ކ. މާލެ
|
5 ނޮވެންބަރ 2023 | އާދީއްތަ 17:54
ސްކައިފޯލްގައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ކެއުމެއް
ސްކައިފޯލްގައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ކެއުމެއް
ސްކައިފޯލް ރެސްޓޯރެންޓް
ތަފާތު މީރު ރަހަތަކާއެކު، ސްކައިފޯލްގެ އައު މެނޫ!
 
ބުކިންގ ހެދުމަށްޓަކައި ގުޅާނީ 9639393 އަދި 9779771 އަށް
 
ސްކައިފޯލްއަކީ ދިވެހިންނަށް ކަމުދާކަހަލަ ކެއުމާއި ބުއިންތައް ލިބެން ހުންނަ، ހިތްގައިމު ރެސްޓޯރެންޓެއް

ތަފާތު މީރު ރަހަތަކާއެކު، ސްކައިފޯލްގެ އައު މެނޫ ތައާރަފްކޮށްފިއެވެ.

ގިނަ ބައެއްގެ މަގުބޫލުކަން ހޯދާފައިވާ ސްކައިފޯލް ރެސްޓޯރަންޓް އެންޑް ލައުންޖްއަކީ އަަބަދުވެސް އެންމެ ފަހުގެ ޓްރެންޑްތަކާ އެއްގޮތަށް ދިވެހިންނަށް ކަމުދާކަހަލަ ކެއުމާއި ބުއިންތައް ލިބެން ހުންނަ، ހިތްގައިމު ރެސްޓޯރެންޓެކެވެ. 3 ނޮވެމްބަރުގައި އަލަށް ލޯންޗުކުރި ސްކައިފޯލްގެ މެނޫއާއެކު ސްކައިފޯލްއިން ދެމުން އައި ޚިދުމަތްތައް އިތުރަށް ފުރިހަމަވެގެން ގޮސްފައިވާއިރު, މި މެނޫއަކީ ހެނދުގެ ނާސްތާއާއި މެންދުރާއި ރޭގަނޑުގެ ކެއުމުގެ އިތުރުން ހަވީރުގެ ސައިގެ ވަގުތަށް ވެސް ޚާއްސަ ކެއުމާއި ބުއިންތަކާއެކު އެކުލަވާލާފައިވާ މެނޫއެކެވެ.

ސްކައިފޯލްއިން ލިބޭ ބުއިމެއްގެ ފޮޓޯއެއް

ސްކައިފޯލްއިން އެތައް ބާވަތްތަކެއް ލިބެން ހުންނައިރު އެންމެ ފާހަގަކޮށްލެވޭ އެއް ކަމަކީ މިތަނުން ލިބެންހުރި ތަފާތު ބުއިންތަކުގެ ގިނަ ވެރައިޓީތަކެވެ. ކުޑަކުދިންނަށް ކަމުދާ މިލްކްޝޭކްފަދަ ބުއިންތަކުން ފެށިގެން، ޒުވާނުންނަށް ކަމުދާ ކޮފީގެ ރަހަ އެކުލެވޭ ބުއިންތަކާއި، ތާޒާ މޭވާ ޖޫސްފަދަ މީރު އެތައް ބުއިމަކުން މި މެނޫ ވަނީ މުއްސަނދިކޮށްފައެވެ. އަދި އައު ރަހަތަކުގެ އަޖުމަ ބަލައިލަން ބޭނުންވާނަމަ އެތައް އޮޕްޝަނެއް ހަމައެކަނި ބުއިންތަކަށް ބަލައިލިޔަސް ފެންނަން އެބަހުއްޓެވެ.

ސްކައިފޯލްއިން ލިބެންހުރި ބައެއް އައިޓަމްތައް

ދެން އޮތީ ކެއުމުގެ ވާހަކައެވެ. ކެއުމަށް ބަލާއިރު؛ އިންޑިއަން އިޓާލިއަން އަދި މި ނޫނަސް ދިވެހިންނަށް ކަމުދާ އެތައް ރަހައެއް ސްކައިފޯލްގެ މެނޫއިން ފެންނަން އެބަހުއްޓެވެ. މެންދުރު ނުވަތަ ރޭގަނޑުގެ ކެއުމުގެ ވަގުތު، ހިތްހަމަޖެހޭ ރީތި މާހައުލެއްގައި ހޭދަކޮށްލަން ބޭނުންނަމަ އެކަމަށް އެންމެ ފުރިހަމަ ތަނަކަށް ސްކައިފޯލް ވެގެންދާނެއެވެ. އެހެންކަމުން އައު ރަހަތަކުގެ އަޖުމަ ބަލައިލުމަށާއި، ތަފާތު އެކި އިހްތިފާލްތަކުގައި ހިތްހަމަޖެހޭ ވަގުތުކޮޅަކަށް ސްކައިފޯލް ވަރެއް ނެތޭ ބުނެވިދާނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ކޮންމެ ދުވަހަކު ހަވީރު 4:00ން 6:00ށް ހަވީރު ސައި ތައްޔާރުކޮށްފައި ވުމާއެކު، މިއީ އާއިލާއާއި ގާތް ރަހުމަތްތެރިންނާއެކު އުފާވެރި ވަގުތުކޮޅެއް ހޭދަކޮށްލަން، ސްކައިފޯލްއަށް ދާން އެންމެ ކަމުދާނެ ވަގުތަކަށް ވާނެއެވެ. ކުރުކޮށް ބުނާނަމަ، ސްކައިފޯލްއަކީ ހުރިހާ އުމުރުފުރައަކާ ގުޅޭ، ޚާއްސަ ދުވަސްތައް އެތަނެއްގައި ހޭދަކޮށްލަން އެންމެ ކަމުދާނެ ތަނަށް ވެގެންދާނެއެވެ. އަދި ސްކައިފޯލްއިން މެންދުރުގެ ކެއުން ޑެލިވަރީ ކޮށްދިނުމަކީ، މެންދުރުގެ ވަގުތުގައި އަވަދިނެތި އުޅޭ އެތައް ބަޔަކަށް، އަނގަޔަށް މީރު ހިތްހަމަޖެހޭ ކެއުމެއް ކާލަން ލިބޭ ފަހި ފުރުސަތެކެވެ.

ސްކައިފޯލްގެ ނާސްތާގެ އައިޓަމެއް

ނާސްތާއަށް ބަލާނަމަ، ނާސްތާވެސް އެހާމެ ޚާއްސައެވެ. އެގޮތުން މަސްހުނި އަދި ކުޅިމަސްފަދަ ދިވެހި ރަހަތައް ސްކައިފޯލްގެ ހެނދުނުގެ ނާސްތާއިން ފެންނާނެއެވެ. ހަމައެއާއެކު މިހާރު އެކި އުމުރުފުރާތަކުގެ ދިވެހިންގެ މެދުގައި މަގުބޫލްކަން ހޯދާފައިވާ ވޮފްލްސް ފަދަ މީރު ފޮނިކާނާގެ ބާވަތްތައް ހެނދުނުގެ ނާސްތާގައިވެސް ލިބެން ހުންނާނެއެވެ. އެހެންކަމުން ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް ޚާއްސަ، އެ މީހަކު ގަޔާވާނެ ރަހައެއް ސްކައިފޯލްގެ އައު މެނޫއިން ފެންނާނެއެވެ.

ސްކައިފޯލްގެ ޝެފެއް، ކެއުމެއް ގާނިޝްކުރަނީ

މީރު ރަހަތަކަށް އިތުރުކޮށްދޭ ފުރިހަަމަކަމަކީ ހިނިތުންވުމާއެކު ޚިދުމަތުގައި ތިބި ސްކައިފޯލްގެ ސްޓާފުންނެވެ. ސްކައިފޯލްގެ ކޮންމެ ކެއުމެއްވެސް އާއްމުންނާއި ހަމައަށް ގެނެސްދެނީ ލޯތްބާ އެކުގައެވެ. ޝެފްގެ ބަދިގެއިން ފެށިގެން ކަސްޓަމަރުގެ މޭޒާ ހަމައަށް ގެނެސްދޭ ކެއިންބުއިމުގެ ކޮންމެ ބާވަތަކީވެސް ނުހަނު ޝައުގުވެެރިކަމާއެކު، ކަސްޓަމަރުންނަށް ކަމުދާނެ ގޮތަށް ތައްޔާރުކުރާ އައިޓަމެކެވެ. ސްކައިފޯލްގެ ޝެފް ދޭ ޔަގީންކަމަކީ، އައު މެނޫގައި ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް އެ މީހަކަށް ކަމުދާނެ ރަހައެއް ހިމަނާފައި ވާނެކަމެވެ. ކުދިބޮޑު އެންމެންނަށް ކަމުދާނެ ރަހަތަކުން މަސްހުނިވެފައިވާ މި މެނޫގެ ރަހަތައް ތަޖުރިބާކޮށްލުމަކީ އޭނާއާއި ސްކައިފޯލްގެ މުޅި ޓީމުގެވެސް އެދުމެވެ.

ހ. ނީސްގެ 10 ވަނަ ފްލޯރގައި ހުންނަ ސްކައިފޯލްއަކީ، މާލޭގެ އެންމެ ރީތި އެއް މަންޒަރު އެ ތަނަނުން ފެންނާނެ ތަނެކެވެ. ބްރިޖުގެ ކާރުބާރު ފެންނަ ހިސާބުގައި، ރާޅުގެ ހިމޭން އަޑު އިވޭ ހިސާބެއްގައި ކެއިން ބުއިމަށް ވަގުތުކޮޅެއް ހޭދަކޮށްލުން ވާނީ ތަފާތު ތަޖުރިބާއަކަށެވެ. މިއީ ބައިވެރިޔާއާއެކު ވަގުތުކޮޅެއް ހޭދަކޮށްލަން އެންމެ "ރޮމޭންޓިކް" އެއް މާހައުލެވެ. އާއިލާއާއެކު މަޖާ ވަގުތުކޮޅެއް ހޭދަކޮށްލައި، މީރު ކާބޯތަކެތީގެ އަޖުމަ ބަލައިލަންވެސް އެހާ ކަމުދާނެ ތަނެކެވެ. ކައިވެނި ހަފްލާތަކަށްވެސް ސްކައިފޯލްއިން ތިބީ މަރުހަބާ ކިޔަން ފުރިހަމައަށް ތައްޔާރަށެވެ.

ސްކައި ފޯލްއަށް ބުކިންގ ހެދުމަށްޓަކައި ގުޅާނީ 9639393 އަދި 9779771 އަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
50%
0%
0%
0%
50%
0%
ކޮމެންޓް