ކ. މާލެ
|
29 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ހުކުރު 16:41
އާސަހަރާ
އާސަހަރާ
ރާއްޖެއެމްވީ
އާސަހަރާގެ މަސައްކަތް
އާސަހަރާގެ މަސައްކަތް ލަސްވާތީ ކަންބޮޑުވުން!
 
އަސަހަރާ މިސްކިތަށް މާލެސިޓީ ކައުންސިލުން އިހުމާލުވެފައިވޭ
 
ބައެއް ސާމާނުތައް ވަގަށް އެކި މީހުން ގެންދޭ
 
ރޭގަނޑު ގަޑީގައި އެއްވެސް އަލިކަމެއް އެތަނުގައި ނެތް

އާސަހަރާގެ މަސައްކަތް ލަސްވާތީ އެކަމުގެ ކަންބޮޑުވުން ބައެއް މީހުން ފާޅުކޮށްފިއެވެ.

ރާއްޖެއެމްވީއާ ވާހަކަ ދެއްކި ބައެއް މީހުން ބުނީ އެތަނުގައި ހުރި މުދާތައް ދަބަރަށް ވެފައިވާ ކަމަށާއި ދަނގަޑުތައް ފީވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

Advertisement

އެތަނުގައި ބޭރުގައި ސާމާނުތައް އަތުރާފައިވާ ކަމަށާއި އެގޮތުން ސިމެންތި ބަސްތާތަކާއި އެކި މެޝިނަރީޒްތައް ވެސް ހުރި ކަމަށް ވެސް އެމީހުން ބުނެފައި ވެއެވެ.

މިސްކިތަށް ވަންނަންޖެހޭ ގޮތް ވެސް އުނދަގޫ ކަމަށާއި ރޭގަނޑު ގަޑީގައި އެއްވެސް އަލިކަމެއް އެތަނުގައި ނެތް ކަމަށް އެމީހުން ބުނެއެވެ. އެތަނުގައި ހުރި ސާމާނުތައް ހާމައަށް ހުރުމުން ވާރޭވެހި ހަލާކުވަމުންދާ ކަމަށާއި ބައެއް ސާމާނުތައް އެކި މީހުން ވަގަށް ވެސް ގެންދާ ކަމަށް އެ މީހުން ވަނީ މައުލޫމާތު ދީފައެވެ. އާސަހަރާ މިސްކިތަށް މާލެސިޓީ ކައުންސިލުން އިހުމާލުވެފައިވާކަމަށާއި އެތަނަށް އަޅާނުލާ ކަމަށް ވެސް އެމީހުން ބުންޏެވެ.

އާސަހަރާ މިސްކިތް މަރާމާތުކޮށް ޖާގަ އިތުރުކުރުމަށް މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން ބުނި ތާރީހަކަށް މަސައްކަތް ނިންމާފައެއް ނުވެއެވެ.

މިއަހަރުގެ 26 މޭ ގައި މާލެސިޓީ ކައުންސިލުން ބުނީ އިމާރާތަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ގެނައުމަށްފަހު ދެ މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނިންމާނެ ކަމަށެވެ. އާސަހަރާ މިސްކިތް ލަސްވާ ސަބަބު ދެނެގަތުމަށް އަދަދު ނޫހުން ސުވާލުކުރުމުން އާސަހަރާގެ މަރާމާތުގެ މަސައްކަތް ނިންމުމަށް އަދި އިތުރު ދެ މަސްދުވަސް ނަގާނެ ކަމަށް ކައުންސިލުން ވަނީ ބުނެފައެވެ. ސަހަރާގެ މަސައްކަތް ދިގުލައިގެންދާ ސަބަބެއް ކަމަށް ސިޓީ ކައުންސިލުން ބުނީ މަޝްރޫއަށް އިތުރުކުރި ސްކޯޕުގެ ދަށުން މިސްކިތުގެ ޖާގަ އިތުރުކުރަން ނިންމާފައިވާ ދިމާލުގައި ހުރި އެމްޑަބްލިއުއެސްސީގެ "ބޯހޯލް" އެއްގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާތީ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ކުރަމުންދަނީ ބޯހޯލް އާ ގުޅޭ ކޮން މަސައްކަތެއް ކަން އޮފިޝަލު ސާފުކޮށް ދެއްވާފައެއް ނުވެއެވެ.

މިކަމާ ގުޅިގެން ސުވާލުކުރުމުން އެމްޑަބްލިއުއެސްސީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ހަސަން ޝާހު މިއަދު ވިދާޅުވީ އެ ބޯހޯލް އާ ހެދި ސަހަރާގެ މަސައްކަތަށް ބުރޫ ނާރާނެ ކަމަށާއި އެ މަސައްކަތް ލަސްވުމާއި ބޯހޯލްއާ ގުޅުމެއް ނެތް ކަމަށެވެ.

މި މަސައްކަތް ހަވާލުކުރުމުގައި ކޮރަޕްޝަން ހިމެނޭކަމަށް ރާއްޖެއެމްވީއަށް މައުލޫމާތު ލިބުމާއި ގުޅިގެން އެކަން ސާފުކުރަން ރާއްޖެއެމްވީން ވަނީ މަސައްކަތްކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން މި މަޝްރޫއު ހަވާލުކުރީ ކޮން ކުންފުންޏަކާތޯ އަދި މަޝްރޫއުގެ އަގަކީ ކޮބައިތޯ ކައުންސިލުން އޮޅުން ފިލުވުމަށް އެކި މެމްބަރުންނަށް ގުޅި ނަމަވެސް ޖަވާބެއް ނުލިބުނެވެ. ރާއްޖެއެމްވީން ގުޅުމުން މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ ތަރުޖަމާނު މަރިޔަމް ޝިއުނާ ވިދާޅުވީ އެ މައުލޫމާތު ބެއްލުވުމަށްފަހު ހިއްސާ ކުރައްވާނެ ކަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް ފަހުން ވަނީ ފޯމު ހުށަހަޅައިގެން އެ މައުލޫމާތު ހޯދުމަށް އެދިފައެވެ. އެހެންކަމުން މި މަޝްރޫއު ހަވާލުކުރުމުގައި ކޮރަޕްޝަންގެ އަމަލެއް ހިންގާފައިވޭތޯ ސާފުވާގޮތް ވަނީ ނުވެފައެވެ.

މާލޭސިޓީގެ މޭޔަރު ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު މީގެކުރިން ވިދާޅުވީ އާސަހަރާ މިސްކިތް މަރާމާތުކުރުމަށް ނިންމެވީ އާސަހަރާއަކީ މާލެ ސިޓީގައި ބޭނުން ކުރާ ހަމައެކަނި ސަހަރާކަމަށްވެފައި، އެ ސަހަރާ ފުރިފައިވުމުން ކަމަށެވެ.

އާސަހަރާއަކީ މާލޭގައި ޒަމާނުންސުރެއް މަރުވާ މީހުން ވަޅުލަން މާލޭގެ ހަތަރު އަވަށުގައި ބޭނުން ކުރި ޤަބުރުސްތާނުތައް ފުރި އެތަން ބޭނުން ނުކުރެވޭ ޙާލަތައް ދިޔުމުން މާލޭގައި މަރުވާ މީހުން ވަޅުލުމަށްޓަކައި ގާއިމް ކުރެވިގެން ދިޔަތަނެކެއެވެ. އާސަހަރާ ތަރައްޤީކުރިއިރު ކަށުކަމާ ކެމީގެ އެންމެހާ ކަންކަން ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމު ޤާއިމްކުރިއެވެ. އަދި އެ ތަނުގައި މަސްޖިދުލް ތަޢާވުންގެ ނަމުގައި މިސްކިތެއް ބިނާކޮށްފައިވެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް