ކ. މާލެ
|
11 އޮކްޓޯބަރ 2023 | ބުދަ 07:53
ސައޫދީއާއި ޗައިނާގެ މިތަމްރީނު ތަކުގެ އަސަރު އިސްރާޢިލްގެ ހަނގުރާމައަށް ކޮށްފާނެ ކަމާމެދު ޝައްކު އުފެދޭ
ސައޫދީއާއި ޗައިނާގެ މިތަމްރީނު ތަކުގެ އަސަރު އިސްރާޢިލްގެ ހަނގުރާމައަށް ކޮށްފާނެ ކަމާމެދު ޝައްކު އުފެދޭ
ގޫގުލް
ސައޫދީ - ޗައިނާ
އިސްރާއީލު ހަނގުރާމަ: ރިޔާޒާއި ތެލްއަވީވްގެ އެއްބަސްވުން ރޫޅިފައިވާ ދަނޑިވަޅެއްގައި ޗައިނާ އާއި ސައުދީގެ އަސްކަރީ ތަމްރީނުތަކެއް
 
ސައޫދީ ޗައިނާ ޑްރިލްގައި 20 އަށް ވުރެ ގިނަ ޓްރެއިނިން މައުޟޫއު ހިމެނޭ ކަމަށް ޗައިނާއިން ބުނޭ

ރިޔާޒާއި ތެލްއަވީވް އެއްބަސްވުން ރޫޅިގެން ދިއުމާއެކު ޗައިނާ އާއި ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ އަސްކަރީ ތަމްރީނުތަކެއް ބާއްވައިފިއެވެ.

ހަތަރު އަހަރުގެ މެދުކެނޑުމަކަށް ފަހު، ޗައިނާ އާއި ސައޫދީ އަރަބިއްޔާ ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ ނޭވަލް ޑްރިލް ފެށުނީ، ބޭރުގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުގެ ކައުންޓާ ޓެރަރިޒަމް އޮޕަރޭޝަންތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ހިންގާ ފިޔަވަޅުތައް ސިމިއުލޭޓް ކުރުމުގެ މަގްސަދުގަ އެވެ.

ޗައިނާގެ އަސްކަރިއްޔާގެ ރަސްމީ ޕަބްލިކޭޝަން، ޕީއެލްއޭ ޑެއިލީގައި ވާގޮތުން ބްލޫ ސްވޯޑް-2023 ސްޕެޝަލް ވޯފެއާ ޖޮއިންޓް ޓްރެއިނިން އިފްތިތާހުކޮށްފައިވަނީ އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ 9 ވަނަ ދުވަހު ގުއާންޑޮންގް ޕްރޮވިންސްގެ ޒަންޖިއާންގްގައި ހުންނަ މެރިން ބްރިގޭޑް ބޭސްއެއްގައެވެ. މި ޑްރިލްތައް ފެށުނީ ޗައިނާގެ ދިފާއީ ވުޒާރާއިން އަލުން އެ ތަމްރީނުތައް ފަށާނެކަން އިއުލާނުކުރިތާ މަހެއްހާ ދުވަސް ނުވަނީހެވެ.

އޭރު ޗައިނާގެ ދިފާއީ ވުޒާރާއިން ވަނީ "ބްލޫ ސްވޯޑް 2023" ގެ ނަމުގައި ކުރިއަށް ގެންދާ އަސްކަރީ ތަމްރީނަކީ މި ޑްރިލްތަކުގެ ދެވަނަ ތަކުރާރުކަން ފާހަގަކޮށްފައެވެ. ފުރަތަމަ ކަމަކީ 2019 ވަނަ އަހަރު ސައުދީ އަރަބިއްޔާއިން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބޭއްވި ބްލޫ ސްވޯޑް 2019 އެވެ. މި ޑްރިލް ފޯމެޓްގެ އެންމެ ފަހުގެ ތަކުރާރު އައިސްފައި މިވަނީ ސައުދީ އަރަބިއްޔާއާއެކު އަސްކަރީ ގުޅުން ބަދަހިކުރުމަށް ބެއިޖިންއިން މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ދަނޑިވަޅެއްގައެވެ.

ޗައިނާގެ ޖޮއިންޓް ޓްރެއިނިން ޔުނިޓްގެ ކޮމާންޑަރަކު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ދެ ކަނޑުގެ އަސްކަރިއްޔާގެ ސްޕެޝަލް ވޯފެއާ ޔުނިޓްތަކުގެ ޖޮއިންޓް ޓްރެއިނިންއަކީ ދެ ގައުމުގެ އަސްކަރިއްޔާގެ މެދުގައި އޮންނަ ޕްރެގްމެޓިކް އަދި ރަހުމަތްތެރި ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހިކުރުމަށާއި ސިފައިންގެ ހަގީގީ ހަނގުރާމައިގެ ތަމްރީނުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުރުމަށް ވަރަށް މުހިންމު ތަމްރީނުތަކެއް ކަމަށެވެ.

ގްލޯބަލް ޓައިމްސް އިން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި މި އެކްސަސައިޒްގެ މަގްސަދަކީ ޗައިނާ އާއި ސައުދީ އަރަބިއާގެ ކަނޑުގެ އަސްކަރިއްޔާގެ މެދުގައި އޮންނަ އިތުބާރު އަދި ރަހުމަތްތެރި ކަމުގެ ގުޅުން ތައް ބަދަހިކުރުމާއި، ދެ ބައިވެރިންގެ ނޭވަލް ކޮމްބެޓް ސްކިލްސް އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުމާއި، ދެ ގައުމުގެ އާމްޑް ރެސްކިއު ޔުނިޓްތަކުގެ ޖޮއިންޓް އޮޕަރޭޝަނަލް ގާބިލްކަން ވަރަށް ބޮޑަށް އިތުރުކުރުމެވެ.

ޕީޕަލްސް ލިބަރޭޝަން އާމީ (ޕީއެލްއޭ)ގެ ރަސްމީ މައުތުޕީސްގައި ޝާއިއުކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓުތަކުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި ތިން ހަފުތާއަކަށް ދެމިގެންދާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ މި އެކްސަސައިޒް ތިން ފިޔަވައްސަކަށް ބަހާލާނެ ކަމަށާއި އެއީ ޒަރޫރީ ތަމްރީނު މަރުހަލާއަކާއި ޕްރޮފެޝަނަލް ޓްރެއިނިން މަރުހަލާއަކާއި ލައިވް ފަޔާ ޝޫޓިން، ހެލިކޮޕްޓަރުން އަވަސް ރޯޕިން، ކެބިން ސާޗް، ކަނޑުއަޑީގެ ރިކޮނިސެންސް، ސްނައިޕިން-އޮން-ކޮމާންޑް އަދި ކަނޑުއަޑީގެ އެކްސްޕްލޯސިވްސް ފަދަ 20 އަށް ވުރެ ގިނަ ޓްރެއިނިން މައުޟޫއު ހިމެނޭ ކޮމްޕްރިހެންސިވް ޑްރިލް މަރުހަލާއެއް ކަމަށެވެ.

މި ތަމްރީނުތަކާއެކު ޗައިނާގެ ކަނޑުގެ އަސްކަރިއްޔާގެ ތަޖުރިބާކާރުން ފާޅުކުރި އުއްމީދުތަކާއެކު، މި ބައްދަލުވުމަކީ ދެ ގައުމަށް ވެސް ވިން ވިން ސިޗުއޭޝަނެއްގެ ގޮތުގައި ސިފަކޮށްފައިވެ އެވެ.  ޓެރަރިޒަމާ ދެކޮޅަށް ހިންގާ އޮޕަރޭޝަންތަކާއި ކަނޑުފޭރުން ހުއްޓުވުމުގެ އޮޕަރޭޝަންތަކުގެ ސިމިއުލޭޝަންގެ ސަބަބުން، ވަކިން ޚާއްސަކޮށް ޗައިނާއިން މެދުއިރުމަތީގެ ސަރަޙައްދުގައި ބޮޑެތި އިންވެސްޓްމަންޓްތަކާއި، އަސްކަރީ މުދަލާއި، ކަނޑުފޭރުން ހުއްޓުވުމަށް ބޭނުންވާ ޝިޕިންގ ލޭންތަކާއެކު، ދީލަތިކަމާއެކު ވަދެފައިވާތީ، އެފަރާތްތަކުގެ އެއްބާރުލުން އިތުރުވެގެންދެއެވެ.

ނަން ނުޖެހުމަށް އެދި ޗައިނާގެ އަސްކަރީ މާހިރަކު ޗައިނާގެ މީޑިއާއަކަށް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ޗައިނާއަކީ ބޭރުގެ ގިނަ މަސްލަހަތުތަކެއް އޮންނަ ގައުމެއް ކަމަށްވާއިރު، އޭގެ ތެރޭގައި އިންވެސްޓްމަންޓާއި އެއްބާރުލުން ދިނުމުގެ މަޝްރޫއުތަކާއި ބޭރުގައުމުތަކުގެ ރައްޔިތުން ވެސް ހިމެނޭ ކަމަށެވެ. މެދުއިރުމައްޗާއި ޗައިނާ ގުޅުވައިދޭ ކަނޑުމަގުތަކަކީ ވެސް ޗައިނާގެ ވިޔަފާރީގެ އިތުރުން ތެޔޮ އިމްޕޯޓް ކުރުމަށް ވަރަށް މުހިންމު މަގުތަކެކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

މި ތަމްރީނުތަކަކީ އަސްކަރީ އެއްބާރުލުން ހިމެނޭ ގޮތަށް ސައޫދީ އަރަބިއްޔާއާ ގާތް ގުޅުމެއް ބާއްވަން ޗައިނާއިން މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ދަނޑިވަޅެއްގައި ކުރިއަށް ގެންދާ ތަމްރީނުތަކަކަށް ވާތީ މި ތަމްރީނުތައް ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ. އެއާ ޚިލާފަށް، އާދަޔާ ހިލާފު ބައިވެރިން ކަމަށްވާ ސައުދީ އަރަބިއްޔާ އާއި އެމެރިކާއާ ދެމެދު އޮތް ގުޅުން ދާދި ފަހުން ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ހީނަރުވެފަ އެވެ.

އެމެރިކާއާއި ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާއާ ދެމެދު އޮތް ގުޅުމަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ހީނަރުކަން ޗައިނާއިން ދެކެމުން ދަނީ ވިންޑޯއެއްގެ ގޮތުގައެވެ. މަސްރަހު ދިރާސާކުރާ ފަރާތްތަކުން ބުނާގޮތުގައި، މިކަން އެންމެ ބޮޑަށް ހާމަވެގެން ދިޔައީ، ތާރީޚީ ދެކޮޅުވެރި ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާއާއި އީރާނާ ދެމެދު ގުޅުން ބަދަހިކޮށް، އެޤައުމުގެ ޑިޕްލޮމެޓިކް މިޝަންތައް އަލުން ހުޅުވުމަށް އެއްބަސްވެފައިވާ އެއްބަސްވުމަކަށް މިއަހަރު މަގުފަހިކޮށްދިނުމަށެވެ.

މިހަފްތާގެ ޖޮއިންޓް އެކްސަސައިޒްގެ ޝެޑިއުލް ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ ތެރޭގައި ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވާއިރު، މިއީ އިސްރާއީލާއި ފަލަސްތީނާ ދެމެދު އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ 7 ވަނަ ދުވަހު ފެށި އަސްކަރީ ހަނގުރާމަ ހޫނުވެފައިވާ ދަނޑިވަޅެއްކަން ފާހަގަ ކޮށްލަން ޖެހެއެވެ.

ހަމާސްގެ ހަމަލާތަކާ އެކު، ސައުދީ އަރަބިއްޔާ އާއި އިސްރާއީލާ ދެމެދު ސުލްހަ ގާއިމުކުރުމަށް އެމެރިކާ އިން ކުރަމުން ދިޔަ މަސައްކަތްތައް ފުނޑުފުނޑުވެފައިވާ ކަމަށް ބެލެވޭ ކަމަށް ބައިނަލް އަގުވާމީ މީދިއާތަކުން ވަނީ ރިޕޯޓްކޮށްފަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް