ކ. މާލެ
|
3 އޮކްޓޯބަރ 2023 | އަންގާރަ 13:10
ވެރިކަމުގެ ނިޒާމް ކަނޑައެޅުމަށް ފެންނަ ނުފެންނަ ވޯޓެއް ނެގުމަށް މަޖިލީހުން ވަނީ ފާސްކޮށްފައި
ވެރިކަމުގެ ނިޒާމް ކަނޑައެޅުމަށް ފެންނަ ނުފެންނަ ވޯޓެއް ނެގުމަށް މަޖިލީހުން ވަނީ ފާސްކޮށްފައި
ޓްވީޓަރ
ނިޒާމީ ވޯޓު
ނިޒާމީ ވޯޓު 30 ގައި ނެގޭނެކަމުގެ އުއްމީދު ކުޑަ، ތާރީހެއް އަންގާނެކަމަށް އީސީން ބުނެފި
 
ނިޒާމީ ވޯޓަށް ހާއްސަ ގާނޫނެއް ނެތުމުން އަމަލުކުރަން ޖެހޭނީ އާންމު އިންތިހާބުތަކާ ބެހޭ ގާނޫނަށް
 
ވޯޓުލުމަށް ތައްޔާރުކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ ކަންކަން ކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ ވަގުތު ބޭނުންވޭ
 
އެންމެ އަވަހަށް ވޯޓުނެގުމަށް ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ ތާރީހު މަޖިލީހަށް ފަހުން އަންގާނެ

ވެރިކަމުގެ ނިޒާމު ބަދަލުކުރުމަށް ފެންނަ ނުފެންނަ ވޯޓެއް ނެގުމަށް ގަރާރު ފާސްކޮށްފައިވީނަމަވެސް، ނިޒާމީ ވޯޓު މި މަހުގެ 30 ގައި ނެގޭނެކަމުގެ އުއްމީދު ކުޑަ ކަމަށާއި، އެކަން ކުރެވޭނެ ތާރީހެއް އަންގާނެކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ބުނެފިއެވެ.

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން މިހެން ބުނެފައިވަނީ ވެރިކަމުގެ ނިޒާމު ބަދަލުކުރުމަށް ފެންނަ ނުފެންނަ ވޯޓު ނެގުމަށް މަޖިލީހުން ގަރާރެއް ފާސްކޮށް، އެކަން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް އެންގުމުން، އެ ކޮމިޝަނުން ފޮނުވި ޖަވާބު ސިޓީގައެވެ.

Advertisement

ވެރިކަމުގެ ނިޒާމް ބަދަލުކުރުމާއި ގުޅޭ ގަރާރާއި ގުޅޭގޮތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ފޮނުވި ސިޓީގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ، ރައްޔިތުންނާއި ގުޅޭ މުހިންމު ކަންތައްތަކުގައި ރައްޔިތުންގެ ހިޔާލު ހޯދުމުގެ އާންމު ވޯޓެއް ނެގުމަކީ ގާނޫނު އަސާސީގެ 70 ވަނަ މާއްދާއިން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ލިބިފައިވާ ބާރެއްކަމަށް ވާތީއާއި، މަޖިލީހަށް ލިބިދީފައިވާ ބާރުގެ ދަށުން ފާސްކޮށްފައިވާ ގަރާރުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މަޖިލީހުން އެދިފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ދިވެހިރާއްޖޭގައި މިހާރު އޮތް ވެރިކަމުގެ ނިޒާމް ބަދަލުކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން ރައްޔިތުންގެ ހިޔާލު ހޯދުމުގެ އާންމު ވޯޓު ނެގުމުގެ އިންތިޒާމް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ކޮމިޝަންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ފާސްކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެހެންނަމަވެސް ރައްޔިތުންގެ ހިޔާލު ހޯދުމުގެ އާންމު ވޯޓު ނެގުމުގެ ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް، އެ ވޯޓު ނަގާ މައުޟޫއާ ގުޅިގެން ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރުމަށާއި، ވޯޓުގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތްތަކުގެ ރަޖިސްޓްރީ އެކުލަވާލުމާއި، ވޯޓާއި ގުޅޭގޮތުން ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ އިންތިޒާމްތަކާއި ވޯޓުލުމަށް ތައްޔާރުކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ ކަންކަން ކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ ވަގުތު ބޭނުންވާނެތީ އެންމެހާ ކަންކަމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ މުއްދަތުތަކަށް ބަލާއިރު، އެންމެ އަވަހަށް ވޯޓުނެގުމަށް ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ ތާރީހު މަޖިލީހަށް ފަހުން އަންގާނެކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ސިޓީގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

އެހެންކަމުން، އިސްވެ ހަވާލާ ދެވުނު ގަރާރު (ނިޒާމީ ވޯޓު ގަރާރު) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ވޯޓު ނެގުމުގެ އިންތިޒާމް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށްޓަކައި އަންނަނިވި ކަންކަން ލިޔުމުން ހިއްސާކޮށްދެއްވުމަށް އެދެމެވެ. 1 - ވޯޓު ކަރުދާހުގައި ހިމެނުމަށް ފާސްކޮށްފައިވާ ސުވާލުގެ އިބާރާތް އޮންނަންވީގޮތް: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަރާރުގައި މިހާރު ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ ދިވެހި ރާއްޖޭގައި އޮންނަން ފެންނަ ވެރިކަމުގެ ނިޒާމާ ގުޅޭގޮތުން ރައްޔިތުންގެ ހިޔާލު ހޯދުމަށް އާންމު ވޯޓެއް ނެގުން ކަމަށްވާތީ، މިއީ އެއްގޮތަށްވުރެ ގިނަ ގޮތަށް ޖަވާބުދެވިދާނެ ސުވާލަކަށްވާތީ ފެންނަ ނުފެންނަ ވޯޓަކަށް އަހާއިރު، ހިޔާރުކުރަން ފެންނަ ޖަވާބުތަކެއް ސުވާލާއި އެކު ހިމެނިފައިވުމަކީ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތްކަމަށް ފެނެއެވެ. އެހެންކަމުން ހުށަހަޅާ ސުވާލުގެ ޖަވާބު ރައްޔިތުންނަށް ފެންނަ ގޮތަކަށް ދެވޭނެ ނުވަތަ ވަކި އިހްތިޔާރުތަކެއްގެ ތެރެއިން ހިޔާރުކުރާ ޖަވާބެއް ދެވޭގޮތަށް އޮތް ސުވާލެއްކަމާ މެދު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ވަކި ގޮތަކަށް ފާސްކޮށްފައި އޮތުން މުހިންމު ކަމަށް ދެކެމެވެ.
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީ

ނިޒާމީ ވޯޓު ގަރާރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ވޯޓު ނެގުނުގެ އިންތިޒާމް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށްޓަކައި ދެވަނަ ކަމަކަށް ލިޔުމުން ހިއްސާކޮށްދެއްވުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އެދިފައިވަނީ:

2 - ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފައިވާ ގަރާރުގައި، ހިޔާލު ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ސުވާލު ނުވަތަ މައްސަލައާއި އެއްކޮޅަށް ހުރި ހުއްޖަތުތަކާއި ދެކޮޅަށް ހުރި ހުއްޖަތުތަކުގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ މައުލޫމާތު ކަރުދާސް، އިންތިހާބުތައް ހިންގާ ފަރާތެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން، އިންތިހާބާއި ގުޅޭގޮތުން އާންމުން ހޭލުންތެރިކުރުމަކީ ގާނޫނު ނަންބަރު 11/2008 އިންތިހާބުތަކާ ބެހޭ އާންމު ގާނޫނުގެ 4 ވަނަ މާއްދާއިން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް މަތިކޮށްފައިވާ މަސްއޫލިއްޔަތަކަށް ވާތީ ރައްޔިތުންގެ ހިޔާލު ހޯދުމުގެ ގޮތުން ނެގޭ އާންމު ވޯޓެއްގެ ކުރިން، ވޯޓު ނަގާ ކަމަކާއި ގުޅޭގޮތުން ރައްޔިތުންނަށް މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދީ ހޭލުންތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ބޭނުމަށް.
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީ

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ބުނެފައިވަނީ ވޯޓު ނެގުމަށް ބައްވާ އިންތިހާބަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކުރަންޖެހޭކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ހަރަދުގެ ބަޖެޓް، ކޮމިޝަނުން ހިއްސާކުރުމުން ބަޖެޓުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ވޯޓު ނެގުމުގެ ކަންކަމަށް ހޭދަވާނެ ފައިސާ ލިބޭނެ އިންތިޒާމް ވެވަޑައިގެންނެވި އެންމެ އަވަހަކަށް ފުރުސަތެއްގެ ތެރޭގައި ހަމަޖައްސައިދެއްވުމަށް ވަނީ އެދިފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން ރައްޔިތުންގެ ހިޔާލު ހޯދުމުގެ އާންމު ވޯޓު ނެގުމުގައި އަމަލުކުރަންޖެހޭ އުސޫލުތައް ބަޔާންކުރާ ތަފްސީލީ ގާނޫނެއް އަދި ގަވާއިދެއް ވުޖޫދުގައި ނެތް ކަމަށް ފާހަގަކޮށްފައިވެއެެވެ. އެހެންކަމުން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ގާނޫނުގެ 32 ވަނަ މާއްދާއިން ކޮމިޝަނަށް ލިބިދީފައިވާ ބާރުގެ ދަށުން ރައްޔިތުންގެ ހިޔާލު ހޯދުމުގެ އާންމު ވޯޓު ނެގުމުގެ ގޮތުން ބާއްވާ އިންތިހާބު ބޭއްވުމުގައި އަމަލުކުރާނެ އުސޫލުތައް ބަޔާންކުރުމުގެ ގަވާއިދެއް އެކުލަވާލާ، އެ ގަވާއިދު ދެ ދުވަހެއްގެ ތެރޭގައި ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ވެސް ކޮމިޝަނުން ކުރަމުންދާ ކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ.

Advertisement
ކޮމެންޓް