ކ. މާލެ
|
3 ނޮވެންބަރ 2023 | ހުކުރު 13:01
ބަލި މީހެއް
ބަލި މީހެއް
ސިމާހާ ނަސީމް
ބަލިމީހުންނަށް ޒިޔާރަތްކުރުން
ބަލިމީހާއަށް ގޮވާލަން ދިޔުމަކީ މާތްﷲގެ ޙަޟްރަތުގައި ހޭދަކޮށްލެވޭ ވަޤުުތުކޮޅެއް: ޚުތުބާ
 
ބަލިމީހާއަށް ގޮވާލަން ގޮސް އޭނާ ކައިރީގައި އަމިއްލަ ނަފްސަށާއި އޭނާއަށް ހެޔޮ ދުޢާ ކުރަންޖެހޭ

ބަލިމީހާއަށް ގޮވާލަން ދިޔުމަކީ މާތްﷲ ގެ ޙަޟްރަތުގައި ހޭދަކޮށްލެވޭ ވަޤުތުކޮޅެއް ކަމަށް ހުކުރު ޚުތުބާގައި ބުނެފިއެވެ.

ބަލިމީހުންނަށް ޒިޔާރަތްކުރުން މި މައުޟޫއަށް ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި އިއްވި ހުކުރު ޚުތުބާގައި ބުނީ ބަލިމީހާއަށް ގޮވާލަން ގޮސް އޭނާ ކައިރީގައި އަމިއްލަ ނަފްސަށާއި އޭނާއަށް ހެޔޮ ދުޢާ ކުރުމަށެވެ. ބަލިމީހެެއްގެ ގާތަށް ނުވަތަ މަރަށް ހާޒިރުވެފައިވާ މީހެއްގެ ގާތަށް ހާޒިރުވެއްޖެނަމަ ފަހެ އޭނާއާ މެދު ހެޔޮބަސްބުނެ ހެޔޮ ދުޢާ ކުރުމަށް ކީރިތި ރަސޫލާ ވަނީ ޙަދީޘް ކުރައްވާފައެވެ. ޚުތުބާގައި ބުނީ މަލާއިކަތް ބޭކަލުން އެމީހުން ބުނާ ބަހަށް އާމީން ވިދާޅުވާނެ ކަމަށެވެ.

މީހަކު ބަލި މީހަކަށް ގޮވާލަން ހިނގައްޖެނަމަ ނުވަތަ އޭނާގެ މުސްލިމް އަޚަކަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފިނަމަ، ގޮވާލައްވާ ބޭކަލަކު ގޮވާލައްވާނެ ކަމަށް ކީރިތި ރަސޫލާ ޙަދީޘް ކުރައްވާފައިވާ ކަމަށް ޚުތުބާގައި ބުންޏެވެ. އަދި އޭނާއަށް ބާއްޖަވެރިކަން ހުއްޓެވެ. އޭނާގެ އައުން ބާއްޖަވެރި ވެއްޖެއެވެ. އަދި އޭނާއަށް ސުވަރުގެއިން މަންޒިލެއްގައި ވަޒަންވެރި ވެވިއްޖެއެވެ.

Advertisement

ޚުތުބާގައި ބުނީ ކޮންމެ މުސްލިމަކު ވެސް އަނެއް މުސްލިމަކަށް އަދާކޮށްދޭން ޖެހޭ 6 ހައްޤެއްވެއެވެ. އެއީ އޭނާއާ ބައްދަލުވެއްޖެނަމަ އޭނާއަށް ސަލާމްގޮވައިލުމާއި އޭނާ ދައުވަތެއް ދީފިނަމަ އިޖާބަދިނުމާއި އޭނާ ނަސޭހަތަކަށް އެދިއްޖެނަމަ ނަސޭހަތްދިނުމާއި އޭނާ ކިނބިއްސެއް އަޅައި މާތްﷲއަށް ހަމްދުކޮށްފިނަމަ ރަހުމަތް ލެއްވުމަށް އެދި ދުޢާ ކުރުމާއި އޭނާ ބަލިވެއްޖެނަމަ އޭނާއަށް ގޮވާލަން ދިޔުމާއި އޭނާ މަރުވެއްޖެނަމަ އޭނާގެ ޖަނާޒާގައި ބައިވެރިވުމެވެ.

ބަލިމީހާއަށް ގޮވާލަން ދިޔުމުގެ މާތްކަމާއި ސަވާބާ ބެހޭގޮތުން ކީރިތި ރަސޫލާ ހަދީޘް ކުރެއްވި ބަސްފުޅެއްގެ މާނައިގައިވެއެވެ. ބަލިމީހަކަށް ގޮވާލަން ހަވީރުގެ ވަގުތެއްގައި މީހަކު ދިޔަނަމަ އެމީހަކަށް ފާފުއްސަވައިދެއްވުމަށް އެދި 70 ހާސް މަލާއިކަތުން ހެނދުނު ވަންދެން ދުޢާ ކުރައްވާނެތެވެ. އަދި ބަލިމީހަކަށް ގޮވާލަން ހެނދުނުގެ ވަގުތެއްގައި މީހަކު ދިޔަނަމަ އެމީހަކަށް ފާފަފުއްސަވައިދެއްވުމަށް އެދި 70 ހާސް މަލާއިކަތުން ހަވީރު ވަންދެން ދުޢާ ކުރައްވާނެތެވެ. އެމީހަކު ހުންނަނީ ސުވަރުގޭގެ ބަގީޗާތަކުގައެވެ.

ޚުތުބާގައި ބުނީ ދުނިޔޭގައި ކޮންމެ އިންސާނަކު ވެސް ބަލިވާނެއިރު ތަދާއި ވޭނާއި ކެކުޅުންފަދަ ކަންކަމަކީ މާތްﷲ ކުރިމަތިކުރައްވާ އިމްތިޙާނުތައް ކަމަށެވެ. މިކަންކަން ތަހައްމަލުކުރަން ނުޖެހޭ އެެއްވެސް މީހަކު ނުވާނެއެވެ. ބަލިމަޑުކަމާ ކުރިމަތިވުމުން ނޫނީ ދުޅަހެޔޮކަމާއި ޢާފިޔަތުގެ އަގު ވަޒަނެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ. އިންސާނާއާ ކުރިމަތި ކުރައްވާ ބޮޑެތި އިމްތިހާނުތަކާއި މުސީބާތްތަކުގެ ތެރޭގައި ބަލިވުން ހިމެެނެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ތައުހީދުން އަމަން އަމާންކަމާއި ހިދާޔަތު ލިބި ދެ ދުނިޔޭގެ ބާއްޖަވެރިކަން ލިބިދޭ: ޚުތުބާ
ޝައުބާން މަސް ވަރަށް ޚާއްސަ، ނޭނގެއޭ ބުނެ ބަރަކާތާއި ރަޙްމަތުގެ ދުވަސްތައް ނަގާނުލާ: ޚުތުބާ
ނަމާދަށް ރައްކާތެރިވެ، ނެތިމޮށުމާއި މީހުންގެ އަބުރާ ބެހުމުގެ އަމަލުތަކުން ދުރުހެލިވުމަށް ޚުތުބާގައި ގޮވާލައިފި
ޤުރުއާން ކިޔެވުމާއި ޙަދީޘްތައް ކިޔުން އާދައަކަށް ހެދުމަށް ގާތްގަނޑަކަށް 21 ދުވަސް އެގޮތުގައި ހޭދަކުރޭ، އާދައަކަށްވުން ވަރަށް ގާތް: ޚުތުބާ
ރުޅިމަޑުކުރަން ޖެހޭ، "ރުޅިމަޑުކުރުމުގެ ޖަޒާއަކީ ސުވަރުގެ"
މުދައްރިސުންނާއި އުނގަންނައިދޭ މީހުންނަކީ އީމާންކަމުގެ ފޭރާމުން ޒީނަތްތެރިވާންޖެހޭ ބައެއް - ހުތުބާ
މަސްތުވާތަކެތި ވިޔަފާރި ކުރާ މީހުންނަށް މިހާރަށްވުރެ ހަރުކަށި އުގޫބާތް ކަނޑައަޅަންޖެހޭ: ޚުތުބާ
ގިޔާމަތް ދުވަހުން ހިޔާވަހިކަން ލިބޭ އެއްބަޔަކީ އަދުލުވެރި ވެރިން، ވެރިމީހާ ހިންގުންތެރިވެއްޖެނަމަ ގައުމު ތަރައްގީވާނެ: ޚުތުބާ