ކ. މާލެ
|
24 އޮކްޓޯބަރ 2023 | އަންގާރަ 18:05
މުހައްމަދު ލިޓަންގެ މަރާލިކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ، ގދ. ތިނަދޫ، މަނާރު، މުހައްމަދު ނިޒާމު
މުހައްމަދު ލިޓަންގެ މަރާލިކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ، ގދ. ތިނަދޫ، މަނާރު، މުހައްމަދު ނިޒާމު
ރާއްޖެއެމްވީ
ލިޓަން މަރާލި މައްސަލަ
ލިޓަންގެ މަރުގެ މައްސަލަ: ހެކި ރައްކާތެރިކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ދެން އޮންނަ އަޑުއެހުމުގައި ގޮތެއް ނިންމާނެ
ދިފާއަށް ވަކީލަކު އައްޔަންކޮށްފައިވަނީ މި މަހުގެ ތެރޭގައި
ދިފާއީ ވަކީލަށް ހުރިހާ ލިޔުމެއް ނުލިބޭތީ މައްސަލަ ކުރިއަކަށް ނުގެންދެވުނު

ބަންގްލަދޭޝަށް ނިސްބަތްވާ މުހައްމަދު ލިޓަންގެ މަރުގެ މައްސަލާގައި، އޭނާ މަރާލި ކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ، ގދ. ތިނަދޫ، މަނާރު، މުހައްމަދު ނިޒާމުގެ މައްޗަށް ކުރާ ދައުވާއާ ގުޅިގެން ދައުލަތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ހެކި، ރައްކާތެރިކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ދެން އޮންނަ އަޑުއެހުމެއްގައި ގޮތެއް ނިންމަވާނެކަމަށް މި މައްސަލަ ބައްލަވާ ގާޒީ މުހައްމަދު މިސްބާހު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި އަންގާރަ ދުވަހު ކުރިއަށްދިޔަ އަޑުއެހުމަކީ މި މައްސަލައިގެ އިބްތިދާއީ މަރުހަލާގެ އަޑުއެހުމެކެވެ.

ގާޒީ ވިދާޅުވީ މި މައްސަލާގައި އެންމެ ބޮޑު ދަތިކަމަކަށް ދިމާވެފައިވަނީ ދިފާއީ ވަކީލަކު ދައުލަތުން ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ދިމާވެފައި އޮތް ދަތިކަން ކަމަށެވެ. އަދި ވަކީލަކު ދާދިފަހުން ހަމަޖެހިފައި ވާކަމަށާއި، މި މައްސަލައިގެ ލިޔެކިޔުންތައް ހަމަޖެހިފައިވާކަން، ދިފާއީ ވަކީލަކު ހަމަޖެހިފައި ނެތުމުން ކަށަވަރު ނުކުރެވި އޮތްކަމަށްވެސް ގާޒީ ވިދާޅުވިއެވެ. މި މައްސަލާގައި ދިފާއަށް ވަކީލެއް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 19 އޮކްޓޯބަރުގައެވެ.

އަންގާރަ ދުވަހުގެ އަޑުއެހުމުގައި ދިފާއީ ވަކީލަށް ލިޔުންތައް ލިބިފައިވޭތޯ ސުވާލުކުރެއްވުމުން ދިފާއީ ވަކީލު ވިދާޅުވީ، މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުމެއް ލިބިފައި ނުވާ ކަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް މައްސަލައާ ގުޅޭ ދެ ލިޔުމެއް ކޯޓުން އަންގާރަ ދުވަހު ލިބިފައިވާ ކަމަށެވެ. އެއީ ހެކި ރައްކާތެރިކުރުމުގެ އަމުރަކަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމަކާއި، ދައުވާ ލިބޭ ފަރާތަށް ފޮނުވޭ ބައެއް ލިޔުންތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ސީން އޮފް ކްރައިމް އޮފިސަރުގެ ރިޕޯޓު ކަމަށެވެ.

ދިފާއީ ވަކީލު ވިދާޅުވީ ލިޔުންތަކާއި ގުޅިގެން އެޓަރނީ ޖެނަރަލްގެ އޮފީހަށްވެސް ގުޅުއްވި ކަމަށާއި އެހެންނަމަވެސް ލިޔުންތަކެއް އޭޖީ އޮފީހަށްވެސް ލިބިފައި ނުވާކަމަށް ބުނެފައިވާ ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން އެ ލިޔުންތައް ހޯދުމަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށް އޭޖީ އޮފީހުން ބުނެފައިވާކަމަށް ދިފާއީ ވަކީލު ވިދާޅުވިއެވެ.

ދިފާއީ ވަކީލު ވިދާޅުވީ، އޭނާ ވަކީލެއްގެ ގޮތުގައި ހަމަޖެއްސިކަމުގެ ލިޔުން ލިބިވަޑައިގަތީ 19 އޮކްޓޯބަރުގައި ކަމަށާއި، ޝަރީއަތް ޝެޑިއުލްކުރަން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ގުޅިކަމަށެވެ. އަދި މައްސަލަ އަވަހަށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމާމެދު އިއުތިރާޒެއް ނުކުރައްވާ ކަމަށް ވިދާޅުވި ކަމަށް ދިފާއީ ވަކީލު ވިދާޅުވިއެވެ.

އެކަމާ ގުޅިގެން ދައުލަތުން ބުނެފައިވަނީ، މައްސަލައާގުޅޭ ލިޔެކިޔުން ހޯދަން އޭޖީ އޮފީހުން މިހާތަނަށް ރިކުއެސްޓެއް އައިސްފައި ނުވާކަމަށާއި، މައްސަލައާ ގުޅޭގޮތުން ކޯޓަށް ހުށަހެޅި ލިޔެކިޔުންތަކުގެ އިތުރުން، ދެ ފަހަރެއްގެ މަތިން އައު ލިޔެކިޔުންތަކެއް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާނެ ކަމަށެވެ.

Advertisement

މައްސަލަ ބައްލަވާ ގާޒީ ވިދާޅުވީ މައްސަލާގައި މަދުވާ ލިޔެކިޔުންތަކެއް ވޭތޯ ބަލާ ލިޔެކިޔުންތައް އޭޖީ އޮފީސް މެދުވެރިކޮށް ލިޔެކިޔުންތައް ނެންގެވުމަށްފަހު، އެއިން މަދުވާ ލިޔުމެއް ނުވަތަ ސާފުނުވާ ލިޔުމެއް އޮތްނަމަ ލިޔެކިޔުންތައް ހަމަކުރުމަށް ދެފަރާތުގެ ވަކީލުން އިދާރީ ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުމަށް ކޯޓަށް ހާޒިރުވެގެން އެކަން ކުރުމަށެވެ.

ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 1 ވަނަ ދުވަހާ 5 ވަނަ ދުވަހާ ދެމެދުގައި ބައްދަލުވުން ބޭއްވުން ރަނގަޅުތޯ ގާޒީ ވަނީ އައްސަވާފައެވެ.

ދިފާއީ ވަކީލު ވިދާޅުވީ އޭޖީން މައުލޫމާތު ދިންގޮތުގައި ތަހުގީގު މަރުހަލާގައި އޮތްއިރު ވަކީލަކު ހޯދުމަށް ޝަރީއަތުން ރިކުއެސްޓްކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި މައްސަލައިގެ ދައުވާ ހުށަހެޅިކަމެއް އޭޖީއަށް އެނގިފައި ނުވާކަމަށެވެ.

އަދި ގާޒީ ވިދާޅުވި މުއްދަތުގައި ބައްދަލުވުން ބޭއްވުމަށް ދެފަރާތުންވެސް އިއުތިރާޒެއް ނެތްކަމަށް ވަނީ ބުނެފައެވެ. އެހެންކަމުން އެ މުއްދަތު އަންނަންވާއިރަށް އޭޖީ އޮފީސް މެދުވެރިކޮށް ލިޔުންތައް ލިބިފައި ހުންނަންވާނެކަމަށް ގަބޫލުކުރައްވާ ކަމަށް މައްސަލަ ބައްލަވާ ގާޒީ ވިދާޅުވިއެވެ.

ގާޒީ ވަނީ އަންގާރަ ދުވަހުގެ އަޑުއެހުމުގައި، ހެކި ރައްކާތެރިކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމާ ގުޅޭގޮތުން ދެފަރާތުގެ އިއުތިރާޒެއް ނެތްނަމަ ގޮތެއް ނިންމެވުމަށެވެ.

ނަމަވެސް ދިފާއީ ވަކީލު ވިދާޅުވީ ކުޑަކުޑަ ވަގުތުކޮޅަކަށް ވެފައި އޮއްވާ ލިޔުންތައް ލިބުމުން، އެހެން ދުވަހަކުން އަމުރާމެދު ގޮތެއް ނިންމަވައިދެއްވުމަށެވެ.

ގާޒީ ވިދާޅުވީ ހެކި ރައްކާތެރިކުރުމުގެ އަމުރަށް އެދި ހުށަހެޅި ފޯމާ ގުޅޭގޮތުން ވާހަކަދެއްކުމާއި ގޮތެއް ނިންމުމުގެ އަޑުއެހުމެއް ދެން އޮންނަ އަޑުއެހުމެއްގައި ކުރިއަށްގެންދަވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ލިޔެކިޔުންތަކުގެ ބައިތައް ނިންމާލެވުމުން އިބްތިދާއީ އަޑުއެހުމުގެ ބައި ފަސޭހަކަމާއެކު ނިންމާލެވޭނެކަމަށް ގާޒީ ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
- ކޮމެންޓް