ކ. މާލެ
|
29 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ހުކުރު 11:16
އެމްޑީޕީގެ ދޮރުން ދޮރަށް ހަރަކާތުގެ ތެރެއިން
އެމްޑީޕީގެ ދޮރުން ދޮރަށް ހަރަކާތުގެ ތެރެއިން
ރިޔާސީ އިންތިހާބު 2023
ކެމްޕެއިން ކުރުން މަނާ ވަގުތު އެކަންކަން މޮނިޓަރކުރަމުންދާނަން - މިޑިއާ ކައުންސިލް
 
"ދިވެހި މީޑިއާގެ އަޚުލާގީ މިންގަނޑު" ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލުތަކަށް ތަބާވުމަށް ވަނީ އިލްތިމާސްކޮށްފައި

ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ދެވަނަ ބުރުގެ ކެމްޕެއިން ކުރުން މަނާ ވަގުތު މީޑިއާ ކައުންސިލުން އެކަންކަން މޮނިޓަރކުރަމުންދާނެ ކަމަށް އެ ކައުންސިލުން ބުނެފިއެވެ.

މީޑިއާ ކައުންސިލުން ނެރުނު ނޫސްބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ދެވަނަބުރުގެ ކެމްޕެއިން ޚަބަރުތައް ގެނެސްދިނުމުގައްޔާއި ނޫސްތަކުގައި ކެންޑިޓޭޓުންނާ ގުޅޭ ކޮންޓެންޓް ޝާއިޢުކުރުމުގެ ތެރޭގައި، ބައެއް ނޫސްތަކާއި މީޑިއާތަކުން "ދިވެހި މީޑިއާގެ އަޚުލާގީ މިންގަނޑު" ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލުތަކަށް ބެލުމެއްނެތި އެކިއެކި ކޮންޓެންޓް ޝާއިޢުކުރަމުންގެންދާކަން ކައުންސިލަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ، އެކަން އެގޮތަށް ނުކުރުމަށް މީޑިއާތަކަށް އިލްތިމާސްކޮށްފައެވެ.

ކެންޑިޑޭޓުންނާއި އެމީހުންނަށް ތާއީދު ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުން ވަކި ސުލޫކީ މިންގަނޑަކަށް އަމަލުކުރުމަށް، ޤާނޫނު ނަންބަރު 11/2008 (އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ އާންމު ޤާނޫނު) އާއި، އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާފައިވާ، "އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ އާންމު ގަވާއިދުން" ލާޒިމުކޮށްފައިވީހިނދު، ނޫސްތަކާއި މީޑިއާތަކުންވެސް އެ މިންގަނޑަށް އަމަލުކުރަން ލާޒިމްވާނެ ކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް، އެ މިންގަނޑުތަކާ ޚިލާފަށް އެކި ލިޔުންތަކާއި ކޮންޓެންޓް ނޫސްތަކުގައި ޝާއިޢުކުރުމުންދާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކަމަށް މީޑިއާ ކައުންސިލުން ބުނެއެވެ.

Advertisement

އެގޮތުން، ކެންޑިޑޭޓުންގެ އަމިއްލަ ދިރިއުޅުމާއި އޭނާގެ ޒާތީ ކަންކަމާ ބެހުމާއި، ސާބިތުކޮށްދެވެން ނެތް ތުހުމަތުތަކުގެ މައްޗަށް ނުވަތަ ހިނގައިދިޔަ ކަމެއްގެ ޙަޤީޤަތް އޮޅޭ ފަދަ ގޮތަކަށް ކެންޑިޑޭޓަކާ ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަދެއްކުމާއި، މީހުންގެ މެދުގައި ފިތުނައާއި ރުޅިވެރިކަން އުފެއްދުމަށް މަސައްކަތްކުރުމަކީ، ކެންޑިޑޭޓެއްގެ އިންތިޚާބީ ޙައްޤަކަށް އުނިކަން ދިނީކަމަށް ބެލެވޭނެ ކަންކަމުގެ ތެރޭގައި އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ އާންމު ގަވާއިދުގެ 19 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުން ހިމަނާފައިވާ ބައެއް ކަންކަން ކަމަށާއި، އެހެންކަމުން މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެއްވެސް ކަމެއް ނުކުރުމަށް ނޫސްތަކާއި މީޑިއާތަކަށް އިލްތިމާސްކޮށްފައިވެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން، އެއްވެސް ގޮތަކަށް އެންޓި-ކެމްޕެއިން ނުކުރުމަށާއި، ކެމްޕެއިންކުރުން ޤާނޫނުގައި މަނާކޮށްފައިވާ ވަގުތުތަކުގައި ކެމްޕެއިން ނުކުރުމަށް ނޫސްތަކުން އިތުރަށް ސަމާލުކަން ދިނުމަށް ވަނީ ގޮވާލާފައެވެ. އެގޮތުން ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 2023 ގެ ދެވަނަ ބުރުގައި، 29 ސެޕްޓެމްބަރު 2023 ވާ ހުކުރު ދުވަހުގެ ހަވީރު 6:00 ން ފެށިގެން 01 އޮކްޓޫބަރު 2023 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 6:00 އާ ދެމެދު ކެމްޕެއިންކުރުން މަނާވާނެކަމަށް ވަނީ ބުނެފައެވެ. އަދި، މި ވަގުތުގެ ތެރޭގައި ކައުންސިލުން އެކަންކަން މޮނިޓަރކުރަމުންދާނެ ކަމަށް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް