ކ. މާލެ
|
15 އޮކްޓޯބަރ 2023 | އާދީއްތަ 18:19
ތިން އަހަރަށްފަހު ޗައިނާއިން ރާއްޖެއަށް ޑައިރެކްޓް ފްލައިޓްތައް ފެށުން
ތިން އަހަރަށްފަހު ޗައިނާއިން ރާއްޖެއަށް ޑައިރެކްޓް ފްލައިޓްތައް ފެށުން
ވިޒިޓް މޯލްޑިވްސް
ރާއްޖެއަށް އަންނަ ފަތުރުވެރިން
ރާއްޖެއަށް އެންމެ ގިނަ ފަތުރުވެރިންގެ އަންނަ ލިސްޓުގައި، އިންޑިއާ ވައްޓާލައި ޗައިނާ ދެވަނައަށް!
 
ޗައިނާއިން މިހާތަނަށް 154،927 ފަތުރުވެރިން ވަނީ ޒިޔާރަތްކޮށްފައި
 
އެންމެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތްކުރަނީ ރަޝިއާއިން
 
މިހާތަނަށް 1.4 މިލިއަން ފަތުރުވެރިން ވަނީ ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފައި

ރާއްޖެއަށް އެންމެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން އަންނަ ގައުމުތަކުގެ ލިސްޓުގައި، އިންޑިއާ ވައްޓާލުމަށް ޗައިނާއިން ދެވަނަ ޖާގަ ހޯދައިފިއެވެ.

މިކަން ހާމަކޮށްފައިވަނީ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީ އާއްމުކޮށްފައިވާ ތަފާސްހިސާބުތަކުގައެވެ. އެގޮތުން މި މަހުގެ 11 ވަނަ ދުވަހާ ހަމައަށް ރާއްޖެ އައި ފަތުރުވެރިންގެ ހިސާބުތަކުން ދައްކާގޮތުގައި، އިންޑިއާއިން ޒިޔާރަތްކުރި ފަތުރުވެރިންނަށްވުރެ ޗައިނާއިން ޒިޔާރަތްކުރި ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު ވަނީ އިތުރުވެފައެވެ. މި މުއްދަތުގައި އިންޑިއާއިން 154،016 ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތްކުރިއިރު، ޗައިނާއިން ޒިޔާރަތްކުރީ 154،927 ފަތުރުވެރިންނެވެ.

ރާއްޖެއަށް މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް އެންމެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތްކުރީ ރަޝިއާއިންނެވެ. އެ ގައުމުން މި މަހުގެ 11 ވަނަ ދުވަހާ ހަމައަށް 162،441 ފަތުރުވެރިން ވަނީ ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފައެވެ. އެއީ ޖުމްލަ ފަތުރުވެރިންގެ 11.5 އިންސައްތައެވެ.

މި އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ ފަސްވަނަ ދުވަހާ ހަމައަށް ރާއްޖެއަށް އެންމެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން އަންނަ ލިސްޓުގެ ދެވަނައިގައި އޮތީ އިންޑިއާއެވެ. ނަމަވެސް އެ ގައުމުން އަންނަ ފަތުރުވެރިން މިއަހަރުގެ މެދުތެރެއިން ފެށިގެން ވަނީ މަދުވާން ފަށާފައެވެ.

ޗައިނާއަކީ ކޮވިޑުގެ ކުރިންވެސް ކޮންމެ އަހަރަކު ރާއްޖެއަށް އެންމެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން އަންނަ ގައުމެވެ. އެހެންކަމުން އެ ގައުމުގެ ބޯޑަރުތައް މިހާރު ހުޅުވާލާފައި އޮތުމުން މިއަހަރުވެސް އެ މަގާމު ހޯދާނެކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ގަބޫލުކުރެއެވެ.

ތަފާސްހިސާބުތައް ދައްކާގޮތުގައި އަހަރުގެ މިހާތަނަށް 1،412،062 (އެއް މިލިއަން ހަތަރު ލައްކަ ބާރަ ހާސް ފަސްދޮޅަސް ދެ) ފަތުރުވެރިން ވަނީ ރާއްޖެ ޒިޔާރަތްކޮށްފައެވެ. މިއީ މިދިޔަ އަހަރުގެ މި މުއްދަތާ އަޅާބަލާއިރު 13.7 އިންސައްތައިގެ ކުރިއެރުމެކެވެ. މިދިޔަ އަހަރުގެ މި މުއްދަތުގައި ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރީ 1،241،708 (އެއް މިލިއަން ދެ ލައްކަ ސާޅީސް އެއް ހާސް ހަތްސަތޭކަ އަށް) ފަތުރުވެރިންނެވެ.

މިއަހަރު ނިމޭއިރު އެންމެ ރަނގަޅު ހާލަތުގައި ރާއްޖެއަށް ދެ މިލިއަން ފަތުރުވެރިން އަންނާނެ ކަމަށް ސަރުކާރުން ވަނީ ލަފާކޮށްފައެވެ. ނަމަވެސް ބޭސްލައިން ސިނާރިއޯގައި 1.9 މިލިއަން ފަތުރުވެރިން އަންނާނެ ކަމަށް ލަފާކޮށްފައި ވާއިރު، އެންމެ ގޯސް ހާލަތުގައި އަންނާނެކަމަށް ލަފާކޮށްފައި ވަނީ 1.8 މިލިއަން ފަތުރުވެރިންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 10 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް