raajjemv logo
އިރާން-އިރާގު
އިރާނާއި އިރާގުން އަސްކަރީ ގޮތުން އެއްބާރުލުން ދިނުމާ ބެހޭ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި
 
މި އެއްބަސްވުމާ ގުޅިގެން އެމެރިކާ އިން ކަންބޮޑުވާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ
އަހުމަދު އަނޫޝު
3,344
ކ. މާލެ |
24 ޖުލައި 2017 | ހޯމަ 11:03
އިރާނުގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު ބްރިގޭޑިއާ ޖެނެރަލް ހުސައިން ދެގާން (ރ) އިރާގުގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު އިރްފާން އަލް ހިޔަލީ އަށް ވެރިރަށް ތެހެރާނަށް މަރުހަބާ ވިދާޅުވަނީ
ރޮއިޓަރސް

އަސްކަރީ ގޮތުން އެއްބާުރުލުން ދިނުމާއި ޓެރަރިޒަމާއި ހައްދުފަހަނައަޅައި ދިޔުމާއި ދެކޮޅަށް މަސައްކަތް ކުރުމަށް އިރާނާއި އިރާގުން އާދިއްތަ ދުވަހު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފިއެވެ.

އިރާނުގެ ރަސްމީ ނޫސް އެޖެންސީ އައިރާރްއެންއޭ އިން ރިޕޯޓުކޮށްފައި ވަނީ އިރާނުގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު ހުސައިން ދެގާން އާއި  އިރާގުގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު އިރްފާން އަލް ހިޔަލީ ސޮއި ކުރެއްވި އެމްއޯޔޫގައި ބޯޑަރު ސެކިޔުރިޓީ އާއި ލޮޖިސްޓިކްސް އަދި ޓްރެއިނިން ދިނުމާ ބެހޭ ގޮތުން ވެސް ކަންކަން ހިމެނެއެވެ. 

އިރާގުގެ ރައީސް ސައްދާމް ހުސައިން 2003 ގައި ވެރިކަމުން ދުރު ކުރެވުނު ފަހުން އިރާނާއި އިރާގުގެ ގުޅުން ވަނީ ރަނގަޅުވެފައެވެ. އޭރުގެ ރައީސް ސައްދާމް ހުސައިންއަކީ އިރާނުގެ "ދުޝްމަނެއްގެ" ގޮތުގައި ބެލެވިފައިވާ ފަރާތެކެވެ.

އިރާނާއި އިރާގުން ސޮއިކުރި އެމްއޯޔޫއާ ގުޅިގެން އެމެރިކާ އިން ކަންބޮޑުވާނެ ކަމަށް ބެލެވެއެވެ.

އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވަނީ ހިނަގަމުންދާ ބަައެއް ހަނގުރާމަތަކުގައި އިރާނުގެ ނުފޫޒު ގަދަވަމުން ދާތީ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފައެވެ.ރައީސް ޓްރަމްޕް ކަންބޮޑުވެވަޑައިގަންނަވަނީ ސީރިޔާ، ޔަމަން އަދި އިރާގުގައި ހިނގަމުން ހަނގުރާމަތަކުގައި އިރާނުގެ ނުފޫޒު ގަދަވަމުން ދާތީއެވެ. އިރާނުން އެ ހަނގުރާމަތަކުގައި ވާގިވެރިވަނީ ޝީއީ ހަނގުރާމަވެރިން ނާއި އެއްކޮޅަށެވެ.

އެމެރިކާގެ އަސްކަރިއްޔާ އިން ވަނިީ އިރާނުން އިރާގުގައި ހަމަނުޖެހުން އުފައްދާ ކަމަށް ވެސް ތުހުމަތުކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން ހަނގުރާމަވެރިންނަށް ފަންޑުކޮށް ޓްރެއިނިން ދޭ ކަމަށް ވެސް އެމެރިކާ އިން ތުހުމަތުކުރެއެވެ. 

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް
17%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
17%
އުފާ ވެއްޖެ
17%
ދެރަ ވެއްޖެ
17%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
33%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް