ކ. މާލެ
|
27 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ބުދަ 13:01
އޭޕްރަންގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް އޮކްޓޯބަރު 1ން ފެށިގެން ރިސްކު އެލަވަންސް ލިބޭނެ
އޭޕްރަންގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް އޮކްޓޯބަރު 1ން ފެށިގެން ރިސްކު އެލަވަންސް ލިބޭނެ
އެމްއޭސީއެލް
އެމްއޭސީއެލްގެ އޭޕްރަން މުވައްޒަފުން
އެމްއޭސީއެލްގެ އޭޕްރަންގައި މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް ރިސްކު އެލަވަންސް ދެއްވަން ރައީސް ނިންމަވައިފި
 
އެކި ދާއިރާތަކުގެ މީހުންގެ ހުރި ކަންބޮޑުވުންތައް އަޑު އައްސަވާފައިވާކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވި
 
ފުރަތަމަ ބުރަށްފަހު އެކި ދާއިރާތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންނާ ބައްދަލުކުރައްވާފައިވޭ

މޯލްޑިވްސް އެއާޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ (އެމްއޭސީއެލް) ގެ އޭޕްރަންގައި މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް ރިސްކް އެލަވަންސް ދެއްވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ސާލިޙު ނިންމަވައިފިއެވެ.

އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭ ކުރިޔަށްދިޔަ ކަންމަތީ ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ރައީސް ވިދާޅުވީ، ފުރަތަމަ ބުރަށްފަހު އެކި ދާއިރާތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންނާ ބައްދަލުކުރައްވާ އެމީހުންގެ ހުރި ކަންބޮޑުވުންތައް އަޑުއައްސަވާފައިވާކަމަށެވެ.

އަދި އެކަންކަމަށް ހައްލު ގެނައުމަށް މަސައްކަތްކުރައްވަމުން ގެންދަވާކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، އެއަރޕޯޓްގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން އޭޕްރަންގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް ރިސްކު އެލަވަންސް ނުލިބޭތީ، އޮކްޓޯބަރު 1ން ފެށިގެން އެބޭފުޅުންނަށް ރިސްކު އެލަވަންސް ލިބޭނެކަމުގެ ޔަގީންކަންވެސް ރައީސް ވަނީ ދެއްވާފައެވެ.

އެއަރޕޯޓްގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން އޭޕްރަންގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް ރިސްކު އެލަވަންސް ނުލިބޭތީ އޮކްޓޯބަރު 1ން ފެށިގެން އެބޭފުޅުންނަށް ރިސްކު އެލަވަންސް ލިބޭނެކަމުގެ ޔަގީންކަން އަރުވަން
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ސާލިޙު

ރައީސް ވިދާޅުވީ، އެއަރޕޯޓްގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނާ ބައްދަލު ކުރެއްވިކަމަށާއި އެއަރޕޯޓްގައި މަސައްކަތްކުރާ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންގެ ވެސް ކަންބޮޑުވުމަކީ ޑޮލަރުން މުސާރަ ނުދިނުންކަމަށެވެ.

އެހެންކަމުން އެކަމަށް ހައްލު ގެނައުމުގެ ގޮތުން މުސާރައިގެ 50 އިންސައްތަ ޑޮލަރުން ދޭން މިހާރު ނިންމަވާފައިވާކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
50%
0%
0%
0%
50%
ކޮމެންޓް