ކ. މާލެ
|
10 ނޮވެންބަރ 2023 | ހުކުރު 16:41
ގްރައުންޑް ހޭންޑްލިންގް މަސައްކަތަށް އިތުުރު ވެހިކަލްތަކެއް ބޭނުންކުރަން ފެށުން
ގްރައުންޑް ހޭންޑްލިންގް މަސައްކަތަށް އިތުުރު ވެހިކަލްތަކެއް ބޭނުންކުރަން ފެށުން
އެމްއޭސީއެލް
ވީ އައި އޭގެ މަސައްކަތް ތައް
ވީއައިއޭގެ ގްރައުންޑް ހޭންޑްލިންގް މަސައްކަތަށް އިތުުރު ވެހިކަލްތަކެއް ބޭނުންކުރަން ފަށައިފި
 
އިތުރު ވެހިކަލް ބޭނުންކުރަން ފެށީ އެއަރޕޯޓުން އެއަރލައިންތަކަށް ދޭ ޙިދުމަތްތައް އަވަސްކޮށް ހަރުދަނާކުރުމަށް

ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓު ވީއައިއޭގެ ގްރައުންޑު ހޭންޑްލިންގުގެ މަސައްކަތަށް އިތުރު ވެހިކަލްތަކެއް ގެނެސް ބޭނުން ކުރަން ފަށައިފިއެވެ.

އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޑަޓް (އެމްއޭސީއެލް) އިން ބުނީ ގްރައުންޑު ހޭންޑްލިންގުގެ މަސައްކަތްތަކަށް އިތުރުކޮށްފައިވާ ވެހިކަލްތަކާއި އިކުއިޕްމަންޓުތަކުގެ ތެރޭގައި 4 ފަސިންޖަރ ބަހާއި، 4 އެއަރކްރާފް ސިޑި ބަރިއާއި، 2 ޔުނިވަރސަލް ލޯޑާ، 2 ހައި ލޯޑާ، 10 ބެގޭޖު ޓްރެކްޓާ، 14 ގޮނޑީގެ 1 މިނީވޭންގެ އިތުރުން 32 ގޮނޑީގެ ބަހެއް ހިމެނޭ ކަމަށެވެ.

ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓުގެ މަސައްކަތްތަކަށް ގެނެސްފައިވާ އައު ވެހިކަލްތަކާއި، އިކުއިޕްމަންޓުތައް ބޭނުންކުރަން ފެށުން ފާހަގަކުރުމަށް ހާއްސަ ހަފްލާއެއް ބާއްވާފައިވާއިރު މި ހަފްލާގައި އެމްއޭސީއެލްގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ މަހުޖޫބް ޝުޖާއު އަދި އެ ކުންފުނީގެ އިސްވެރިން ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ.

Advertisement

ގްރައުންޑު ހޭންޑުލިންގުގެ މަސައްކަތަށް އިތުރު ވެހިކަލްތަކާއި އިކުއިޕްމަންޓު ގެނެސްފައިވަނީ އެ އެއަރޕޯޓުން އެއަރލައިންތަކަށް ދޭ ޙިދުމަތްތައް އަވަސްކޮށް ހަރުދަނާކުރުމަށް ކަމަށް އެމްއޭސީއެލް އިން ބުންޏެވެ.

ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓު ވީއައިއޭގެ ގްރައުންޑު ހޭންޑްލިންގުގެ މަސައްކަތަށް އިތުރު ވެހިކަލްތަކެއް ގެނެސް ބޭނުން ކުރަން ފަށާފައިވާއިރު އެމްއޭސީއެލް އިން، ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ވީއާރު ސިސްޓަމްގެ އެހީގައި ރޭމްޕް އޮފިސަރުން ތަމްރީނުކޮށްފައިވެސް ވެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް