ކ. މާލެ
|
3 އޮކްޓޯބަރ 2023 | އަންގާރަ 16:41
އިންތިޚާބީ ރައީސް އާއި ނައިބު ރައީސް މަޖިލީހުގެ ރައީސާ ބައްދަލުކުރައްވަނީ
އިންތިޚާބީ ރައީސް އާއި ނައިބު ރައީސް މަޖިލީހުގެ ރައީސާ ބައްދަލުކުރައްވަނީ
މަޖިލިސް
އިންތިޚާބީ ރައީސް މަޖިލީހުގެ ރައީސްއާ ބައްދަލުކުރެ
ހުވާ ކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވާނީ މުއިއްޒު އެދިވަޑައިގަންވާގޮތަށް، މަޝްވަރާކޮށްގެން: ނަޝީދު
 
ރައީސް ހުވާކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ކަންކަން ކުރިއަށްގެންދާނީ މުއިއްޒު އެދިވަޑައިގަންނަވާގޮތަކަށް މަޝްވަރާ ކުރައްވައިގެން
 
މުއިއްޒު ވަނީ އެމަނިކުފާނަށް މިހާރު ވެސް އަދި އެމަނިކުފާނުގެ ސަރުކާރު އެކުލަވައިލުމަށްފަހު ވެސް މަޖިލީހުން އެއްބާރުލުން ދެއްވުމަށް އެދިވަޑައިގެންފަ

އިންތީޚާބީ ރައީސް ޑރ. މުޙައްމަދު މުއިއްޒު، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދާ ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ.

އަންގާރަ ދުވަހު މަޖިލީހުގައި ބޭއްވި މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި އިންތިޚާބީ ނައިބު ރައީސް ހުސައިން މުޙައްމަދު ލަތީފާއި ޓްރާންސިޝަނަލް ކޮމިޓީގެ އެންމެ އިސް ބޭފުޅެއްގެ ގޮތުގައި އިންތިޚާބީ ރައީސް ހަމަޖައްސަވާފައިވާ ޕީއެންސީގެ ރައީސް އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ އާއި މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސް އީވާ އަބްދުﷲ، މެޖޯރިޓީ ލީޑަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމް، މައިނޯރިޓީ ލީޑަރު އަލީ އާޒިމް ވެސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ. މިއީ އިންތިޚާބީ ރައީސް މަޖިލީހުގެ ރައީސާ ބައްދަލު ކުރެއްވި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

މަޖިލީހުން މައުލޫމާތު ދޭ ގޮތުގައި މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި މުއިއްޒު ވަނީ އެމަނިކުފާނަށް މިހާރު ވެސް އަދި އެމަނިކުފާނުގެ ސަރުކާރު އެކުލަވައިލުމަށްފަހު ވެސް މަޖިލީހުން އެއްބާރުލުން ދެއްވުމަށް އެދިވަޑައިގެންފައެވެ. އަދި މުއިއްޒުގެ ސަރުކާރަށް މަޖިލީހުން އެއްބާރުލުން ދެއްވާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ދެއްވާނެ ކަމަށް ނަޝީދު ވިދާޅުވި ކަމަށް މަޖިލީހުން ބުނެފައިވެއެވެ.

Advertisement

މީގެ އިތުރުން އިންތިޚާބީ ރައީސް ހުވާކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ކަންކަން ކުރިއަށްގެންދާނީ މުއިއްޒު އެދިވަޑައިގަންވާގޮތަކަށް، މަޝްވަރާ ކުރައްވައިގެން ކަމަށް ނަޝީދު ވިދާޅުވި ކަމަށް ވެސް މަޖިލީހުން މައުލޫމާތު ދެއެވެ.

މަޖިލީހުގެ އިދާރާ އަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވާ މުއިއްޒު ވަނީ މެހުމާނުން ސޮއިކުރައްވާ ފޮތުގައި ސޮއި ކުރައްވާފައެވެ. އެމަނިކުފާނު ވަނީ ވެރިކަން ކުރުމުގައި މަޖިލީހުގެ ދައުރު ބޮޑުކަން ފާހަގަކުރައްވައި އެކަން ވާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން އޮތް ކަމަށް ލިޔުއްވައިފައެވެ.

Advertisement
ކޮމެންޓް