ކ. މާލެ
|
30 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ހޮނިހިރު 05:26
ސްޓެލްކޯ
ސްޓެލްކޯ
ރާއްޖެއެމްވީ
ހިޔާ ޓަވަރު
ރިޔާސީ އިންތިޚާބާ ގުޅުވައި ހިޔާ ޓަވަރުތަކުން ކަރަންޓް ކަނޑާކަމަށް ބުނެ ފަތުރަނީ ދޮގު ޚަބަރެއް: ސްޓެލްކޯ
 
ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ފުރަތަމަބުރުގައި ފެތުރިފަދަ ބުހުތާނު ދޮގު ވާހަކަތައް ސިޔާސީ ވަކި މަގުސަދެއް ހާސިލް ކުރުމަށް އިންތިޚާބުގެ ދެވަނަ ބުރާއި ގުޅުވައިގެންވެސް ގެންދަނީ ދައްކަމުން

ސްޓެލްކޯއިން ހިޔާ ޓަވަރުތަކުން ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް މެދުކަނޑާލަން އުޅޭ ކަމަށްބުނެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ފުރަތަމަބުރުގައި ފެތުރިފަދަ ބުހުތާނު ދޮގު ވާހަކަތައް ސިޔާސީ ވަކި މަގުސަދެއް ހާސިލް ކުރުމަށް އިންތިޚާބުގެ ދެވަނަ ބުރާއި ގުޅުވައިގެންވެސް ގެންދަނީ ދައްކަމުންކަމަށާއި އެއީ ދޮގެއްކަމަށް އެކުންފުނިން ބުނެފިއެވެ.

ސްޓެލްކޯއިން ބުނީ އެވާހަކަތަކަކީ، އެއްވެސް ކަހަލަ އަސާސެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ފަތުރަމުންދާ ވާހަކަތަކެއް ނޫން ކަމުގެ ޔަގީންކަން އެންމެހާ ރައްޔިތުންނަށް އަރުވާކަމަށެވެ. ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ފުރަތަމަ ބުރުގައި ހިޔާ ޓަވަރުތަކުން ކަރަންޓް ކަނޑާލަން އުޅޭކަމަށް ބުނެ ފަތުރާފައިވާ ޚަބަރުތަކާއި ގުޅިގެން ސްޓެލްކޯއިން ވަނީ ނޫސްބަޔާނެއް މީގެކުރިން ނެރެފައެވެ.

އެބަޔާނުގައި ބުނެފައިވަނީ ރިޔާސީ އިންތިޚާބާ ގުޅުވައިގެން "ދިޔަރެސް" ނޫހާއި "ޗެނަލް 13" އިން ސްޓެލްކޯއާ މެދު ރައްޔިތުންގެ އިތުބާރު ގެއްލޭގޮތަށް އަދި ކުންފުނީގެ ތަސައްވަރު ކިލަނބުވާގޮތަށް ކަނޑައެޅިގެން ހަގީގަތާއި ޚިލާފު ވާހަކަތަކެއް ފަތުރަމުންދާކަމަށް ވަނީ ފާހަގަކުރެވިފައިކަމަށެވެ. ސްޓެލްކޯއިން ނެރުނު ބަޔާނުގައި ބުނީ ރިޔާސީ އިންތިޚާބާއި ގުޅުވައި ސްޓެލްކޯއިން ހިޔާ ޓަވަރުތަކުން ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް މެދުކަނޑާލަން އުޅޭކަމަށް ބުނެ ދޮގު ޚަބަރު ފަތުރަމުންދާކަމަށެވެ. މި ޚަބަރުތަކަކީ އެއްވެސް ކަހަލަ އަސާސެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ފަތުރަމުންދާ ޚަބަރުތަކެއް ނޫންކަމުގެ ޔަގީންކަން އެންމެހާ ރައްޔިތުންނަށް އަރުވާކަމަށް ސްޓެލްކޯއިން ބުނެއެވެ.

Advertisement

ސްޓެލްކޯއިން ބުނީ އެކުންފުނިން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތަކަކީ ރައްޔިތުންގެ ދިރިއުޅުމާއި ސީދާ ގުޅިފައިވާ އަސާސީ ޚިދުމަތްތަކެއް ކަމުގައިވުމުން އެޚިދުމަތްތައް އެންމެ ފުރިހަމަގޮތުގައި ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ގެންނަންޖެހޭ އަޕްގްރޭޑްތަކާއި މެއިންޓެނެންސް ފަދަ ރޭވިގެން ކުރާ މަސައްކަތްތަކާއި ގުޅިގެން ޚިދުމަތައް އެއްވެސް ކަހަލަ މެދުކެނޑުމެއް އަންނަނަމަ އެމަސައްކަތް ހިނގާނެ ވަގުތާއި ސަރަހައްދާއި އެމަސައްކަތައް ހޭދަވާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ ވަގުތާއި އެހެނިހެން މައުލޫމާތު ދުރާލާ ސްޓެލްކޯއިން ސޯޝަލް މީޑިޔާގެ އެކި ވަސީލަތްތައް މެދުވެރިކޮށް އަންގަމުން ގެންދާނެކަމަށެވެ. އަދި މިނޫން ގޮތަކާއި ޚިލާފަށް މިހާތަނަށް ކުންފުނީގެ މެނޭޖްމަންޓުން އަމަލުކޮށް އެއްވެސް ސަރަހައްދަކުން ކަރަންޓްގެ ޚިދުމަތް މެދުކަނޑާލާފައިނުވާނެކަމުގެ ޔަގީންކަން އަރުވާކަމަށްވެސް ސްޓެލްކޯއިން ބުނެއެވެ.

ސްޓެލްކޯއިން އިތުރަށް ބުނީ ބިނާކުރަނިވި ފާޑުކިޔުމަށް ކުންފުނިން އަބަދުވެސް މަރުހަބާ ކިޔާކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ފަޚުރުވެރި ދިގު ތާރީޚެއް އޮތް ކުންފުންޏަކާއި ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުން ބަދުނާމުކޮށް ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭ އަސާސީ ޚިދުމަތްތަކާއި ގުޅުވައި ކަނޑައެޅިގެން ދޮގު ވާހަކަ ފަތުރައި ނުތަނަވަސްކަން އުފެއްދުމަކީ ކުންފުނިން ބަލައިގަންނާނެ ކަމެއް ނޫންކަމަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް