ކ. މާލެ
|
13 އޮކްޓޯބަރ 2023 | ހުކުރު 13:19
ރާއްޖެޓީވީގެ ފަލަސުރުހީ ޕްރޮގްރާމްގައި ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ ކޯޕަރޭޓް އެފެއަރޒްގެ މެނޭޖަރު އާއިޝަތު ގާހިރު ވާހަކަދައްކަވަނީ
ރާއްޖެޓީވީގެ ފަލަސުރުހީ ޕްރޮގްރާމްގައި ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ ކޯޕަރޭޓް އެފެއަރޒްގެ މެނޭޖަރު އާއިޝަތު ގާހިރު ވާހަކަދައްކަވަނީ
ރާއްޖެއެމްވީ
ހައްޖާޖީންނަށް ދިން ޓްރެކިންގ ޑިވައިސް
ހައްޖާޖީންނަށް ޚާއްސަކޮށް ދިން ޓްރެކިންގ ޑިވައިސްގެ ސަބަބުން ވަރަށް ގިނަ ކަންކަން ހައްލުކުރެވިގެންދިޔަ: ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަން
 
މިއަހަރު ހައްޖަށް ދިޔަ ހައްޖާޖީންނަށް ވަނީ ސިމް ނެގުމަށް ވެސް މަގުބޫރުކޮށްފައި
 
މިފަހަރުގެ ޓީމުގައި ގާބިލް 4 ޑޮކްޓަރުން ހަރަކާތްތެރިވި
 
އާއިލާތައް އެކީގައި އުޅުނު ނަމަވެސް ބައިބޯވާފަހަރުތަކުގައި އަތުން ދޫވެ، އެކިމީހުން ގެއްލޭ

މިއަހަރު ހައްޖަށް ދިޔަ ހައްޖާޖީންނަށް ޚާއްސަކޮށް ދިން ޓްރެކިންގޑިވައިސްގެ ސަބަބުން ވަރަށް ގިނަ ކަންކަން ހައްލުކުރެވިގެންދިޔަ ކަމަށް ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަނުން ބުނެފިއެވެ.

ރާއްޖެޓީވީގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ ކޯޕަރޭޓް އެފެއަރޒްގެ މެނޭޖަރު އާއިޝަތު ގާހިރު ވިދާޅުވީ، ބައެއް ފަހަރަށް ހައްޖު ނުވަތަ އުމްރާގެ އަޅުކަމުގައި މީހުން ގެއްލިގެން އުޅެންޖެހޭ ކަމަށެވެ. އަދި މި މައްސަލަ ހައްލު ކުރުމުގެ ގޮތުން، ޚާއްސަ ޓެގެއް ދިން ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އާއިޝަތު ވިދާޅުވީ މިޓެގް ސަބަބުން ވަރަށް ގިނަ ފަސޭހަތައްވި ކަމަށާއި، މީހަކު ގެއްލިގެން މާގިނަ ވަގުތު ނުނަގާ އެމީހަކު ހޯދޭ ކަމަށެވެ. އާއިޝަތު ވިދާޅުވީ ބައެއް ފަހަރު އާއިލާތަކުން ފިރިމީހާ ނުވަތަ އަނބިމީހާ ހަރަމްފުޅުގެ ތެރެއިން ގެއްލިގެން ހާސްވާ ފަހަރު އަންނަ ކަމަށާއި، މިފަދަ ހާލަތުގައި ވެސް ޓެގް ޒަރިއްޔާއިން ފަސޭހަކާމާއެކު އެމީހަކު ހުރި ހިސާބު ފޯނުން ބަލައިލެވޭ ކަމަށެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ އާއިލާތައް އެކީގައި އުޅުނު ނަމަވެސް ބައިބޯވާފަހަރުތަކުގައި އަތުން ދޫވެ، އެކިމީހުން ގެއްލޭ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް މިފަހަރު ހަވާލުކުރެވުނު ޓެގް ސަބަބުން ގިނަކަންކަން ހައްލުކުރެވިގެންދިޔަ ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން މިއަހަރު ހައްޖަށް ދިޔަ ހައްޖާޖީންނަށް ވަނީ ސިމް ނެގުމަށް ވެސް މަޖްބޫރުކޮށްފައެވެ. އެއީ ވެސް މީހުން ގެއްލޭ މައްސަލައަށް ހައްލު ހޯދުމުގެ ގޮތުން އެޅި ފިޔަވަޅެއް ކަމަށް އާއިޝަތު ވިދާޅުވިއެވެ. އާއިޝަތު ވިދާޅުވީ މި އަހަރު ހައްޖަށް ދިޔަ ހައްޖާޖީންގެ ތެރޭގައި ގިނައީ އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުން ކަމަށާއި، އޭގެ ތެރޭގައި ބޮޑެތި ބަލިތަކަށް ފަރުވާ ހޯދަމުންދާ މީހުން ހިމެނުނު ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން މިފަހަރުގެ ޓީމުގައި ގާބިލް 4 ޑޮކްޓަރުން ހަރަކާތްތެރިވި ކަމަށާއި، ރަނގަޅު ޚިދުމަތްތަކެއް ފޯރުކޮށްދެވިފައިވާ ކަމަށް އުންމީދު ކުރާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

މިއަހަރު ގެންދެވުނު ފަރާތްތަކަކީ އޭގެތެރެއިން ވެސް ގިނައީ ހަމަ އުމުރުން ދުވަސްވީ ބޭފުޅުން. އަންހެން ވެސް ފިރިހެން ވެސް އުމުރުން ދުވަސްވީ ބޭފުޅުން ގިނައީ. އަޅުގަނޑުމެން އެކަމަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ޓެގް ތަކެއް ގެންދިޔައިން ގެއްލި ދާނެ ކަމަށް ލަފާ ކުރެވޭ ބޭފުޅުންނަށް ދޫކުރާ ގޮތަށް. އެގޮތުން އަޅުގަނޑުމެން ޚާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދިނީ އުމުރުން ދުވަސްވީ ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން އެކަނި މަގުމަތީގައި އުޅެން ނޭނގިދާނެ ބޭފުޅުންނާއި ބައެއް ސިއްހީ ހާލަތު ހުރި ގޮތުން ބައެއް ބޭފުޅުން އެކަނި އުޅެން ބިރު ގަނެދާނެ ބޭފުޅުން ނުވަތަ އެކަނި ދުވަހަކު ވެސް އެކަނި ނޫޅޭ ބޭފުޅުން އަދި މަގު އޮޅިދާނެ ކަމަށް އާއިލާގެ ފަރާތުން ވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް މައުލޫމާތު ދީފައިވާ ބޭފުޅުންނަށް އިސްކަން ދިނިން. އެގޮތުން ކޮންމެ ފްލައިޓަކަށް އަޅުގަނޑުމެން ވަކި އަދަދެއް ކަނޑައެޅުމަށްފަހު އެކަމަށް ބޭނުން ޖެހޭނެ ލަފާކުރެވޭ ބޭފުޅުންނަށް ޓެގް ދިނުމަށްފަހު އަޅުގަނޑުމެން ހަރަމަަށް ގެންދިޔައީ.
ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ ކޯޕަރޭޓް އެފެއަރޒްގެ މެނޭޖަރު އާއިޝަތު ގާހިރު

ހައްޖު ކޯޕްރޭޝަންގެ ފަރާތުން ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު ހައްޖަށް އަދި އުމްރާ ގެންދެއެވެ. ނަމަވެސް ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން ހައްޖު ކިއު ވަނީ ވަރަށް ދިގުވެފައެވެ.އަދި 5000ށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ލިސްޓުގައި އެބަތިބި ކަމަށް ހައްޖު ކޯޕްރޭޝަނުން ބުނެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ހައްޖު ކޯޕްރޭޝަންގެ ފަރާތުން ދަނީ ހައްޖާއި، އުމްރާގެ މައުލޫމާތުތައް ފޯރުކޮށްދިނުމާއި، އަހުލުވެރިކުރުމުގެ ގިނަ ޕްރޮގްރާމްތައް ވެސް ހިންގަމުންނެވެ. މާލޭގެ އިތުރުން އަތޮޅުތެރޭގައި ކުރިއަށް ގެންދާއިރު، ބައެއް ޕްރޮގްރާމްތައް އޮންލައިންކޮށް ވެސް ކުރިއަށް ގެންދެއެވެ. އަދި ހައްޖަށްދާ ހައްޖާޖިންނާއި، އުމްރާއަށް ދާ މީހުންނަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތައް ކުރިއަށް ގެންދެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް