ކ. މާލެ
|
15 އޮކްޓޯބަރ 2023 | އާދީއްތަ 10:48
ޤައުމީ ޓީމުގެ ފަރިތަކުރުމުގައި އަލީ ސުޒޭން
ޤައުމީ ޓީމުގެ ފަރިތަކުރުމުގައި އަލީ ސުޒޭން
އެފްއޭއެމް
އެފްއޭއެމް
ސުޒޭން ނޫސްވެރިންނަށް "ބެވުން"، ދެއްކި ވާހަކައިގެ އަނެއް ފަރާތް!
 
މެޗުގެ ކުރިން ބުނީ އިތުރު ބަހަނާއެއް ދައްކައި، ޝަކުވާ ނުކޮށް، ކުރިއަށް ދާން ބޭނުންވާ ކަމަށް.
 
ދިވެހި ފުޓުބޯޅަ މި އޮތް އުނދަގޫ ޙާލަތުގައި ވެސް ކުރިއަށް ދާން ދިވެހި ކޯޗުންނަށް އެނގޭނެ ވާހަކަ ބުނި.
 
މެޗުން ބަލިވުމުން ބުނީ، ނޫސްވެރިން "ވިހަ" ވާހަކަތަކެއް ފެތުރި ކަމަށް.

ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް/ އޭޝިއަން ކަޕް ޖޮއިންޓް ކޮލިފައިންގގައި ދިވެހިރާއްޖެ އިން ބަންގްލަދޭޝާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުން ބަލިވުމާއެކު، މެޗުގެ ފަހުން އޮތް ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ޤައުމީ ކޯޗު އަލީ ސުޒޭންގެ ބަހުގެ ހަމަލާތައް އަމާޒުވީ ނޫސްވެރިންނަށެވެ. ސުޒޭން ބުނާ ގޮތުގައި ބައެއް ނޫސްވެރިންގެ ފަރާތުން ފެނުނީ ވިހަ ކަންތައްތެކެކެވެ.

އެވާހަކަތަކާއެކު ސޯޝަލް މީޑިއާ ގައި ވެސް އަދި އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ވެސް އެކި ފަރާތްތައް ވަނީ ޤައުމީ ކޯޗު ސުޒޭނަށް ފާޑުކިޔައިފަ އެވެ. ސުޒޭން ބުނަނީ ޤައުމީ ޓީމު ޕްރޮމޯޓު ކުރަން ނޫސްވެރިން މަސައްކަތް ނުކުރާ ވާހަކަ އެވެ. ނޫސްވެރިންގެ ފަރާތުން މީގެ ކުރިން ޤައުމީ ޓީމަށް ލިބެމުން އަންނަ އެއްބާރުލުން މިހާރު ނުލިބޭ ވާހަކަ އެވެ. ނަމަވެސް، މިއީ މުޅިން އެންމެ ރަނގަޅު ވާހަކަތަކެއް ނޫނެވެ. މި ވާހަކަތަކުގެ އަނެއް ފަރާތަށް ވެސް ޖެހިލަންވާނެ އެވެ.

އެންމެ ފުރަތަމަ ކަމަކަށް، މެޗުގެ ކުރިން އޮތް ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ސުޒޭން ދެއްކި ވާހަކަ މުޅިން ވެސް ތަފާތެވެ. އެ ދުވަހު ސުޒޭން ބުނީ، ލިބުނު ވަގުތުގާއި، ކުރެވުނު މަސައްކަތާއެކު ކުރިއަށް ދާން ބޭނުންވާ ކަމަށެވެ. ބިދޭސީ ކޯޗުންހެން އެކި ކަންކަން ބަހަނާ އަށް ދައްކަން އޭނާ ބޭނުންނުވާ ކަމަށާއި ޝަކުވާ ކުރުމެއް ނެތި، ދިވެހި ފުޓުބޯޅަ މި އޮތް އުނދަގޫ ޙާލަތުގައި ވެސް ކުރިއަށް ދާން ދިވެހި ކޯޗުންނަށް އެނގޭނެ ވާހަކަ އެވެ. އޭނާ ދެއްކި ވާހަކަތަކަށް ތާއީދު ހޯދުމަށް ބައެއް ކޯޗުންގެ ނަން ގެނަ އެވެ.  ނަމަވެސް، މެޗުން މޮޅުނުވެވި އެއްވަރުވުމާއެކު، ސުޒޭނަށް ގޯސްވީ ނޫސްވެރިންނެވެ. ނޫސްވެރިން ދެއްކި ވާހަކަތަކުގެ އަސަރު ޤައުމީ ޓީމަށް ކުރިކަމަށް ބުންޏެވެ. ނޫސްވެރިން "ވިހަ" ވާހަކަތަކެއް ފެތުރީ ކަމަށް ސުޒޭން ބުނީ ހިތްހަމަ ނުޖެހި ހުރެ އެވެ.

އެކަމަކު ކަމުގެ ހަގީގަތަށް ވިސްނާލަމާ ހެއްޔެވެ؟ މިއަދު، ދިވެހި ފުޓުބޯޅައިގެ ޙާލަތު މި ވަނީ އިންތިހާ އަށް ދަށްވެފަ އެވެ. ޤައުމީ ފުޓުބޯޅަ އިދާރާގައި މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް މުސާރަ ނުދެވެ އެވެ. ޤައުމީ ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިންނަށް ދޭން ޖެހޭ ފައިސާ ނުދެވެއެވެ. ގައުމީ ޓީމު ކުޅޭ މެޗަށް ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ކުރަން އެފްއޭއެމްގެ ބައެއް މުވައްޒަފުން ނުނިކުމެ ތިބީ ގޭގަ އެވެ. ނިކުންނަ މުވައްޒަފުން ވެސް ނިކުންނަނީ އެފްއޭއެމަށް ކޮށްދޭ ކަމެއް ގޮތުގައި ދެކިގެނެއް ނޫނެވެ. ޤައުމީ ކަމަކަށްވާތީ ކުރަނީ އެވެ. އެހެންކަމަށް ވަނީނަމަ، މިއީ ނޫސްވެރިން ދައްކާނެ ވާހަކަ އެވެ. ނޫސްވެރިން ޤައުމީ ޓީމު މޮޅުވުމަށް ހުރަހެއް ނާޅަ އެވެ. ނޫސްވެރިން ދައްކަމުން ދަނީ އެފްއޭއެމްގެ ޙާލަތު ދަށްވެފައިވާ ވާހަކަ އެވެ. ފުޓުބޯޅަ ކުރިއެރުވުމުގައި އެފްއޭއެމްގެ ވެރިން ފެއިލްވެފައިވާ ވާހަކަ އެވެ. އެވެރިން އިހުމާލުވެފައިވާ ވާހަކަ އެވެ.

Advertisement

މީގެ ކުރިން ޤައުމީ ފުޓުބޯޅަ ޓީމު މެޗުތައް ކުޅޭއިރު، ދަނޑަށް ސަޕޯޓަރުން ވަދެ އެވެ. އެކަމަށް ބަޔަކު މާ ބޮޑު މަސައްކަތެއް ކުރާކަށް ވެސް ނުޖެހެ އެވެ. ސަބަބަކީ އޭރު ދިވެހި ފުޓުބޯޅައިގެ ފޯރި އޮތުމެވެ. ދިވެހިންގެ އަމިއްލަ ކަންކަމަށް ވުރެ ޤައުމީ ޓީމުގެ މެޗުތަކަށް އިސްކަން ދެނީ އެ ފޯރީ އޮތަތީ އެވެ. ނަމަވެސް މިއަދު އެ ފޯރި އަށް ފަސް އެޅި، ގެއްލެމުންދާއިރު، ދަނޑަށް ވަންނާނެ މީހަކު ނުވީމާ އެކަން ސުޒޭނަށް ނޫސްވެރިން ބޮލަށް ޖެހޭނީ ކޮން ގޮތަކުން ހެއްޔެވެ؟ ޚުދު އަމިއްލައަށް ވިސްނާ ބަލާށެވެ. ސުޒޭންގެ ކޯޗުކަމުގައި ކުޅުނު މެޗު ޕްރޮމޯޓް ކުރަން އޭނާ ކުރީ ކޮންކަމެއް ހެއްޔެވެ؟

ފޭސްބުކުގައި ޚިޔާލުފާޅުކުރި މީހަކު ބުނެފައިވަނީ މިހެންނެވެ. "ސުޒޭނަކީ ކުރިން އެފްއޭއެމް ގޯސްވެގެން އެންމެ ބޮޑަށް އެވާހަކަ ދެއްކި މީހާ. މިހާރު މަޑުން ހުރީ ބައްސާމް ގައުމީ ކޯޗުކަން ދިނުމުން. ނޫސްވެރިންނަށް ގުޅަ ގުޅައިގެން މީގެ ކުރިން ގައުމީ ޓީމު އެންމެ ބޮޑަށް ފަނިކުރާ މީހަކީ ވެސް ހަމަ ސުޒޭން،" ކަމަށް މީހަކު ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

"މިސާލަކަށް ބައްލަވައި، 2008 ވަނަ އަހަރުގެ ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް ކުރިއަށް ދިޔައިރު، އެފްއޭއެމް އޮތީ އިންތިޤާލީ މަރުޙަލާއެއްގައި. އެ ދަނޑިވަޅުގައި ވެސް ޤައުމީ ޓީމާ ދެކޮޅަށް، ޓީމުގެ ޓެކްނިކަލް މީހުންނާ ދެކޮޅަށް އެންމެ ގަދަޔަކަށް ވާހަކަ ދެއްކީ ސުޒޭން. އޭގެ ފަހުން ރާއްޖޭގައި ޗެލެންޖް ކަޕް ބޭއްވި އިރު ވެސް، ސުޒޭންގެ ފަރާތުން އެކަންކަން ހިނގި. ފާޅުގައި ޤައުމީ ޓީމާ ދެކޮޅަށް އެތައް އެތައް ވާހަކަ އެއް ދެއްކި. އެހެންވީމާ، މިއަދު އެ ވާހަކަ ދައްކަނީ ފުޓުބޯޅަ އަށް އޮންނަ ލޯތްބަކުންތޯ ނުވަތަ މަގާމު ދިފާއު ކުރަންތޯ ވެސް ސުވާލު އުފައްދަން ޖެހޭ"
ފުޓުބޯޅައިގެ ތަޖުރިބާކާރު ބޭފުޅެއް

ޤައުމީ ޓީމު ޕްރޮމޯޓު ކުރުމާއި، ޤައުމީ ޓީމުގެ މެޗުތައް ޕްރޮމޯޓު ކުރުމަކީ އެފްއޭއެމްގެ ޒިންމާއެކެވެ. އެކަން ކުރަން ޖެހޭނީ އެ އިދާރާ އަށެވެެ. މި ދެންނެވީ ނޫސްވެރިން އެކަން ކުރަން ނުޖެހެއެކޭ ނޫނެވެ. ނޫސްވެރިން ވެސް ޤައުމީ ޓީމު ޕްރޮމޯޓު ކުރާނެ އެވެ. އެފްއޭއެމް ވެސް ޕްރޮމޯޓު ކުރާނެ އެވެ. އެހެން ވިޔަސް، ގޯސްކަމެއް އޮވެއްޖެ ނަަމަ، ނޫސްވެރިން އެ ވާހަކަ ވެސް ދައްކާނެ އެވެ.

ޤައުމީ ކޯޗު ސުޒޭން ބުނީ ފިހާރަޔަކަށް ވިޔަފާރި ކުރަންދާއިރު، އެތަނުގެ ކިއޫ ދިގުވެގެން އުފުލަން ޖެހޭ ތަކުލީފުގެ ރޯޅި ދަރިންނަށް ބާލަން ނުޖެހޭނެ ކަމަށެވެ. ސުޒޭން އެ ގުޅުވާލީ އެފްއޭއެމް މެދުވެރިކޮށް ނޫސްވެރިން މައުލޫމާތު ހޯދަން އުޅޭ އުޅުމާ އެވެ. މިއީ އެއްވެސް ޙާލަތެއްގައި އެއް ގޮތް ކުރެވޭނެ ކަންކަމެއް ނޫނެވެ. ޤައުމީ ކުޅިވަރެއްގެ ގޮތުގައި ދެކިގެން، ތިބި ފުޓުބޯޅަ ގޯސްވަމުންދާއިރު، އެކަމުގެ ޒިންމާ ނަގަންވީ ނޫސްވެރިން ހެއްޔެވެ؟ ނުވަތަ އެފްއޭއެމުން ހެއްޔެވެ؟

ޤައުމީ ކޯޗުގެ ހައިސިއްޔަތުން ސުޒޭން ވެސް ކޮށްގެން ނުވާނެ ކަންކަން ހުންނާނެ އެވެ. ޤައުމީ ޓީމު ބޮޑު މެޗަކަށް ތައްޔާރުކުރަން ހަވާލުކޮށްފައި ވަނިކޮށް، ރިއާސީ އިންތިޚާބުގެ ތެރޭގައި ސުޒޭން ނިކުމެ ސިޔާސީ ލީޑަރެއްގެ ކެމްޕެއިން ފޮޓޯ ހަރުކުރަން އުޅުމަކީ އެއްވެސް މީހަކު ބަަލައިގަންނާނެ ކަމެއް ނޫނެވެ. އެއީ ތަހުޒީބު އަދި ކުރިއަރާފައިވާ ތަންތަނުގެ ކޯޗުން ކޮށްއުޅޭ ވެސް ކަމެއް ނޫނެވެ. ސިޔާސީ ގޮތުންް ކޮންމެ ފިކުރެއްގައި ހުރި ނަމަވެސް، އާންމުންގެ ތެރޭގައި ފާޅުކޮށް އެކަން ދެއްކުމަކީ ޤައުމީ ކޯޗުގެ ހައިސިއްޔަތުން ކޮށްގެން ވާނެ ކަމެއް ނޫނެވެ. ޤައުމީ ފުޓުބޯޅަ އިދާރާގެ އިސް މަގާމުތައް ފުރުއްވައި، އަދި މިހާރު ވެސް ފުޓުބޯޅައިގެ ކަންކަމުގައި އުޅުއްވާ ބޭފުޅުން ދައްކަވަނީ ވެސް އެ ވާހަކަ އެވެ.

މިސާލަކަށް ބަލަމާ، ދުނިޔޭގެ ނަން މަޝްހޫރު ކޯޗުން، އެމީހުންގެ ޤައުމުގެ ސިޔާސީ ކަންކަމުގައި އުޅެނިކޮށް ދުށިންތޯ؟ ނުފެންނާނެ. އެއީ އެމީހުން ކޮށްގެން ވާނެ ކަމެއް ނޫން. މުޅިން އެތިކްސްއާ ޚިލާފު ކަމެއް އެއީ. އެކަމަކު މި މެޗު (ރާއްޖޭގައި ބަންގްލަދޭޝާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗު) ކުޅުމުގެ ދުވަސް ކޮޅެއް ކުރިން ރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ކޯޗު މި އުޅެނީ ކެންޑިޑޭޓެއްގެ ކެމްޕެއިންގައި، ޕޯސްޓަރު ހަރުކުރަން. މިއީ އާންމުން ބަަލައިގަންނާނެ ކަމެއް ނޫން. ފުޓުބޯޅަ އަކީ އެންމެން އެކަމުގައި ޝާމިލުވާ ކުޅިވަރެއް. އޭގެން އަސްލު އެ ދެވެނީ ވަަރަށް ނުބައި މެސެޖެއް. ކޯޗާއެކު އެފްއޭއެމުން ހަދާ އެއްބަސްވުމުގެ އެތިކްސް ބައިގައި އެއީ ހިމަނަން ޖެހޭނެ ކަމެއް. އެކަމަކު އެކަން އެގޮތަށް އޮންނާނެހެން ހީއެއް ނުވޭ.
ފުޓުބޯޅައިގެ ތަޖުރިބާކާރު ބޭފުޅެއް

އެހެންކަމުން، ޤައުމީ ކޯޗު ސުޒޭން ދެއްކި ވާހަކަތައް ދެކޮޅު ޖެހޭނެ އެއްވެސް ގޮތެއް ނެތެވެ. މޮޅުވީމަ ކޯޗު ބަރާބަރުވެފައި، މޮޅުނުވީމަ އަމިއްލަ ޒިންމާ އިން ރެކުމަކީ ކޯޗުންގެ އާދައެކެވެ. މޮޅުވުމާއި، ބަލިވުމުގައި ޒިންމާ ނެގުމަކީ ކޯޗުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ. ޤައުމީ ކޯޗުކަމުގައި ސުޒޭން ހުރުމަކީ އެފްއޭއެމާއި ގައުމީ ޓީމަށް ނޫސްވެރިން ސަނާ ކިޔައި ގޯސްކަންކަމުގެ ވާހަކަ ދައްކަން ނުޖެހޭ ސަބަބެއް ނޫނެވެ.  

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
50%
0%
0%
0%
50%
ކޮމެންޓް