ކ. މާލެ
|
26 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | އަންގާރަ 11:46
ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖީހާން މަޙުމޫދު
ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖީހާން މަޙުމޫދު
މަޖިލިސް
ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަން
މިހާރު މި ފެންނަނީ ނޫސްވެރިކަމާއި ޚިޔާލު ފާޅުކުރުމުގެ ރަން ޒަމާނެއް: ޖީހާން
 
ފާޅު ކުރާ ހިޔާލެއްގެ ސަބަބުން މިއަދު ޖަލަކަށް ނުލާނެ
 
ސިޔާސީ ގޮތުންވެސް މިއަދު މީހަކު ޖަލަށްލައިގެން ބަންދުކޮށްގެން ނޫޅޭ

މިހާރު މި ފެންނަނީ ނޫސްވެރިކަމާއި ޚިޔާލު ފާޅުކުރުމުގެ ރަން ޒަމާނެއްކަމަށް ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖީހާން މަޙުމޫދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ހޯމަ ދުވަހުގެރޭ ރާއްޖެޓީވީގެ ފަލަސުރުޚޯ ޕްރޮގްރާމްގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ޖީހާން ވިދާޅުވީ، މިހާރު މި ފެންނަނީ ނޫސްވެރިކަމާއި ޚިޔާލު ފާޅުކުރުމުގެ ރަން ޒަމާނެއްކަމަށެވެ. އެގޮތުން ނޫސްވެރިއެއް ނަމަވެސް، ނުވަތަ އާދައިގެ މީހެއްނަމަވެސް ފާޅު ކުރާ ޚިޔާލެއްގެ ސަބަބުން މިއަދު ޖަލަކަށް ނުލާނެކަމަށް ޖީހާން ވިދާޅުވިއެވެ.

ޖީހާން އިތުރަށް ވިދާޅުވީ، ނިމިދިޔަ ސަރުކާރުގެ 5 އަހަރުގެ ތެރޭގައި ފެންނަން އޮތީ އެ މަންޒަރެއް ނޫން ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަމަށް އޭރު އޮތް ހުރަސްތަކަށް ޖީހާންގެ ވާހަކަފުޅުގައި އަލިއަޅުވާލެއްވިއެވެ.

އޭގެ މިސާލެއްގެ ގޮތުން ޖީހާން ވަނީ އަބުރުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން އޭރުގެ ސަރުކާރުން ނޫސްތަކާއި މީޑިއާތަކާމެދު އަޅަމުންދިޔަ ފިޔަވަޅުތަކުގެ މައްޗަށް އަލިއަޅުވާލައްވާފައެވެ.

މިއަދު ނޫސްވެރިންނާމެދު އެފަދަ ކަމެއް ހިންގާފައިނުވާކަމަށްވެސް ޖީހާން ވިދާޅުވިއެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، ސިޔާސީ ގޮތުންވެސް މިއަދު މީހަކު ޖަލަށްލައިގެން ބަންދުކޮށްގެން އުޅެމުންނުދާކަން ޖީހާން ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
100%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ކުޑަކުއްޖާއަށް އަނިޔާކުރި މައްސަލަ މަޖިލިސް ކޮމިޓީއަށް
ދަޢުލަތުގެ ލިޔެކިޔުންތަކުގެ ޒަރިއްޔާއިން ރައްޔިތުންނަށް ދައްކަނީ ބިރު: ޖީހާން
ޗާގޯސް-ރާއްޖެ ކަނޑުގެ މައްސަލައަކީ އިސްތިއުނާފުނުކުރެވޭނެ މައްސަލައެއްކަން ސަރުކާރުން އިއުތިރާފުވެ ހެދީ ދޮގުކަން ހާމަވެއްޖެ - ޖީހާން
ވެންޓިލޭޓަރު ވައްކަމޭ ކިޔައިގެން ދެއްކި ވާހަކައަކީ ރޯބުހުތާން ދޮގުކަން މިއަދު ޔަގީންވެއްޖެ - ޖީހާން
ޖީހާން ވިދާޅުވެދެއްވީ މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ އެމްޑީޕީގައި އޮތުމާއި އެހެން ޕާޓީއެއްގައި އޮތުމުގެ ތަފާތު
ޚަރަދު ކުޑަކުރަން ޖެހުމުގެ ވާހަކަ ދެކެވެނީ، ރައްޔިތުންނަށް އަސާސީ ޚިދުމަތެއް ދޭން ނުވަތަ، މަސްވެރިންނަށް ފައިސާ ދޭން ޖެހުމުން އެކަނި: އިސްމާއީލް
ސަރުކާރުން ހެސްކިޔާފައި ބޭރު ޤައުމުތަކަށް ދަތުރުކުރާއިރު، ރައްޔިތުންނަށް ދަތުރުތަކާ ގުޅޭ މައުލޫމާތުތައް ކުރަނީ ސިއްރު: ޝާހިދު
ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީއަށް މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ ލިބިއްޖެނަމަ، މަޖިލިސް ހިންގާނީ ރައީސް އޮފީހުގެ ތެރެއިން: މެމްބަރު ނިޔާޒް