ކ. މާލެ
|
4 ނޮވެންބަރ 2023 | ހޮނިހިރު 14:20
ބީއެމްއެލްގެ ކިއުއާރު ޓްރާންސެކްޝަނެއް
ބީއެމްއެލްގެ ކިއުއާރު ޓްރާންސެކްޝަނެއް
ބީއެމްއެލް
ބީއެމްއެލް
ތިންވަނަ ކުއާޓަރުގައި ބީއެމްއެލްއަށް 481 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ސާފު ފައިދާއެއް
 
1.063 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ އާމްދަނީއެއް ލިބުނު
 
232،000 އަށްވުރެ ގިނަ އިންޓަނެޓް އަދި މޯބައިލް ބޭންކިންގ ޓްރާންސެކްޝަން ދުވާލަކު ހަދާ
 
ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް އޭޓީއެމް މެދުވެރިކޮށް އެވްރެޖުކޮށް 40،000 ޓްރާންސެކްޝަން ހައްދާ

މިއަހަރުގެ ތިންވަނަ ކުއާޓަރުގައި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އަށް ސާފު ފައިދާގެ ގޮތުގައި 481 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިއްޖެއެވެ.

ބީއެމްއެލުން އާއްމުކޮށްފައިވާ މާލީ ރިޕޯޓުތަކުން ދައްކާ ގޮތުގައި މިއަހަރުގެ ތިން ވަނަ ކުއާޓަރުގައި ބޭންކަށް ވަނީ 1.063 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ އާމްދަނީއެއް ލިބިފައެވެ. މިއީ މިއަހަރުގެ ދެވަނަ ކުއާޓާގައި ވެސް އެ ބޭންކަށް ލިބިފައިވާ އާމްދަނީއާ އެއްވަރުގެ އަދަދެކެވެ. ނަމަވެސް މިދިޔަ އަހަރުގެ ތިންވަނަ ކުއާޓަރާ އަޅާބަލާއިރު މިއަހަރުގެ ތިންވަނަ ކުއާޓަރުގައި ލިބުނު އާމްދަނީ ވަނީ އިތުރުވެފައެވެ. މިދިޔަ އަހަރުގެ ތިންވަނަ ކުއާޓަރުގައި އެ ބޭންކަށް އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ލިބުނީ 1 ބިލިއަން ރުފިޔާއެވެ.

އާމްދަނީއާއެކު މިދިޔަ އަހަރުގެ ތިންވަނަ ކުއާޓަރާ އަޅާބަލާއިރު މިއަހަރުގެ ތިންވަނަ ކުއާޓަރުގައި ބީއެމްއެލްއަށް ލިބުނު ސާފު ފައިދާ ވެސް ވަނީ އިތުރުވެފައެވެ. އެގޮތުން މިދިޔަ އަހަރުގެ ތިންވަނަ ކުއާޓަރުގައި އެ ބޭންކަށް 367.4 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ސާފު ފައިދާއެއް ލިބުނުއިރު މިއަހަރުގެ އެ މުއްދަތުގައި ލިބުނީ 481 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ސާފު ފައިދާއެކެވެ. މިއީ 31 އިންސައްތައިގެ ކުރިއެރުމެކެވެ.

ބީއެމްއެލްގެ ސާފު ފައިދާ މިދިޔަ އަހަރުގެ ތިންވަނަ ކުއާޓަރަށްވުރެ މިއަހަރުގެ އެ މުއްދަތުގައި އިތުރުވި ނަމަވެސް މިއަހަރުގެ ދެވަނަ ކުއާޓަރާ އަޅާބަލާއިރު ވަނީ 13 އިންސައްތަ ދަށްވެފައެވެ. މިއަހަރުގެ ދެވަނަ ކުއާޓަރުގައި އެ ބޭންކަށް ސާފު ފައިދާގެ ގޮތުގައި 551.6 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބުނެވެ.

މާލީ ރިޕޯޓުން ދައްކާ ގޮތުގައި ތިންވަނަ ކުއާޓަރުގައި ބީއެމްއެލުން ވަނީ ވިޔަފާރިތަކާއި އަދި ވަކި ކަސްޓަމަރުން ހިމެނޭހެން ޖުމްލަ 3.4 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ލޯނު ދޫކޮށްފައެވެ. އަދި މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް އޭޓީއެމް މެދުވެރިކޮށް އެވްރެޖުކޮށް 40،000 ޓްރާންސެކްޝަން ހައްދާ ކަމަށާއި 232،000 އަށްވުރެ ގިނަ އިންޓަނެޓް އަދި މޯބައިލް ބޭންކިންގ ޓްރާންސެކްޝަން ދުވާލަކު ހަދާ ކަމަށް ވެސް އެ ބޭންކުން ބުންޏެވެ.

ތިންވަނަ ކުއާޓަރުގައި ބީއެމްއެލުން ވަނީ އެ ބޭންކުގެ އިޖުތިމާއީ ޒިންމާގެ ދަށުން ވެސް ގިނަ ޕްރޮޖެކްޓުތަކެއް ހިންގާފައެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ބީއެމްއެލް ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑުގެ ދަށުން ފުރުސަތުތައް ހުޅުވާލުމާއި މަޝްރޫއުތައް ހިންގުމާއި ކުޅިވަރުގެ އެކި ހަރަކާތްތަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން ހިމެނެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން އައިޖީއެމްއެޗުގައި އަލަށް ގާއިމު ކުރި އޮންކޮލޮޖީ ވޯޑަކީ ވެސް ބީއެމްއެލްގެ އެހީގައި ހުޅުވި ވޯޑެކެވެ. އަދި ޤައުމީ ދާރުލް އާސާރުވެސް ބީއެމްއެލްގެ އެހީގައި ތަރައްގީކޮށް މި އަހަރުގެ އޮގަސްޓް މަހު ވަނީ ހުޅުވައިފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް