ކ. މާލެ
|
17 އޮކްޓޯބަރ 2023 | އަންގާރަ 13:22
އަސްއަދާއި ސޮބާ ރާއްޖެ ޓީވީގެ ކުޅިވަރު ފައިލް ޕްރޮގްރާމްގައި
އަސްއަދާއި ސޮބާ ރާއްޖެ ޓީވީގެ ކުޅިވަރު ފައިލް ޕްރޮގްރާމްގައި
ނިއު ވިކްޓްރީ އެނބުރި އައުން
ދެ ކެޕްޓަނުންގެ ނަޒަރުން ނިއުރޭޑިއަންޓާއި ވިކްޓްރީ ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނަށް އައުމުގެ މުހިއްމުކަން!
 
އަންނަ މަހު ފަށާ ދެވަނަ ޑިވިޝަނަށް ދެޓީމްވެސް އެކުލަވާލީ ވަރުގަދަ ސްކޮޑެއް

ކުރިއަށް އޮތް ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 20 ވަނަ ދުވަހަށް ތާވަލްކޮށްފައިވަނީ ދެވަނަ ޑިވިޝަން ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތެވެ. އެއީ ރާއްޖޭގެ އެންމެ ކާމިޔާބު ދެ ކްލަބް އަލުން ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނަށް އައުމަށް ކުރާ މަސައްކަތުގައި އޮތް ފުރުޞަތެވެ. މިދިޔަ އަހަރު ދެވަނަ ޑިވިޝަންގައި ވާދަކޮށް ނާކާމިޔާބުވުމުން, އިތުރު ޚަރަދުކޮށް މާބޮޑަށް ތައްޔާރުވެގެން ނިއުރޭޑިއަންޓާއި ވިކްޓްރީ އަލުން އެދެކްލަބްގެ ހައްގު މަގާމަށް ދިއުމަށް ކުރާ މަސައްކަތަށް އޮތީ ވަރަށް ބޮޑަށް ތައްޔާރުވެފައެވެ.

ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ ޑިވިޝަންގެ މާޒިޔާގެ ސްކޮޑަށް ފަހު ވިކްޓްރީއާއި ނިއުރޭޑިއަންޓްގެ ސްކޮޑަށްވުރެ ވަކި ވަރުގަދަ ސްކޮޑެއް މިވަގުތު ފެންނާކަށް ނެތެވެ. ދެވަނަ ޑިވިޝަންގައި ވާދަކުރިރަސް އެދެޓީމްގައިވެސް ތިބީ ފުރަތަމަ ޑިވިޝަންގެ ކުޅުންތެރިންނެވެ. އޭގެއިތުރުން ބިދޭސީ ހަ ކުޅުންތެރިން ވަނީ ހިމަނާފައެވެ. ބޭނުމަކީ އަލުން ފުރަތަމަ ޑިވިޝަންގެ ޖާގަ ހޯދުމެވެ.

Advertisement

ރާއްޖޭގެ ފުޓްބޯޅަ އޮތީ ނިކަމެތި ހާލަތެއްގައެވެ. އެފްއޭއެމް އަމިއްލަ ހާލައިގެން ނޫޅެވެއެވެ. ރާއްޖޭގެ އެންމެ ތާރީޚީ ދެ ކްލަބް ދެވަނަ ޑިވިޝަނަށް ރެލިގޭޓްވީވެސް އެފަދަ ހާލަތެއް މެދުވެރިވެގެންނެވެ. އެހާލަތުން ސަލާމަތްވެ, އަލުން ފުރަތަމަ ޑިވިޝަންގައި އެދެޓީމް ވާދަކުރަން ފެށުމަކީ ރާއްޖޭގެ ބޯޅައިގެ ހާލަތަށް ހެޔޮ ބަދަލެއް އަންނާނެކަމެއް ކަމަށް ރާއްޖޭގެ ޗެމްޕިއަނުން ދެކެއެވެ. ވިކްޓްރީގެ މެނޭޖަރު ކަމާއި ގޯލްޑް ކެޕްޓަން އަސްއަދު އަބުދުލްޣަނީ ހަވާލުވީވެސް އެހަގީގަތް ގަބޫލުކުރާތީއެވެ. އެދެކްލަބް ފުރަތަމަ ޑިވިޝަންގައި އޮތުމުގެ މުހިއްމުކަން އަބަދުވެސް ގަބޫލުކުރާތީއެވެ.

މިކަމުގެ މުހިއްމުކަން, މިކަމަށް އަޅުގަނޑުމެން ކުރާ ލޯބި މިއީ. ރާއްޖޭގެ ފުޓްބޯޅައިގެ ތާރީޚުގެ ތެރެއިން އެންމެ ވަރުގަދަ ދެ ކްލަބް ވިކްޓްރީއާއި ނިއުރޭޑިއަންޓަކީ. އެއީ ގާތްގަނޑަކަށް އެންމެ ކާމިޔާބު ދެ ކްލަބް. މީކީ ބަޔަކު ދެބަސްވާނެކަމެއް ވެސް ނޫން. މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންވެސް ދެކެން ބޭނުންވާ ހުވަފަނެއް އެއީ މިދެކްލަބް ފަސްޓް ޑިވިޝަންގައި ކުޅޭތަން ފެނުން. ރާއްޖޭގެ މިއަދު މިއޮތް ފުޓްބޯޅައިގެ ހާލަތުގައި ރަނގަޅު ބަދަލުތަކެއް ގެނައުމަށް ވާނެ ދެކްލަބް އައުން.
އަސްއަދު އަބުދުލްޣަނީ/ ވިކްޓްރީގެ މެނޭޖަރ

ތަފްޞީލްކޮށްދެމުން ކުރިން ނިއުރޭޑިއަންޓްގެ ކެޕްޓަންކަންކޮށް އެކްލަބާއެކު ތަށިތައް ހޯދި ޑިފެންޑަރު ބުނީ ވިކްޓްރީއާއެކު ނިއުރޭޑިއަންޓް އަލުން ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނަށް އައުމުން ފޯރި އިތުރުވެ, ވާދަވެރިކަންވެސް ބޮޑުވާނެކަމަށެވެ. ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ދަނޑަށް ވަންނަ ސަޕޯޓަރުންގެ އަދަދު އިތުރުވެ, ރާއްޖޭގެ ފުޓްބޯޅައަށް ކުރިއެރުން ލިބޭނެކަމަށެވެ. އަސްއަދު ބުނީ ކުޅުންތެރިއެއްގެ ގޮތުގައި ނުލީ ޖަރޒީ އޮފިޝަލެއްގެ ގޮތުގައި ލީ ސަބަބަކީވެސް އެއީ ކަމަށެވެ.

ވިކްޓްރީއާއި ނިއުރޭޑިއަންޓްގެ ކެޕްޓަންކަމާއި, ކޯޗުކަންވެސް ކުރި ސޮބާހު މުހައްމަދު ވެސް ބުނީ މިވަގުތު މިހާލަތުގައި ނިއުރޭޑިއަންޓާއި ވިކްޓްރީ ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނަށް އައުން ވެގެންދާނީ ރަނގަޅު ފާލަކަށް ކަމަށެވެ. އޭނާ ފާހަގަކުރީ ނިއުރޭޑިއަންޓާއި ވިކްޓްރީގެ ސަޕޯޓަރުންގެ އަދަދު ގިނަކަމެވެ. އެދެކްލަބް ނުކުޅޭތީ ދަނޑަށް ނުވަދެ ތިބި ސަޕޯޓަރުންވެސް ތިބިކަން ސޮބާ ފާހަގަކުރިއެވެ. އޭގެތެރެއިންވެސް ނިއުރޭޑިއަންޓްގެ ސަޕޯޓަރުންގެ ވާހަކަ ފާހަގަކޮށް ސޮބާ ބުނީ  އެއީ ކްލަބަށް ވަރަށް ވަފާތެރި, ކްލަބް ވަންތަ ސަޕޯޓަރުންކަމަށެވެ.

މިހާލަތުގައި މިދެޓީމް އައުން ވެގެންދާނެ މަޖީދީމަގު ސިޑިބަރި އަލުން އަނެއްކާ ފުރާލާ ނޫނީ ސަހަރާ ފަޅިން އަނެއްކާވެސް ވިކްޓްރީ ސަޕޯޓަރުން ފެނި ދަނޑަށް އިތުރަށް މީހުން ވަންނާނެ ސަބަބަކަށް. މިދިޔަ އަހަރުވެސް ޕްރިމިއަރ ލީގަށްވުރެ ދެވަނަ ޑިވިޝަންގެ ފޯރި މާގަދަ. ނިއު ވިކްޓްރީ މެޗު ވާނެ މިދިޔަ ތިން އަހަރަށް ބަލާއިރު ދެ ކްލަބެއް ކުޅުނު, އެންމެ ގިނަ މީހުން ވަން މެޗަށް. ނިއު ވިކްޓްރީ ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނަށް އައުމަކީ އަޅުގަނޑު ޕާސަނަލީ ވަރަށް ދެކެން ބޭނުންވާކަމެއް. ހުރިހާ ގޮތަކަށް ބެލިޔަސް މިދެޓީމް އެބަ އަންނަން ޖެހޭ ރާއްޖޭގެ ފަސްޓް ޑިވިޝަނަށް.
ސޮބާހު މުހައްމަދު/ ވިކްޓްރީގެ ކޯޗު

ސޮބާއާއި އަސްއަދުގެ ވާހަކަތައް މިމޭރުމުން ހުރި ނަމަވެސް އެދެކްލަބާ އެކުވެސް ރާއްޖޭގެ ބޯޅައިގެ ހާލަތު އޮތީ ވަރަށް ބޮޑަށް ދަށަށް ގޮސްފައެވެ. އެދެކްލަބް ރެލިގޭޓް ނުވެ އޮތް ފަހު އަހަރުތަކުގައިވެސް ސަޕޯޓަރުން ދަނޑަށް ވަންނަ އަދަދު ބޮޑު ތަނުން މަދުވެ, ފަޅުކަން އިހުސާސްކުރެވެން ފަށައިފިއެވެ. އެކަމަކު އެއީ އެދެޓީމްގައި ވާދަކުރެވޭވަރުގެ ސްކޮޑެއްވެސް ނެތިއެވެ. މިހާރު މިއޮތް ހާލަތަށްވުރެ އެހާލަތުވެސް ރަނގަޅެވެ. ގިނަބަޔަކު އިއްތިފާގުވާ ކަމަކީ ވިކްޓްރީއާއި ނިއުރޭޑިއަންޓް ވާދަކުރެވޭ ލެވެލްއެއްގައި ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނަށް އައުމުން ބޯޅައިގެ ހާލަތު މިހާރަށްވުރެ ބޮޑުތަނުން ރަނގަޅުވާނެކަމެވެ. އެއާއެކު މާޒިޔާއާއި ވެލެންސިޔާގެ ވާދަވެރިކަންވެސް އިތުރުވެ މާޒިޔާއާ ވާދަކުރަން ޖެހެއެވެ. މިވަގުތު ރާއްޖޭގެ ފުޓްބޯޅައިގެ އެންމެ ބޮޑު ނަމަކީ މާޒިޔާއެވެ.

ރާއްޖޭގެ ބޮޑު ކްލަބްތަކަށް ކުރިން ކުޅެ ތަށިތައް ހޯދާފައިވާ ޗެމްޕިއަނުންވެސް އެދެނީ ނިއުރޭޑިއަންޓާއި ވިކްޓްރީ އެނބުރި އައުމެވެ. އެކަމުގައި އެހީތެރިވުމަށްވެސް ކުރީގެ ކުޅުންތެރިން ތިބީ ތައްޔާރަށެވެ.

ނިއުރޭޑިއަންޓާއި ވިކްޓްރީ ފުރަތަމަ ޑިވިޝަންގައި ކުޅޭތަން ދެކެން ބޭނުންވާ މީހެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން މިކަމުގައި ވެދެވެން އޮތް އެހީއެއް ވެދޭން ހަމަ މިހުރީ މިއަދު ވިކްޓްރީއާ އެކު ނިކުމެ. ކުޅިވަރުގައި އަޅުގަނޑުގެ ހަޔާތް ހޭދަކޮށްފަ ހުރި މީހެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރު ރަނގަޅު ގޮތުގައި ގެންދަން ބޭނުންވާ މީހެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން މިދެކްލަބް އައުން އެއީ ފުޓްބޯޅައަށް ލިބޭނެ ކުރިއެރުމެއްކަމަށް އަޅުގަނޑު އަބަދުވެސް ގަބޫލުކުރަމޭ. ކްލަބްތަކުގެ ވާދަވެރިކަން އިތުރުވެ, ކުޅުންތެރިން ހޯދަން ކުރާ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ކުޅުންތެރިންނަށްވެސް ފައިދާކުރާނެ.
އަސްއަދު އަބުދުލްޣަނީ/ ވިކްޓްރީގެ މެނޭޖަރ

ދެވަނަ ޑިވިޝަން ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް އަންނަ މަހު ފަށާއިރު ނިއުރޭޑިއަންޓްވެސް އަދި ވިކްޓްރީވެސް އޮތީ އަލުން ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނަށް އާދެވޭ ހާލަތުގައެވެ. އެވަރުގެ ސްކޮޑެއް އެދެކްލަބްގައިވެސް އެބައޮތެވެ. އެކަމަކު އެއީ ދެކްލަބަށް އެފުރުޞަތު އޮތް ނަމައެވެ. އެފުރުޞަތު ލިބޭނީ ދެ ކްލަބަށް ނުވަތަ ތިން ކްލަބަށް ކަމެއްވެސް އެފްއޭއެމްއިން ރަސްމީކޮށް އަދި ނުބުނެއެވެ.

ވިކްޓްރީއާއި ނިއުރޭޑިއަންޓް ރެލިގޭޓްވީ ކުޅުންތެރިންނަށް މުސާރަ ނުދިނުމުގެ މައްސަލަތަކުގައި ކުރިމަތިވި ސަސްޕެންޝަންގެ ސަބަބުންނެވެ. ފައިސާގެ ކަންކަމަށް ހައްލެއް ހޯދާ ސަސްޕެންޝަނުން ސަލާމަތްވެ އަލުން ވާދަކުރަން ފެށީ މިދިޔަ އަހަރުއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް