ކ. މާލެ
|
8 ނޮވެންބަރ 2023 | ބުދަ 19:41
އުރީދޫ ޕްރޮމޯޝަން
އުރީދޫ ޕްރޮމޯޝަން
އުރީދޫ
އުރީދޫ ޚާއްސަ ޕްރޮމޯޝަން
އުރީދޫ ޕްރީޕެއިޑް ކަސްޓަމަރުންނަށް ޚާއްސަ ޕްރޮމޯޝަންއެއް!
 
"ގްރޭންޑް ޕްރައިޒް ވިނަރ" ގެ އިނާމުގެ ގޮތުގައި އައިފޯން 15 ޕްރޯ މެކްސް އެއް ލިބިގެންދާނެ
 
ރީޗާރޖް ކުރައްވާ ފަރާތްތަކުގެ ވީކްލީ އަދި ގްރޭންޑް ޕްރައިޒް ލިބޭނެ
 
މި ޕްރޮމޯޝަން ކުރިޔަށްދާނީ 7 ނޮވެމްބަރު 2023 އިން ފެށިގެން 31 ޑިސެމްބަރ 2023

އުރީދޫ ޕްރީޕެއިޑް ކަސްޓަމަރުންނަށް ރީޗާރޖްކޮށްގެން ޚާއްސަ ހަދިޔާތަކެއް ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަން ބުދަ ދުވަހު އިއުލާންކޮށްފިއެވެ.

އުރީދޫ އެޕް މެދުވެރިކޮށް ރީޗާޖްކުރާ ޕްރީޕެއިޑް ކަސްޓަމަރުންގެ ތެރެއިން ނަސީބުވެރި އެއް ފަރާތަކަށް ކޮންމެ ހަފްތާއަކު ޚާއްސަ ހަދިޔާ އެއް ލިބޭނެކަމަށް އުރީދޫ އިން ވަނީ ބުނެފައެވެ. އަދި މި ޕްރޮމޯޝަންގެ ގްރޭންޑް ޕްރައްޒްގެ ނަސީބުވެރިފަރާތައް އައިފޯން 15 ޕްރޯ މެކްސް އެއް ލިބުމުގެ ފުރުސަތުވެސް މި ޕްރޮމޯޝަން ހުޅުވާލާފައިވާކަމަށް އުރީދޫ އިން ބުނެއެވެ.

މި ޕްރޮމޯޝަން ކުރިޔަށްދާނީ 7 ނޮވެމްބަރު 2023 އިން ފެށިގެން 31 ޑިސެމްބަރ 2023 ގެ ނިޔަލަށެވެ. އުރީދޫ އެޕް މެދުވެރިކޮށް 20 ރުފިޔާ ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތިން ރީޗާރޖް ކުރައްވާ ޕްރިޕެއިޑް ކަސްޓަމަރުންގެ ތެރެއިން ނެގޭ ގުރުއަތަކުން ކޮންމެ ހަފްތާ އެއްގެ ނަސީބުވެރި ފަރާތް އަދި ޑިސެމްބަރު ނިމުމުން ގްރޭންޑް ޕްރައިޒްގެ ނަސީބުވެރި ފަރާތް ހޮވިގެންދާނެކަމަށް އުރީދޫ އިން ވަނީ ބުނެފައެވެ. އެމް-ފައިސާ މެދުވެރިކޮށް ރިޗާރޖް ކުރައްވާ ފަރާތްތައްވެސް މި ޕްރޮމޯޝަންގައި ހިމެނިގެންދާނެކަމަށް އުރީދޫ އިން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މިގޮތުން ރީޗާރޖް ކުރައްވާ ފަރާތްތަކުގެ ވީކްލީ އަދި ގްރޭންޑް ޕްރައިޒް ގެ ގޮތުގައި ހަމަ ޖެހިފައިވާ އިނާމު ތައްވެސް އުރީދޫ އިން ވަނީ އާންމުކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން، ޕްރޮމޯޝަން ގެ މުއްދަތުގައި 20ރ އާއި އެއަށްވުރެ މަތިން ރީޗާރޖް ކުރައްވާ ޕްރިޕެއިޑް ކަސްޓަމަރުންގެ ތެރެއިން ގުރުއަތުން ހޮވޭ ނަސީބުވެރި އެއް ފަރާތަކަށް "ގްރޭންޑް ޕްރައިޒް ވިނަރ" ގެ އިނާމުގެ ގޮތުގައި އައިފޯން 15 ޕްރޯ މެކްސް އެއް ލިބިގެންދާނެއެވެ.

އަދި ކޮންމެ ހަފްތާއަކު ގުރުއަތުން ހޮވޭ އެއް ފަރާތަކަށް "ވީކްލީ ވިނަރ" ގެ އިނާމުގެ ގޮތުގައި މޫލީ މެދުވެރިކޮށް އެޕަލް ވޮޗް ސީރީޒް 8، ވާވޭ ވޮޗް ބަޑްސް، ގާމިން ވެނޫ އެސްކިއު - މިއުޒިކް، އެޕަލް އެއާޕޮޑްސް ޕްރޯ ޖެން2، ސެމްސަންގް ގެލެކްސީ ވޮޗް 5، ސެމްސަންގް ގެލެކްސީ ބަޑްސް 2 ޕްރޯ، އެޕަލް މެގް ސޭފް ޑުއޯ ޗާޖަރު ނުވަތަ އިންސްޓެކްސް މިނީ 40 އެއް ލިބިގެންދާނެކަމަށް އުރީދޫ އިން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އުރީދޫ އެޕް ވަނީ ދާދި ފަހުން ސުޕަ އެޕަކަށް އަޕްގްރޭޑްކޮށް، ގިނަ ޚިދުމަތްތަކެއް އެއް ޑިޖިޓަލް ފުރާޅެއްގެ ދަށުން އެންޑް ޓު އެންޑް ސޮލިއުޝަނެއް ފޯރުކޮށްދީ އެޕް ގެ ތަޖުރިބާ އިތުރަށް ފުރިހަމަކޮށްފައެވެ. އުރީދޫ އެޕް ޑައުންލޯޑްކުރެއްވުމަށްhttp://ore.do/appޒިޔާރާތް ކުރައްވާށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް