ކ. މާލެ
|
24 އޮކްޓޯބަރ 2023 | އަންގާރަ 08:02
ފ.މަގޫދޫ
ފ.މަގޫދޫ
ގޫގުލް
މަގޫދޫގެ އިދާރީ ދާއިރާ
ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ މަގޫދޫގެ އިދާރީ ދާއިރާގެ އިހުތިސާސަށް ބަދަލު ގެނެސްފި
 
ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ އެއާޕޯޓުތައް ހިންގަމުން ދަނީ އެއާޕޯޓު އޮންނަ ރަށުގެ އިހުތިސާސްއިން ވަކިކޮށްގެންކަން
 
ފ. މަގޫދޫގެ އިދާރީ އިހުތިސާސްއިން އެރަށުގައި ތަރައްގީކުރާ އެއާޕޯޓު ސަރަހައްދު ވަކިކޮށްފައިވޭ
 
އިދާރީ ދާއިރާގެ އިހުތިސާސަށް ބަދަލު ގެންނަވާފައި ވަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިހުގެ ގަރާރަކުން

ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ މަގޫދޫގެ އިދާރީ ދާއިރާގެ އިހުތިސާސަށް ބަދަލު ގެނެސްފިއެވެ.

ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ މަގޫދޫގެ އިދާރީ ދާއިރާގެ އިހުތިސާސަށް ބަދަލު ގެންނަވާފައި ވަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިހުގެ ގަރާރަކުންނެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 230 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރަނީ ރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ހިންގަން ވާނީ ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ކަމަށެވެ. އަދި ރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ 1-56 މާއްދާގެ (ހ)ގައި ބުނަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެހާ އިދާރީ ދާއިރާތަކުގައި ހިމެނޭ ސިޓީ ކައުންސިލްތަކާއި ރަށު ކައުންސިލްތަކުގެ އިހްތިސާސް ކަނޑައެޅުމުގެ މަސްޢޫލިއްޔަތު މަތިކޮށްފައި ވަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަށް ކަމަށެވެ.

Advertisement

އެހެންކަމަށް ވާއިރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ގަރާރުން ވަނީ ފ. މަގޫދޫގެ އިދާރީ އިހުތިސާސްއިން އެރަށުގައި ތަރައްގީކުރާ އެއާޕޯޓު ސަރަހައްދު ވަކިކޮށްފައެވެ.

މަގޫދޫގައި އެއާޕޯޓެއް ތަރައްގީކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފެށީ މި ސަރުކާރުންނެވެ. އަދި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ އެއާޕޯޓުތައް ހިންގަމުން ދަނީ އެއާޕޯޓު އޮންނަ ރަށުގެ އިހުތިސާސްއިން ވަކިކޮށްގެންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
50%
25%
25%
0%
0%
ކޮމެންޓް