ކ. މާލެ
|
7 އޮކްޓޯބަރ 2023 | ހޮނިހިރު 17:24
އުރީދޫގެ ޗީފް ކޮމާޝަލް އޮފިސަރު، ރެޑްވޭވުގައި ހުންނަ އެ ކުންފުނީގެ ކައުންޓަރުގައި
އުރީދޫގެ ޗީފް ކޮމާޝަލް އޮފިސަރު، ރެޑްވޭވުގައި ހުންނަ އެ ކުންފުނީގެ ކައުންޓަރުގައި
އުރީދޫ
އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް
އުރީދޫއިން، ހުޅުމާލޭ ރެޑްވޭވް މޯލްގައި ޝޮޕް އިން ޝޮޕް ކައުންޓަރެއް ހުޅުވައިފި
 
މިއީ ރެޑްވޭވް މޯލްއާއެކު ކުރިއަށްގެންދާ ސްޓްރެޓީޖިކް ޕާޓްނާޝިޕެއްގެ ދަށުން ހުޅުވި ކައުންޓަރެއް

އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްއިން, ހުޅުމާލޭގައި ހުންނަ ރެޑްވޭވް މޯލްގައި، އެ ކުންފުނީގެ ޝޮޕް އިން ޝޮޕް ކައުންޓަރެއް ހުޅުވައިފިއެވެ.

މި ކައުންޓަރު ހުޅުވާފައިވަނީ ރެޑްވޭވް މޯލާއެކު ކުރިއަށްގެންދާ ސްޓްރެޓީޖިކް ޕާޓްނާޝިޕެއްގެ ދަށުން ކަމަށް އުރީދޫއިން ބުނެއެވެ. މި ޕާޓްނާޝިޕްގެ މަގްސަދަކީ ކަސްޓަމަރުންނަށް މޯލްގައި ޝޮޕިންކުރާއިރު، ލުއިފަސޭހަކަމާއެކު އުރީދޫގެ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުން ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުންޏެވެ.

ރެޑްވޭވް މޯލްގައި ހުޅުވި ޝޮޕް އިން ޝޮޕް ކައުންޓަރުން؛ ޕްރީޕެއިޑް އަދި ޕޯސްޓްޕެއިޑް ސިމް ކާޑު ގަތުމާއި، އުރީދޫ ބިލްތައް ދެއްކުމާއި، ސުޕަނެޓްގެ ޚިދުމަތް ހޯދުމާއި، 5ޖީ ބްރޯޑްބޭންޑްގެ ޚިދުމަތް ހޯދުމުގެ އިތުރުން، އެންމެ ފަހުގެ ޕްރޮމޯޝަންތަކުގެ މައުލޫމާތު ލިބޭނެއެވެ. އަދި ކޭޝްލެސް، އަވަސް ޕޭމަންޓް ސޮލިއުޝަނެއް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ރެޑްވޭވް މޯލާއި ރެޑްވޭވްގެ އެހެން ފިހާރަތަކުން ވިޔަފާރިކުރާ ފަރާތްތަކަށް އެމް-ފައިސާ މެދުވެރިކޮށް ފައިސާ ދެއްކޭނެކަމަށް އުރީދޫއިން ބުންޏެވެ.

އުރީދޫގެ ޗީފް ކޮމާޝަލް އޮފިސަރު ހުސައިން ނިޔާޒު ވިދާޅުވީ، ރެޑްވޭވް މޯލްގައި އެ ކުންފުނީގެ ޝޮޕް އިން ޝޮޕް ކައުންޓަރު ތައާރަފްކުރުމަކީ ލިބޭ ވަރަށް ބޮޑު އުފަލެއް ކަމަށެވެ. އަދި މީގެ ސަބަބުން ރެޑްވޭވް މޯލުން ޝޮޕިންކުރާ ކަސްޓަމަރުންނަށް އެއް ފުރާޅެއްގެ ދަށުން އުރީދޫގެ ޚިދުމަތްތައްވެސް ލިބިގަނެ، ފުރިހަމަ ޝޮޕިން ތަޖުރިބާއެއް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށްވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ރެޑްވޭވް މޯލްގައި ހުންނަ އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްގެ ޝޮޕް-އިން-ޝޮޕް ކައުންޓަރު ހުޅުވާފައި ހުންނަނީ މޯލްގެ އާންމު ވިޔަފާރިކުރާ ގަޑިތަކުގައި ކަމަށް އެކުންފުނިން މައުލޫމާތުދެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް