ކ. މާލެ
|
25 އޮކްޓޯބަރ 2023 | ބުދަ 16:17
އެސްޓީއޯގެ އެމްޑީ، އަބްދުﷲ ސައީދު
އެސްޓީއޯގެ އެމްޑީ، އަބްދުﷲ ސައީދު
އެސްޓީއޯ
އެސްއޯއީ ކޮމެޓީ
މައުލޫމާތު ހާމަނުކުރާތީ، އެސްޓީއޯގެ ވެރިން، އެސްއޯއީ ކޮމެޓީއަށް ހާޒިރުކުރަނީ
 
އެއީ ކޮން މައުލޫމާތުތަކެއް ކަމެއް އެ ކޮމިޓީން ނުބުނޭ
 
ކޮމިޓީން ޖަވާބު ހޯދުމަށް ހަތަރު ސިޓީއެއް އެސްޓީއޯއަށް ފޮނުވި

ސައުކާރުގެ މައި ވިޔަފާރި ކުންފުނި ކަމަށްވާ ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިން އޯގަނައިޒޭޝަން (އެސްޓީއޯ)އިން، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސްޓޭޓް އޯން އެންޓަޕްރައިސަސް (އެސްއޯއީ) ކޮމިޓީން ލިޔުމުން ހޯދަން އެދުނު މައުލޫމާތުތަކެއް ހާމަނުކުރާތީ، އެ ކުންފުނީގެ ވެރިން، އެ ކޮމެޓީއަށް ހާޒިރު ކުރުމަށް އެ ކޮމިޓީން ފާސްކޮށްފިއެވެ.

ބުދަ ދުވަހު ބޭއްވި ކޮމިޓީގެ އެޖެންޑާކުރެވި މަޝްވަރާކުރެވުނީ އެސްޓީއޯއިން ހޯދަން ބޭނުންވި މައުލޫމާތުތަކެއް ހޯދުމަށް އެދި ފޮނުވި ހަތަރު ސިޓީއަށް، އެ ކުންފުނީގެ ފަރާތުން އެއްވެސް ޖަވާބެއް ދީފައިނުވާ މައްސަލައެވެ. އެއީ ކޮން މައުލޫމާތުތަކެއް ކަމެއް އެ ކޮމިޓީން ބަޔާންކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

މި މައްސަލައިގެ ސަބަބުން، ޖަވާބުދާރީވުމަށް އެސްޓީއޯގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރު އަބްދުﷲ ސައީދުގެ އިތުރުން، އެ ކުންފުނީގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް ހެޑް އަބްދުލް ވާހިދު މޫސާ، އަދި މެޑިކަލްގެ އިސްވެރިން އެ ކޮމެޓީއަށް ހާޒިރުވުމަށް ވަނީ އަންގާފައެވެ.

Advertisement

އެސްއޯއީ ކޮމިޓީގެ މެންޑޭޓްތަކުގެ ތެރޭގައި؛ ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުނިތަކާއި ވިޔަފާރީގެ ތަންތަން މެނޭޖްކުރަނީ ކޯޕަރޭޓް ގަވަރނަންސް މެކޭނިޒަމްގެ ތެރެއިން ހަރުދަނާ ވިޔަފާރީގެ އުސޫލުތައް ބޭނުންކޮށްގެންތޯ ބެލުމާއި، އެފަދަ ކުންފުނިތަކުގެ ބޯޑުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ރަނގަޅަށް އަދާކުރެވިފައިވޭތޯ ބެލުމެވެ.

އަދި ބޯޑަށް ގޮންޖެހުންތަކެއް ހުރިތޯއާއި، ކުންފުންޏާ ގުޅުންހުރި މުއާމަލާތްތައް ކުރިއަށްގެންދަނީ ކުންފުނީގެ ހިންގާ ގަވާއިދާއި، އަސާސީ ގަވާއިދާއި، އަދި ބޯޑުގެ ނިންމުންތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިންތޯ ބަލައި ޔަގީން ކުރުމަކީވެސް އެ ކޮމިޓީގެ ޒިންމާއެކެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް