ކ. މާލެ
|
6 ނޮވެންބަރ 2023 | ހޯމަ 14:13
އެމްޓީސީސީގެ ސީއީއޯ އާދަމް އާޒިމް
އެމްޓީސީސީގެ ސީއީއޯ އާދަމް އާޒިމް
އެމްޓީސީސީ
ޑޮކްޔާޑެއް ހެދުން
"އިންޓަރނޭޝަނަލް ޑޮކްޔާޑެއް ހެދުމަށް މަސައްކަތް ކުރިން، އެކަން އެދެވޭ ގޮތުގައި ނުކުރެވުނީ ބިމުގެ ދަތިކަމުގެ ސަބަބުން"
 
އުންމީދަކީ ކުރިއަށް އޮތް އަހަރެއްހާ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އިންޓަރނޭޝަނަލް ފެންވަރުގެ ޑޮކްޔާޑެއް އޮތުން

އެމްޓީސީސީން އިންޓަރނޭޝަނަލް ޑޮކްޔާޑެއް ހެދުމަށް މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާނެ ކަމަށާއި އެކަން އެންމެ އެދެވޭ ގޮތުގައި ނުކުރެވުނީ ބިމުގެ ދަތިކަމުގެ ސަބަބުން ކަމަށް އެމްޓީސީސީގެ ސީއީއޯ އާދަމް އާޒިމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އާޒިމް އެފަދައިން ވިދާޅުވީ ރާއްޖެ ޓީވީގެ ފަލަ ސުރުޚީ ޕްރޮގްރާމްގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ. އިތުރަށް ބިން ހޯދައިގެން އެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވުނު ކަމަށް އާޒިމް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި މިހާރު އޮތް ޑޮކްޔާޑުގައި ބޮޑު ޕްލޭނަކާއެކު މަސައްކަތް އިމްޕްލިމެންޓް ކޮށްފައިވާނެ ކަމަށް އާޒިމް ވިދާޅުވިއެވެ. އުންމީދަކީ ކުރިއަށް އޮތް އަހަރެއްހާ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އިންޓަރނޭޝަނަލް ފެންވަރުގެ ޑޮކްޔާޑެއް އެމްޓީސީސީގެ ބެލުމުގެ ދަށުން އުފެއްދުން ކަމަށް ވެސް އާޒިމް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. މުވައްޒަފުންނަށް އެއްބާރުލުން ލިބޭ ނަމަ އެކަން އެމަގުން ވާނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން އޮތް ކަމަށް އާޒިމް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

Advertisement

މިހާރު ތިލަފުށީގައި ހިންގަމުންދާ އެމްޓީސީސީ ބޯޓުޔާޑަކީ އެއްފަހަރާ 20 އުޅަނދު އެހެލުމުގެ ޖާގަ އޮތް ބޯޓް ޔާޑެއްކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން އެ ޔާޑުގައި ބޭނުންކުރާ 200 ޓަނުގެ ބޯޓް ހޮއިސްޓެއް ހިމެނެއެވެ. އެހެންކަމުން އެމްޓީސީސީ ބޯޓު ޔާޑަކީ ޑޮކްކުރުމަށް އެންމެ ޖާގަ ތަނަވަސް ޑޮކްޔާޑެވެ. ހަމައެހެންމެ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ކްލެސިފިކޭޝަން ސޮސައިޓީޒް (އައި.އޭ.ސީ.އެސް) ސަޓިފައިޑް ވެލްޑަރުން މިހާރު އެމްޓީސީސީ ބޯޓު ޔާޑުގައި މަސައްކަތް ކުރަމުންދާކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް