ކ. މާލެ
|
10 ނޮވެންބަރ 2023 | ހުކުރު 15:47
ކްރިމިނަލް ކޯޓް
ކްރިމިނަލް ކޯޓް
ރާއްޖެއެމްވީ
ކުޑަކުއްޖަކަށް އަނިޔާކުރުން
ކުޑަކުއްޖާއަށް އަނިޔާކުރި މެއިޑްގެ ބަންދުގެ މުއްދަތު ޖަހައިފި
 
ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ އިންޑިއާ އަންހެނެއް

މާލޭގެ ގެއެއްގައި ކުޑަކުއްޖަކު ބަލަން ގެނެސްފައި ހުރި މެއިޑް އެ ކުޑަކުއްޖާއަށް އަނިޔާކުރި މައްސަލައިގައި ބަންދުގެ މުއްދަތު ޖަހައިފިއެވެ.

ދިވެހި ފުލުހުންގެ ހިދުމަތުން އެދިގެން ބަންދުކުރުމަށް އަމުރު ނެރެފައިވަނީ އިންޑިއާގެ ރައްޔިތެއްކަމަށްވާ ސަންދީޕް ކައުރު (22އ) އެވެ. އޭނާ ބަންދުގައި ބެހެއްޓުމަށް އަމުރުކުރި ސަބަބެއްގެ ގޮތުގައި ބުނެފައިވަނީ ކުށްކުރިކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ކޮންމެވެސް މިންވަރެއްގެ ހެކި ހުށަހެޅުމުންނެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ބުނާ ބުނުމާއި، ވީޑިއޯ ކްލިޕާއި، ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ބަޔާނާއި، ކުއްޖާގެ މަންމަގެ ބަޔާން އަދި ފުލުހުންގެ ބަޔާން ހިމެނެއެވެ.

ބަންދުގައި ބަހައްޓަންޖެހޭ ހާލަތުގެ ގޮތުގައި ބުނެފައިވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ގާނޫނު އަސާސީގެ 49 ވަނަ މާއްދާ އާއި ޖިނާއީ އިޖްރާއަތުގެ ގާނޫނުގެ 59 ވަނަ މާއްދާއާއި، 60 ވަނަ މާއްދާގެ (ޅ) އަށް ރިއާޔަތްކޮށް، އޭނާ ބަންދުން ދޫކޮށްލައިފިނަމަ، މުޖުތަމައުގެ ސަލާމަތަށް ނުރައްކަލެއް ކުރިމަތިވެދާނެ ކަމަށްޓަކައި ކަމުގައި ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އަދި ބަންދުގައި ބަހައްޓަންޖެހޭ ހާލަތެއް އޮތްކަމަށް ދެކޭ ސަބަބުގެ ގޮތުގައި ބުނެފައިވަނީ ޝަރީއަތްކުރުމާއި ބެހޭ ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ގަވާއިދުގެ 13 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ 2 އަދި 3 ވަނަ ނަންބަރުގައި ހުރި ކަންކަން ފުރިހަމަވާކަމަށް ބެލެވޭތީކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ.

ސަންދީޕް ކައުރުގެ ބަންދުގެ މުއްދަތަށް 15 ދުވަސް ދީފައިވާ އިރު މި މުއްދަތު ހަމަވާނީ މި މަހުގެ 24 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
އެކައުންޓުގައި ހުރި 1 މިލިއަން ޑޮލަރު ހޯދުމަށް ޔާމީނު ހުށަހެޅުއްވި މައްސަލަ މަޑުޖައްސާލަން ހައިކޯޓުން އަމުރުކޮށްފި
މިރުޒާގެ ޤާތިލަށް އަދަބެއް ކަނޑަނޭޅި ބަންދުގައި 13 އަހަރު، ދިފާއުން އެދުނީ އަދަބުގެ ދަރަޖަ މަތި ނުކުރުމަށް
އިންޓަނޭޝަނަލް ޓަރމިނަލުން ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް ޑޮމެސްޓިކަށް ގެންދިޔަ ލަގެޖެއްގައި 5 ކިލޯ ޑްރަގް
ނޭޕާލު ފިރިހެނަކު ރަހީނު ކުރި ބަންގްލަދޭޝް މީހަކު ހައްޔަރުކޮށް ބަންދުކޮށްފި
ކްރިމިނަލް ކޯޓު އިމާރަތް ބަދަލުކުރުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ އަމަލީ މަސައްކަތްތައް ވަނީ ފެށިފައި: ޑީޖޭއޭ
އިޒްރޭލުގެ ބޮޑުވަޒީރާއި ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ ހައްޔަރު ކުރަން އައިސީސީ އަށް ހުށަހެޅުމުން ބައިނަލް އަގްވާމީ މުޖްތަމައުން ތާއީދު ކޮށްފި
އިޖުތިމާއީ މިންގަނޑާ ޚިލާފަށް ޓިކްޓޮކްގައި ވީޑިއޯ އާންމުކުރަމުންދިޔަ ނަބީލްގެ ބަންދަށް އިތުރު 15 ދުވަސް
ނަތަންޔާހޫ އާއި އޭނާގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ ހައްޔަރު ކުރަން އިންޓަރނޭޝަނަލް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން އުޅޭތީ އެމެރިކާގެ ރައީސް ކޯފާވެއްޖެ