި ހުށަހެޅުންތައް ބަލައިގަނެވޭނެ އެންމެ ފަހު ތާރީޚަކީ 24 ނޮވެމްބަރ 2023 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ މެންދުރު 2:00 ކަމަށް ވެސް އެ ކޯޕަރޭޝަނުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ޖާގަ ހަމަޖައްސަައިދިނުމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތަކުގެ ތެރޭގައި  ބޮޑެތި ބަލިތައް ތަޙައްމަލު ކުރަމުންދާ ފަރާތްތަކަށް ޚާއްސަ ޖާގައަށް އެދޭ ފޯމާއި،  ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ސާފު ކޮޕީއެއް އަދި ހެލްތް ސަރޓިފިކޭޝަން ފޯމް ހިމެނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް