ކ. މާލެ
|
7 އޮކްޓޯބަރ 2023 | ހޮނިހިރު 12:39
ކޮންސަލްޓަންޓް ސައިކިއޭޓްރިސްޓް ޑރ.ޝަނޫހާ މަންސޫރު
ކޮންސަލްޓަންޓް ސައިކިއޭޓްރިސްޓް ޑރ.ޝަނޫހާ މަންސޫރު
ރާއްޖެއެމްވީ
ނަފްސާނީ ދުޅަހެޔޮކަން
ރާއްޖޭގައި ނަފްސާނީ ދުޅަހެޔޮކަމުގެ އުނދަގޫތައް ހުރެގެން ފަރުވާހޯދާ މީހުން ގިނަ: ޑރ.ޝަނޫހާ
 
ރަނގަޅު ފެންވަރުގައި ނަފްސާނީ ފަރުވާ ލިބުމުގައި ދަތިތަކެއް އެބަހުރި
 
ކޮންމެ 5 މީހުންގެ ތެރެއިން އެކަކީ ނަފްސާނީ އުދަނގުލާއެކު ދިރިއުޅޭ މީހުން

ރާއްޖޭގައި ނަފްސާނީ ދުޅަހެޔޮކަމުގެ އުނދަގޫތައް ހުރެގެން ފަރުވާހޯދާ މީހުންގެ އަދަދު ގިނަ ކަމަށް ކޮންސަލްޓަންޓް ސައިކިއޭޓްރިސްޓް ޑރ.ޝަނޫހާ މަންސޫރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އޮއެވަރު ކޮންފަރެންސްއާ ގުޅޭގޮތުން ދެއްވި ޚާއްސަ އިންޓަވިޔުގައި ޑރ.ޝަނޫހާ ވިދާޅުވީ ދިރިއުޅެމުން ދަނީ ބަދަލުވަމުންދާ ދުނިޔެއެއްގައި ކަމަށާއި، ފާއިތުވެދިޔަ އަހަރުތަކުގައި ނަފްސާނީ ބައްޔާ މެދު ދުނިޔެ ދެކޭ ގޮތަށް ބަދަލުތަކެއް އައިސްފައިވާ ކަމަށެވެ.

ނަފްސާނީ ދުޅަހެޔޮކަމަށް މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭކަން ފާހަގަކުރައްވައި ޑރ.ޝަނޫހާ ވިދާޅުވީ މި އުދަނގޫތަކުގައި ވަރަށް ގިނަ މީހުން އުޅޭކަމަށެވެ. އެގޮތުން ކޮންމެ 5 މީހުންގެ ތެރެއިން އެކަކީ ނަފްސާނީ އުދަނގުލާއެކު ދިރިއުޅޭ މީހުން ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. މީގެ ތެރެއިން 50 އިންސައްތަ މީހުންނަށް މި މައްސަލަ ކުރިމަތިވަނީ އުމުރުން އެންމެ 14 އަހަރުވުމުގެ ކުރިން ކަމަށް ޑރ.ޝަނޫހާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ރާއްޖޭގެ ހާލަތާއި ގުޅޭގޮތުން ޑރ.ޝަނޫހާ ވިދާޅުވީ ނަފްސާނީ ދުޅަހެޔޮކަމުގެ އުނދަގޫތައް ހުރެގެން ފަރުވާހޯދާ ފަރާތްތަކުގެ އަދަދު ވަރަށް ގިނަ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ރަނގަޅު ފެންވަރުގައި ނަފްސާނީ ފަރުވާ ލިބުމުގައި ދަތިތަކެއް އެބަހުރި ކަމަށް ޑރ.ޝަނޫހާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ނަންބަރުތަކަށް ބަލާލައިފިނަމަ ކޮންމެ ފަސް މީހަކުން އަކަކު އުޅެމުންދަނީ ނަފްސާނީ ދުޅަހެޔޮކަމުގެ އުނދަގޫތަކާއެކު. މީގެ ތެރެއިން ގާތްގަނޑަކަށް 50 އިންސައްތައެއްހާ މީހުންނަށް ނަފްސާނީ ދުޅަހެޔޮކަމުގެ މައްސަލަތައް ދިމާވަނީ އުމުރުން 14 އަހަރުވުމުގެ ކުރިން. މާނައަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ޒުވާނުންގެ އާބާދީގެ 25 އިންސައްތައެއްހާ މީހުން ދިރިއުޅެމުން ގެންދަނީ ނަފްސާނީ ދުޅަހެޔޮކަމުގެ އުދަނގޫތަކާ އެކުގަ އޭ. އެހެންކަމުން ތިބޭފުޅުންނަށް ވެސް އެޒުވާނުންނާއި އާއިލާތައް ތަހައްމަލު ކުރަމުންދާ ދަތިއުދަނގޫތަކެއްކަން ތަސައްވުރު ކުރެވޭނެ. ދިވެހިރާއްޖޭގައި މާގިނަ ދިރާސާތައް ޝާއިއު ކުރެވިފައިނެތް ނަމަވެސް ޔަގީނުންވެސް އެނގެން އޮތް ކަމަކީ ނަފްސާނީ ދުޅަހެޔޮކަމުގެ އުނދަގޫތައް ހުރެގެން ފަރުވާހޯދާ ފަރާތްތަކުގެ އަދަދު ގިނަވެފައިވާކަން. މިކަމާއި ގުޅޭ ގިނަ ގޮންޖެހުންތަކެއް އެބަހުރި. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުދުރަތީ ގޮތުން އުފެދިފައިވާ ގޮތުގެ އިތުރުން ގައުމުގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުން ރަނގަޅު ފެންވަރެއްގެ ނަފްސާނީ ފަރުވާ ލިބުމުގައި ދަތިތަކެއް އެބަހުރި. އަދި އެންމެ ފަހުގެ ފަރުވާތައް ލިބެން ނެތުމުގެ އިތުރުން މިކަމާއި ގުޅޭ މާގިނަ ދިރާސާތައް ކުރެވިފައި ނެތުމަކީ ވެސް ގޮންޖެހުމެއް.
ކޮންސަލްޓަންޓް ސައިކިއޭޓްރިސްޓް ޑރ.ޝަނޫހާ މަންސޫރު

ގޮންޖެހުންތަކާއެކު ވެސް ނަފްސާނީ ބަލިތަކަށް އާއްމު ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރި ކުރުވުމަށާއި، ފަރުވާ ދިނުމަށް އައިޖީއެމްއެޗުން ދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ.

އައިޖީއެމްއެޗްގައި ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ މެންޓަލް ހެލްތު ހުޅުވީ 25 މާރޗް 2019ގައެވެ. މި ސެންޓަރަކީ ޓަރޝަރީ ފެންވަރުގައި ވަށާޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދެވޭ، ނަފްސާނީ ބަލިތަކުގެ ފަރުވާއަށް ޚާއްސަ ކުރެވިގެން ރާއްޖޭގައި ހުޅުވުނު ހަމައެކަނި ސެންޓަރެވެ. މަދު އަދަދެއްގެ ސިއްހީ މާހިރުންނާއެކު ފެށި އެ ސެންޓަރުން ފުރަތަމަ އަހަރު އެކަނިވެސް މުޅި ޖުމްލަ 7246 ކޮންސަލްޓޭޝަން ކުރިއަށް ގެންދިޔަކަމަށް އައިޖީއެމްއެޗުން ބުނެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ސަރުކާރުގެ ވުޒާރާތަކާއި އަމިއްލަ ޖަމިއްޔާތައް, އަދި ކަމާބެހޭ އދ.ގެ ޖަމިއްޔާތަކާ ގުޅިގެން ގައުމީ ފެންވަރުގައި ނަފްސާނީ ދުޅަހެޔޮކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް ދަނީ ގިނަގުނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވެމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް