raajjemv logo
އެމެރިކާ-ރަޝިޔާ
ރަޝިޔާ އާއި އެމެރިކާގެ ރައީސުން ޖީ20 ސަމިޓްގައި "ސިއްރު" ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވި ކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކަ ރަޝިޔާއިން ދޮގުކޮށްފި
 
އެމެރިކާ އިން ބުނެފައި ވަނީ "ދެވަނަ ބައްދަލުވުމެއް ނުބާއްވަވާ ކަމަށާއި ރޭގަނޑުގެ ފަރީއްކޮޅަށް ފަހު ވަރަށް ކުރުކޮށް ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވީ ކަމަށް"
އަހުމަދު އަނޫޝު
1,446
21 ޖުލައި 2017 | ހުކުރު 16:55
ކ. މާލެ
ރައީސް ޓްރަމްޕް އާއި ރައީސް ޕޫޓިންގެ ފުރަތަމަ ބައްދަލުކުރެއްވުމުގެ ތެރެއިން
ދި ގާޑިއަން

އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނާލްޑް ޓްރަމްޕާއި ރަޝިޔާގެ ރައީސް ވްލެޑްމިއަރ ޕޫޓިންގެ "ސިއްރު" ބައްދަލުކުރެއްވުމެއް ދާދިފަހުން ބޭއްވުނު ޖީ20 ސަމިޓުގައި ބޭއްވެވިކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކަ ރަޝިޔާއިން ދޮގުކޮށްފިއެވެ. 

މިކަން ދޮގުކުރަމުން ރަޝިޔާއިން ބުނީ ރޭގަނޑުގެ ފަރީއްކޮޅެއްގައި ދެބޭފުޅުން ނުރަސްމީ ގޮތެއްގައި ވާހަކަފުޅުދެއްކެވި ކަމަށާއި އިތުރު ގޮތަކަށް އެހެން ބަޔަކު ވާހަކަ ފެތުރުމަކީ "ޔަގީނުންވެސް މޮޔަކަމެއް" ކަމަށެވެ.

ރައީސް ޕޫޓިންގެ ޕްރެސް ސެކްރެޓަރީ ޑިމިޓްރީ ޕެސްކޮވް، ދައުލަތުގެ ޓީވީއަށް ދެއްވި ބަސްދީގަތުމެއްގައި ވިދާޅުވީ، އެއްވެސް ސިއްރު ބައްދަލުވުމެއް ދެގައުމުގެ ވެރިން ނުބާއްވަވާ ކަމަށާއި ރަސްމީ ގޮތުން ދެގައުމުގެ ވެރިން ބައްދަލު ކުރެއްވި ކަމަށާއި އެއަށްފަހު އެކި ފަހަރު މަތިން ދެގައުމުގެ ވެރިން ހާވާސާގައި ކަންކަމާ ބެހޭ ގޮތުން ޚިޔާލު ބަދަލު ކުރެއްވި ކަމަށެވެ.

އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕާއި  ރަޝިޔާގެ ރައީސް ވްލެޑްމިއަރ ޕޫޓިން "ސިއްރު" ބައްދަލުކުރެއްވުމެއް ބޭއްވެވިކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކަ އާއި ގުޅިގެން އެމެރިކާގެ ވައިޓް ހައުސްގެ އޮފިޝަލުންނާ ހަވާލާދީ ވީއޯއޭއިން ބުނީ ދެ ރައީސުން "ދެވަނަ ބައްދަލުކުރެއްވުމެއް ނުބާއްވަވާ ކަމަށާއި ރޭގަނޑުގެ ފަރީއްކޮޅަށްފަހު ވަރަށް ކުރުކޮށް ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވި" ކަމަށެވެ. ދެގައުމުގެ ވެރިން ވަނީ ޖީ20 ސަމިޓުގައި ރަސްމީކޮށް ބައްދަލުކުރެއްވުމެއް ބާއްވަވާފައެވެ.

މީޑިއާ ރިޕޯޓުތައް ބުނާގޮތުން ރައީސް ޓްރަމްޕާއި ރައީސް ޕޫޓިން އާއި ކުރެއްވި ބައްދަލުވުމުގެ އޮފިޝަލް ރިކޯޑުތަކެއް އެމެރިކާ ސަރުކާރަކުނެތެވެ. ސަބަބަކީ އެމެރިކާގެ އޮފިޝަލެއް ދެބޭފުޅުންގެ އަރިހުގައި ނެތުމެވެ. ދެ ރައީސުން ބައްދަލު ކުރެއްވެވީ އެކަހެރިކޮށެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިސްމާއިލް ނާއިލް ނަޝީދު
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް