ކ. މާލެ
|
7 އޮކްޓޯބަރ 2023 | ހޮނިހިރު 11:54
ކޮންފަރެންސްއާ ގުޅޭގޮތުން ކޮންސަލްޓަންޓް ސައިކިއޭޓްރިސްޓް ޑރ.އާރިފް މުހައްމަދު ދެއްވި އިންޓަވިއުގެ ތެރެއިން
ކޮންފަރެންސްއާ ގުޅޭގޮތުން ކޮންސަލްޓަންޓް ސައިކިއޭޓްރިސްޓް ޑރ.އާރިފް މުހައްމަދު ދެއްވި އިންޓަވިއުގެ ތެރެއިން
ރާއްޖެއެމްވީ
އޮއެވަރު ކޮންފަރެންސް
ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ މެންޓަލް ހެލްތުގެ ފުރަތަމަ ކޮންފަރެންސްގެ ''އޮއެވަރު'' މިމަހުގެ 15 ގައި
 
ނަފްސާނީ ދުޅަހެޔޮކަމަށް ގައުމީ ފެންވަރުގައި އިސްކަންދޭން ޖެހޭ
 
ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް އެއްފްލެޓްފޯމެއްގައި ނަފްސާނީ ދުޅަހެޔޮ ކަމާއި ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކުރެވޭނެ
 
ރާއްޖޭގެ ވެއްޓާއި ގުޅޭގޮތަށް ދިރާސާތައް ހަދާނެ

އައިޖީއެމްއެޗްގެ ނޭޝަނަލް ސެންޓަ ފޯ މެންޓަލް ހެލްތުން އިންތިޒާމް ކޮށްގެން ބާއްވާ 'އޮއެވަރު' މެންޓަލް ހެލްތު ކޮންފަރެންސް މިމަހުގެ 15 ގައި ބާއްވަން ނިންމައިފިއެވެ.

މި ކޮންފަރެންސް ބާއްވަން ނިންމާފައިވަނީ އޮކްޓޫބަރު މަހުގެ 15 އިން 16 އަށް ވިލާ ނޯޓިކާ ރިސޯޓުގައެވެ. ނަފްސާނީ ދުޅަހެޔޮކަމުގެ ކޮންފަރެންސްގައި ބައިވެރިވުމަށް ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ވަނީ ފުރުސަތު ހުޅުވާލާފައެވެ.

މި ކޮންފަރެންސްއާ ގުޅޭގޮތުން ކޮންސަލްޓަންޓް ސައިކިއޭޓްރިސްޓް ޑރ.އާރިފް މުހައްމަދު ވިދާޅުވީ ނަފްސާނީ ދުޅަހެޔޮކަމާއި ބެހޭ ކޮންފަރެންސެއް ބާއްވަން ނިންމި މައިގަނޑު އެއް ސަބަބަކީ ރާއްޖޭގެ ވެއްޓާއި ގުޅޭގޮތަށް ދިރާސާތައް ހެދުމަށާއި، ދިރާސާކުރުމުގެ ސަގާފަތެއް އުފައްދައި ކަމާބެހޭ ހެއްކާއި ތަފާސްހިސާބަށް ރިއާޔަތްކޮށް ޕޮލިސީ ނިންމުންތަކެއް ނިންމުމަށް ކަމަށެވެ. ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް އެއްފްލެޓްފޯމެއްގައި ނަފްސާނީ ދުޅަހެޔޮ ކަމާއި ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކުރެވޭނެ ކަމަށް ޑރ.އާރިފް ވިދާޅުވިއެވެ.

ނަފްސާނީ ދުޅަހެޔޮކަމާއި ބެހޭ މަހާސިންތާއެއް ބާވަން އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުންވި އެންމެ ބޮޑު އެއް ސަބަބަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވެއްޓާއި ގުޅޭނެ ފަދަ ގޮތަކަށް ދިރާސާތައް ހެދުން. އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުންވީ ދިރާސާކުރުމުގެ ސަގާފަތެއް އުފައްދައި ކަމާބެހޭ ހެއްކާއި ތަފާސްހިސާބަށް ރިއާޔަތް ކުރާގޮތަކަށް މަސައްކަތްކޮށް، ޕޮލިސީ ނިންމުންތައް ނިންމަން. އަދި އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުންވީ ކަމާބެހޭ އެންމެހާ ފަރާތްތައް އެކުވެ ވާހަކަދެކެވޭނެ ޕްލެޓްފޯމެއް ހޯދައިދީ ދިރާސާތަކާއި މެދު ވާހަކަދެކެވޭނެ ގޮތެއް ހޯދައިދޭން. އަދި މިމަޝްވަރާތަކުގެ އެންމެ ކުރިއަށް ނަފްސާނީ ދުޅަހެޔޮކަން ނެރެދީ. އެއީ ގައުމީ ފެންވަރެއްގައި އިސްކަންދޭން ޖެހޭ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ވަކާލާތު ކުރުމަށް. މި ފަދަ ވިސްނުންތަކެއްގެ ތެރެއިން އުފެދުނީ އޮއިވަރު މެންޓަލް ހެލްތް ކޮންފަރެންސް.
ކޮންސަލްޓަންޓް ސައިކިއޭޓްރިސްޓް ޑރ.އާރިފް މުހައްމަދު

ޑރ.އާރިފް ވިދާޅުވީ ނަފްސާނީ ދުޅަހެޔޮކަމަށް ގައުމީ ފެންވަރުގައި އިސްކަންދޭން ޖެހޭ ކަމަށާއި، އޮއިވަރު މެންޓަލް ހެލްތް ކޮންފަރެންސް އަމާޒުކުރެވިފައިވަނީ ވަރަށް ފުޅާ އޯޑިއެންސްއަކަށް ކަމަށެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ނަފްސާނީ ދުޅަހެޔޮކަމުގެ ފަންނުވެރިންނާއި، އިލްމުވެރިންނާއި ސިޔާސަތުތައް އެކުލަވާލާ ފަރާތްތަކާއި އަދި އެކި ފަންނުތަކާއި ދާއިރާތަކުގެ ސްޓޭކްހޯލްޑަރުންވެސް ހިމެނެއެވެ. މީގެތެރޭގައި ނަފްސާނީ ދުޅަހެޔޮކަމުގެ ކަންކަން ތަހައްމަލްކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކާއި އެފަރާތްތަކަށް އަޅާލައި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތްތަކުގެ އިތުރުން ނަފްސާނީ ދުޅަހެޔޮކަމަށް ޝައުގުވެރިކަން ހުރި ފަރާތްތައް ހިމެނެއެވެ.

މިއީ ނަފްސާނީ ދުޅަހެޔޮކަމާއި ބެހޭ ގޮތުން ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ ފުރަތަމަ ކޮންފަރެންސްގެ ކަން ފާހަގަކުރައްވައި ކޮންސަލްޓަންޓް ސައިކިއޭޓްރިސްޓް ޑރ.ޝަނޫހާ މަންސޫރު ވިދާޅުވީ ނަފްސާނީ ދުޅަހެޔޮކަމުގެ އުނދަގޫތައް ދިމާވާ މީހާއާއި މުޅި މުޖުތަމައު ގުޅިލާމެހިފައިވާ ކަމަށެވެ. އެކަމުން އެމީހަކު ސަލާމަތްވުމަށް އެންމެން ގުޅިގެން ހުރިހާ ދާއިރާތަކުން މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ނަފްސާނީ ދުޅަހެޔޮކަމަކީ އެންމެންނާއި ބެހޭކަމެއް ކަމަށާއި، އެއީ ދެބަސްވެވެން ނެތް ހަގީގަތް ކަމަށް ޑރ.ޝަނޫހާ ވިދާޅުވިއެވެ.

މި ކޮންފަރެންސްގެ ނަމަކާއިމެދު އަޅުގަނޑުމެން ވިސްނަމުންދިޔައިރު އަޅުގަނޑުމެން ހިތަށްއެރީ އޮއިވަރު ވަރަށް ރަނގަޅޭ. މުޅި ޓީމަށްވެސް އިހުސާސްވި އެނަމުން ނަފްސާނީ ދުޅަހެޔޮކަން ބަޔާންކޮށްދެޔޭ. އެއީ ނިއުޓްރަލް ނަމަކަށްވެފައި، އޮއިވަރަކީ މޫދުގެ ކަރަންޓަށް ކިޔާ ނަންކަމުގައިވާތީ. މިއީ ދިވެހިވަންތަ އަދި ތާރީހީ ގޮތުންވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް މުހިންމު ނަމެއް. އެއީ އޮއިވަރު ބަލާފަ ދަތުރަށް ފުރުން ބުނީމަވެސް އެބަ އެނގޭ. އޮއިވަރު ހުރިގޮތް ބަލާފަކަން ދަތުރަށް ފުރަނީ. އެހެންވެ އެ ނަން ނެގީ މި މަހާސިންތާއަށް ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ މެންޓަލް ހެލްތާއި އައިޖީއެމްއެޗާއި ގުޅިގެން މިފަދަ ކޮންފަރެންސެއް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ބާއްވާއިރު މިއީ އަޅުގަނޑުމެން ވަރަށް ފަހުރުވެރިވާ ކަމެއް. މިއަހަރުގެ އަޅުގަނޑުމެންގެ ތީމަކީ ޗޭންޖިންގ ކަރެންޓްސް އެންޑް ފޯމިންގ ކަނެކްޝަންސް . އެގޮތުން ނަފްސާނީ ދުޅަހެޔޮކަމުގެ އުނދަގޫތައް ދިމާވާ ފަރުދަކަށް ބަލާލައިފިނަމަ އެމީހާ އެ ހުންނަނީ އެކަންޏެއް ނޫން. އޭނާ ގުޅިފައި އެބަވޭ އޭނާގެ އާއިލާއާއި މުޖުތަމައުއާއި ގައުމާއި، އަދި ދުނިޔެއާއި ވެސް.
ކޮންސަލްޓަންޓް ސައިކިއޭޓްރިސްޓް ޑރ.ޝަނޫހާ މަންސޫރު

މި ކޮންފަރެންސްގައި ނަފްސާނީ ދުޅަހެޔޮ ކަމުގެ ދާއިރާގެ އެންމެ ފަހުގެ ދިރާސާތަކާއި އިޖާދީ އުކުޅުތަކާ ބެހޭ ގޮތުން އެކަޑެމިކް ޕްރެޒެންޓޭޝަންތައް ހުށަހަޅާނެއެވެ. މި މައްސަލައާ ގުޅުންހުރި ގޮންޖެހުންތަކާއި ފުރުސަތުތަކުގެ އިތުރުން އެވިޑެންސް ބޭސްޑް ސިޔާސަތުތައް ގާއިމް ކުރުމުގެ މުހިންމު ކަމާބެހޭ ގޮތުން ޕެނަލް ޑިސްކަޝަންގައި މަޝްވަރާކުރާނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް